Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reforma laboral: despedimentos máis baratos e maior flexibilidade

A indemnización por despedimento improcedente baixa de 45 a 33 días por ano traballado
Por José Ignacio Recio 13 de Febreiro de 2012
Img trabajo

Maior flexibilidade na negociación colectiva e un despedimento máis barato para os empresarios son as liñas mestras da reforma laboral, que pretende fomentar o emprego. O despedimento improcedente baixa de 45 a 33 días por ano traballado e establécese un procedente de 20 días para as empresas con perdas. Anúnciase que durante o primeiro trimestre aprobaranse unha serie de medidas para apoiar a autónomos e pemes a través do anteproxecto da “Lei de Emprendedores”, que se baseará na eliminación de incentivos fiscais e a redución de trabas administrativas.

Abaratamento do despedimento

Poucas horas antes de que se divulgase a través do Consello de Ministros, xa se barruntaba que a reforma laboral ía ser “ agresiva en extremo”, que se reducirían as indemnizacións por despedimento e flexibilizaríase a negociación colectiva. Así foi. Mediante a fórmula de Decreto Lei, presentouse un paquete de medidas, entre as que destacan o abaratamento do despedimento e a creación dun contrato indefinido para empresas de menos de 50 traballadores.

Redúcense ao mínimo os modelos de contratación e xeneralízase o despedimento de 20 días por ano traballado

Nesta nova normativa laboral, que entra en vigor o día 20 deste mes, redúcense ao mínimo os modelos de contratación e xeneralízase o despedimento de 20 días por ano traballado (despedimento procedente). Son os principais eixos do cambio de modelo nas relacións laborais dos traballadores. Tamén se incentivarán os contratos a tempo parcial e o teletrabajo como fórmulas catalizadoras para fomentar o emprego entre os españois, sobre todo, entre os máis novos.

Pola contra, non se implantarán os “miniempleos”, con horarios máis reducidos e con menor salario, como se especulou nas últimas semanas; tampouco o contrato único.

A extinción do contrato indefinido será de 20 días por ano traballado en caso de despedimento procedente por causas obxectivas, cun máximo de 12 mensualidades. Mantense o despedimento improcedente, pero rebáixase a actual indemnización de 45 días por ano a 33 días. No entanto, estas modificacións non terán efectos retroactivos e entrarán en vigor no momento en que se implante o Decreto Lei. Os traballadores que teñen hoxe un contrato indefinido beneficiaranse dunha indemnización de 45 días por ano por despedimento improcedente.

As modificacións non teñen efecto retroactivo e quen teñen un contrato indefinido beneficiaranse da indemnización de 45 días por ano

A reforma laboral non só afectará os profesionais do sector privado, senón que tamén implicará ao persoal laboral que traballa para as administracións públicas cuxas relacións laborais están reguladas por medio de convenios colectivos. Contémplase na normativa que “os organismos e entidades que forman parte do sector público invoquen causas económicas, técnicas, organizativas e de produción” para despedir estes traballadores por medio dunha indemnización de 20 días por ano traballado e ata un máximo de 12 mensualidades.

Emprego e relacións laborais

 • Contratos: entre as medidas para o fomento da contratación indefinida establécese o límite para os encadenamientos de contratos temporais en 24 meses a partir do ano 2013. Ademais impúlsanse os contratos a tempo parcial de carácter indefinido, flexibilizando as horas de traballo; con iso os empresarios terán un maior poder de decisión para ditaminalas a partir de agora. Polo que respecta aos contratos para a formación e a aprendizaxe, estipúlase en 30 anos a idade máxima para o seu acceso ata que a taxa de paro non baixe do 15%, cando agora supera o 20%. Doutra banda, tras esgotar un período de formación nunha actividade, o traballador afectado poderá utilizar esta modalidade de contrato noutros sectores.

 • Convenios: a principal novidade é que os convenios de empresa terán prioridade sobre os de carácter sectorial, ante a posibilidade real de non aplicar o convenio colectivo en momentos de crise económica. A súa prórroga máxima alcanzará os dous anos como tope máximo.

 • Despedimentos: a medida máis rechamante é que os contratos indefinidos ordinarios cunha indemnización de 45 días por ano traballado e un máximo de 42 meses cobrados desaparece desde este momento. A partir de agora pasa a 33 días por ano traballado e un máximo de 24 meses. No caso do despedimento procedente, a indemnización baixará ata 20 días. Para optar por este modelo, a empresa poderá alegar perdas nos seus resultados empresariais ou caída nas súas vendas durante tres trimestres consecutivos.

 • Prestacións por desemprego: Outro aspecto que se debe destacar nesta reforma laboral recentemente aprobada é que non se modifican as prestacións por desemprego, que quedan como ata agora. A única novidade será a adopción de medidas para evitar a fraude entre as persoas que a cobren de maneira inxusta.

 • ETT e teletrabajo: as empresas de traballo temporal serán colaboradoras cos servizos públicos de emprego no seu afán de facilitar un posto de traballo. E no referente ao teletrabajo, anunciouse que por primeira vez regularase esta actividade, aínda que sen concretar en que condicións nin baixo que normativa.

 • Mobilidade laboral: facilítase a adaptación das condicións laborais á realidade da empresa a través de tres medidas expresadas no novo texto legal:

  • A modificación das funcións dos empregados segundo as necesidades das empresas.
  • A variación da xornada de traballo e simplificación dos trámites.

  • O establecemento de incentivos para a redución da xornada laboral ou a suspensión temporal do contrato, ante situacións de diminución da demanda.

 • Emprendedores, autónomos e pemes: daranse maiores facilidades para que os mozos poidan crear a súa propia empresa, ao poder captar a totalidade das súas prestacións por desemprego.

  Ata agora só poderían cobrar ata o 60% da prestación nun único pago, como norma xeral, e ata o 80% no caso dos mozos menores de 30 anos ou mulleres menores de 35 anos. Tan só os traballadores autónomos cunha minusvalía dun terzo das súas facultades podían solicitar a cantidade total da súa prestación social.

  Doutra banda, creouse un novo tipo de contrato indefinido para as pemes con menos de 50 traballadores, que terá como principal novidade unha dedución de 3.000 euros pola contratación do seu primeiro traballador con menos de 30 anos. Para este tipo de empresas, establécese unha bonificación de ata 3.600 euros destinados á contratación de mozos parados entre 16 e 30 anos, e de ata 4.500 euros para os desempregados de longa duración que pasen os 45 anos.

Ciclos formativos

Os estudos de Formación Profesional sufrirán unha substancial modificación a partir de agora, ao crearse a denominada “conta de formación asociada á afiliación á Seguridade Social que contribúa a personalizar os itinerarios formativos”. Estará vinculada ao traballador durante toda a súa etapa laboral e garantirá o seu acceso a esta clase de formación de forma permanente.

Os desempregados poderán captar a totalidade das súas prestacións por desemprego para crear unha empresa

O obxectivo é que poidan manterse ou reciclarse no seu posto de traballo como alternativa a quedar parados durante un período de tempo amplo. Os traballadores gozarán dun permiso retribuído de 20 horas anuais, sempre que estean vinculadas ao seu posto laboral.

Medidas comunitarias

As medidas laborais aprobadas polo executivo español quedarán complementadas por outras de carácter comunitario deseñadas para combater a secuela do paro xuvenil en España. A taxa de desemprego en España é do 49,5% entre os menores de 25 anos, moi por encima doutros países da nosa contorna que tamén teñen este problema social: Grecia (46,6%), Eslovaquia (35,1%) e Portugal (30,7%).

Desde Bruxelas anunciouse que se enviará a España un grupo de expertos que terán como misión elaborar canto antes un plan de choque para impulsar o emprego xuvenil, baseadas en políticas de estabilidade financeira e consolidación fiscal.

Tamén se reclama aos gobernos que se comprometan a ofrecer a este segmento social un emprego ou unha formación de calidade nun prazo de catro meses tras abandonar os seus estudos ou, en última instancia, unha aprendizaxe. Non se descartan axudas oficiais provenientes do Fondo Social Europeo (FSE), que irían destinadas á aprendizaxe dos mozos e á inclusión dos mesmos no mundo laboral.