Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Renda 2011: unha cita máis obrigada que nunca

As principais novidades na campaña deste ano céntranse nas obras de mellora no domicilio e na dedución por investimento en vivenda habitual
Por Elena V. Izquierdo, Azucena García 19 de Abril de 2012
Img declaracion
Imagen: Chloë Rae

Ante un ano marcado por un agravamento da crise e o aumento da taxa de desemprego , os contribuíntes temos unha cita máis obrigada que nunca con Facenda -a partir de abril e ata principios de xullo- para dar conta dos ingresos e gastos, de acordo á lei. Algúns cidadáns farano a través do borrador, outros presentarán directamente a Declaración da Renda e outros están exentos de facela. Pero todos deben saber que nesta campaña as novidades están relacionadas coas obras de mellora no domicilio e a dedución por investimento en vivenda habitual.

Novidades na Declaración da Renda

Entre as novidades máis relevantes desta campaña figura o restablecemento da dedución por investimento en vivenda habitual, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2011 e con independencia da base impoñible do contribuínte. Elévase ademais de 9.015 a 9.040 euros a base máxima de dedución nos supostos de adquisición ou rehabilitación de vivenda e para as cantidades depositadas en cóntaa vivenda, e chega a 12.080 euros no caso de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razón de discapacidade.

Nas obras de mellora na vivenda amplíase o obxecto da dedución, que xa non está limitado ás obras que se realicen na vivenda habitual

Tamén hai cambios respecto ao exercicio anterior no referente ás obras de mellora na vivenda. Amplíase o obxecto da dedución, que xa non está limitado ás obras que se realicen na vivenda habitual. Aumenta o límite anual de base impoñible para acceder á dedución, que pasa de 53.007 a 71.007 euros, e elévase a contía da dedución do 10% ao 20%. A base anual máxima de dedución tamén sobe de 4.000 a 6.750 euros e o límite plurianual por vivenda increméntase de 12.000 a 20.000 euros. Afecta as obras que se realizaron desde o 7 de maio de 2011.

Datas crave

Desde o 10 de abril ata o 2 de xullo, pódese obter e confirmar o borrador da Declaración da Renda 2011. No caso de que o resultado sexa a ingresar e o contribuínte queira facelo mediante domiciliación bancaria, terá que subscribir o borrador, como moi tarde, o 27 de xuño.

Se o que presenta é a Declaración da Renda e non o borrador, o contribuínte ten de prazo desde o 3 de maio ata o 2 de xullo. Igual que sucede no caso anterior, se o resultado é a ingresar con domiciliación en conta, terá tempo para facelo ata o 27 de xuño.

Quen pode solicitar o borrador

Poden obtelo os contribuíntes que perciban rendas procedentes exclusivamente das seguintes fontes:

 • Rendementos do traballo.

 • Rendementos do capital mobiliario suxeitos a retención ou a ingreso a conta, así como os derivados de Letras do Tesouro.

 • Imputación de rendas inmobiliarias, sempre que procedan, como máximo, de dous inmobles.

 • Ganancias patrimoniais sometidas a retención ou ingreso a conta, así como as subvencións para a adquisición de vivenda habitual.

No resto dos casos, a Administración Tributaria entregará ao contribuínte os datos fiscais que poidan facilitar a confección da Declaración da Renda.

Como obter o borrador da Renda

Facenda porá a disposición dos contribuíntes o borrador ou os datos fiscais da Declaración por medios telemáticos. Poderase acceder a esta información na dirección https://www.agenciatributaria.gob.es

A Axencia Tributaria remitirá o borrador ou os datos fiscais por correo ordinario ás persoas que non o obtiveron por Internet

Para recibir o número de referencia que lles permita obter por Internet o seu borrador ou datos fiscais, os contribuíntes deberán comunicar o seu NIF, o importe da casa 620 da declaración do IRPF correspondente ao exercicio 2010 e o número de teléfono móbil no que desexen recibir mediante SMS o número de referencia. Os cidadáns con firma electrónica non terán que introducir o importe da casa 620.

A partir do 3 de maio, a Axencia Tributaria remitirá o borrador ou os datos fiscais por correo ordinario ás persoas que non o obtiveron por Internet, a condición de que o solicitasen na declaración do exercicio 2010.

Contribuíntes exentos de declarar

Non están obrigados a declarar os contribuíntes que obtivesen rendas procedentes só das seguintes fontes:

 1. Rendementos íntegros do traballo: salario, pensións ou prestación por desemprego que non superen os 22.000 euros anuais, sempre que procedan dun só pagador. Hai dúas excepcións:

  • As cantidades percibidas do segundo ou sucesivos pagadores non superan en conxunto 1.500 euros anuais.
  • Os rendementos do traballo proceden só de prestacións pasivas.

  Nestes dous casos, aínda que os ingresos procedan de máis dunha fonte, aplícase o límite de 22.000 euros que exime aos contribuíntes da obrigación de declarar.

 2. Rendementos íntegros do traballo co límite de 11.200 euros anuais, se proceden de máis dun pagador, cando do segundo e sucesivos obtivéronse máis de 1.500 euros.

 3. Rendementos íntegros do capital mobiliario e ganancias patrimoniais sometidos a retención ou ingreso a conta, co límite conxunto de 1.600 euros anuais.

 4. Rendas inmobiliarias, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivados de Letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, co límite conxunto de 1.000 euros anuais.

Tampouco terán que declarar quen obteñan de forma exclusiva rendementos íntegros do traballo, de capital ou de actividades económicas, así como ganancias patrimoniais, co límite conxunto de 1.000 euros anuais e perdas patrimoniais de contía inferior a 500 euros.

Deben declarar aínda que non estean obrigados

Deberán declarar, se queren desgravar, as persoas que teñan dereito a dedución por investimento en vivenda, conta aforro-empresa, dobre imposición internacional ou que realicen achegas a patrimonios protexidos das persoas con discapacidade.

Tamén o farán os cidadáns que contratasen plans de pensións, plans de previsión asegurados ou mutualidades de previsión social, plans de previsión social empresarial e seguros de dependencia que reduzan a base impoñible. Tamén quen teñan dereito a que Facenda lles devolva por outros conceptos deberían presentar o borrador.

Marcar a casa destinada a fins sociais

“Cun pequeno xesto, as cousas cambian”. Así reza a lema da campaña que anima aos contribuíntes a marcar a casa “Fins Sociais”. Este sinxelo símbolo supón destinar un 0,7% dos impostos do contribuínte a programas sociais que realizan a ONG. Por iso denomínase “X Solidaria”. Porque axuda ás persoas máis vulnerables e desfavorecidas.

Os impulsores da campaña, liderada pola Plataforma do Terceiro Sector, lembran que non supón ningún custo económico senón que, pola contra, quen marca esta casa convértese en contribuínte activo solidario. “Non marcala é tomar unha actitude pasiva e deixar que sexa o Estado quen decida o destino desa parte dos teus impostos”, precisan.

Para resolver dúbidas, os usuarios contan cunha completa información na páxina web da campaña, onde se explica en que consiste a asignación do 0,7%, que supón marcar a citada casa, as consecuencias de non facelo ou o destino dos ingresos. O importe recadado polas últimas asignacións chegou a 262 millóns, cinco millóns menos que en 2010, debido a unha diminución da recadación total e do número de persoas contribuíntes. Este importe beneficiou a máis de cinco millóns e medio de persoas e permitiu iniciar 1.083 proxectos sociais e centos de proxectos en países de África, América Latina e Asia.

Este ano, no marco actual de crise económica, marcar esta casa cobra máis importancia se cabe. E é que o ano pasado un 52,2% dos contribuíntes destinaron parte dos seus impostos a fins sociais, pero un 48% deixaron a casa en branco ou marcaron só a destinada á Igrexa católica, aínda que é posible marcar ambas, sen prexuízo para ningunha das opcións.