Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Rendas que non se declaran

Numerosas axudas públicas, indemnizacións, pensións e algúns premios están exentos de incluírse na Declaración da Renda
Por EROSKI Consumer 21 de Abril de 2008
Img declaracionrenta

Prestacións públicas exentas

Como un Gran Irmán, Facenda ten ollos e controla practicamente todas as rendas e ingresos que obteñen os contribuíntes cada ano fiscal. Rendementos de traballo, plusvalías pola venda de accións ou fondos de investimento, intereses de contas correntes… Unha infinidade de ingresos pasan polo fisco, quen analiza, en función da normativa fiscal vixente, si o contribuínte debe pagar impostos ou recibir una merecida devolución. Á marxe dos ingresos mencionados, existen múltiples excepcións de rendas que non hai que declarar. Numerosas axudas públicas, pensións específicas e algúns premios están exentos de incluírse na Declaración da Renda, tal e como reflicte a lei.

As prestacións públicas que se cobran desde mediados de 2007 polo nacemento dun fillo están exentas de declaración a Facenda

Non hai que declarar as prestacións familiares por ter un fillo a cargo, nin as pensións e haberes pasivos de orfandade. Por exemplo, as axudas en concepto de alimentación que poida recibir un contribuínte (nai ou pai), paira o coidado dos seus fillos por parte do seu cónxuxe (habitualmente en situacións de separación ou divorcio), non teñen que ser declaradas.

Como novidade do exercicio 2007 e que, por tanto, aplicarase por primeira vez este ano, están exentas as prestacións públicas cobradas polo nacemento dun fillo (os 2.500 euros que se comezaron a abonar desde mediados de 2007 polo nacemento dun fillo, con carácter xeral, ou 3.500 euros en situacións especiais, como nais solteiras ou familias numerosas cun tope de ingresos). As prestacións por parto ou adopción múltiple e as axudas públicas por maternidade abonadas en certas comunidades autónomas tampouco pasan polo fisco.

Minusválidos e maiores de 65 anos

Os contribuíntes que teñen ao seu cargo minusválidos ou persoas maiores de 65 anos tampouco terán que declarar as rendas ou axudas recibidas por institucións públicas que recoñecen este acollemento. Tamén están exentas as prestacións económicas outorgadas por institucións públicas ás persoas cuxo grao de minusvalía é igual ou superior ao 65%.

Os anciáns maiores de 65 anos que reciban subvencións paira financiar a súa estancia en residencias ou centros de día tampouco terán que declarar estas rendas, sempre que o resto dos seus ingresos non supere en dúas veces o salario mínimo interprofesional (que paira o ano 2008 está fixado en 600 euros ao mes).

En canto a rendas pagas pola Seguridade Social, están exentas aquelas que se abonan a contribuíntes que obtiveron a incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez. Tamén están exentas as prestacións recoñecidas aos profesionais non integrados no réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos polas mutualidades de previsión social que actúen como alternativas ao réxime especial da Seguridade Social. En ambos os casos, a contía exenta de declarar terá como límite o importe da prestación máxima que recoñeza a Seguridade Social polo concepto que corresponda. O exceso tributará como rendemento do traballo.

Por último, As pensións que o Estado concede por ser vítimas do terrorismo non se deben incluír na Declaración de Facenda. Por outra banda, as vítimas da Guerra Civil que estean a cobrar una pensión por sufrir lesións ou mutilaciones tampouco teñen que declarar este tipo de rendas. De igual modo, as axudas que reciben os afectados polo virus da sida están exentas de declarar, como así figura na normativa española desde o ano 1993.

Indemnizacións e premios

Son varios os tipos de indemnizacións que tamén están exentos de declararse no IRPF. Por exemplo, non hai que tributar polas indemnizacións que reciben os contribuíntes por responsabilidade civil por danos persoais. É o caso das abonadas por un contrato de seguro de accidentes, un seguro de automóbil ou un seguro de vida. Así, as vítimas de accidentes de tráfico que reciben una indemnización por parte do condutor culpable (ou da súa aseguradora), non terán que incluír este ingreso na súa Declaración da Renda.

As indemnizacións por despedimento ou cesamento do traballador, na contía establecida con carácter obrigatorio no Estatuto dos Traballadores, tamén están exentas de pasar por Facenda. Cando o contrato de traballo extínguese antes de realizar o acto de conciliación, non tributarán as indemnizacións por despedimento que non excedan da que correspondese no caso de que o mesmo fose declarado improcedente. No entanto, si que haberá que declarar aquelas indemnizacións que se obteñen cando o despedimento prodúcese de mutuo acordo entre o traballador e o empresario, por exemplo no caso de plans ou sistemas colectivos de baixas incentivadas.

As indemnizacións que están exentas de declararse son, por tanto, as que corresponden a 45 días de salario por ano de servizo até un máximo de 42 mensualidades, no caso de despedimento improcedente, ou de 20 días de salario por ano de servizo até un máximo de 12 mensualidades cando se trata dunha regulación de emprego. As rendas en concepto de indemnización que reciban os traballadores por encima destas contías si que estarán suxeitas a tributación.

As vítimas de accidentes de tráfico que reciben una indemnización por parte do condutor culpable, non teñen que declarar este tipo de ingresos

Tampouco hai que declarar as prestacións por desemprego que se perciben como pago único, até 12.000 euros, sempre que se destinen á creación dunha empresa e o contribuínte comprométase a manter a súa participación como socio en devandita sociedade durante, polo menos, cinco anos.

Traballos no estranxeiro

Polo xeral, todos aqueles traballadores que cobren ingresos por labores realizados no estranxeiro e que sexan fiscalizadas en devanditos países están exentos de declarar no IRPF español. Estes rendementos, con todo, están exentos até o límite de 60.100 euros e sempre que cumpran outra serie de condicións:

  • Que o traballo se realice paira una empresa non residente en España, con establecemento permanente no estranxeiro.

  • Que o país do que proceden os ingresos teña un imposto similar ao IRPF e non sexa un paraíso fiscal.

Bolsas, premios e gratificaciones

Numerosas bolsas concedidas paira realizar estudos están exentas de pasar polo fisco. É o caso das bolsas públicas e determinadas axudas outorgadas por entidades sen fins lucrativos concedidas paira cursar estudos en España ou no estranxeiro, en calquera nivel. Neste apartado, inclúense bolsas paira cursar estudos de primaria, secundaria, universitarios, doutoramento e mesmo as outorgadas a funcionarios paira realizar labores de investigación.

As bolsas ou axudas económicas outorgadas a deportistas de elite tamén están exentas de declarar, sempre que non superen o límite de 60.100 euros. Máis aló desta cantidade, os contribuíntes deberán tributar.

No apartado de premios, non hai que declarar as ganancias obtidas en premios promovidos pola Administración, como as apostas e sorteos da Lotaría Nacional e as quinielas. Tampouco as lotarías vendidas por organizacións como Cruz Vermella ou a ONCE (Organización Nacional de Cegos Españois), pasan polo fisco. Outros dos premios exentos de declarar son o Príncipe de Asturias, que se conceden cada ano a persoas individuais, institucións ou grupos de traballo de todo o mundo, que destaquen na súa traxectoria en oito categorías diferentes: Artes, Deportes, Ciencias Sociais, Comunicación e Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Investigación Científica e Técnica, e Letras. Ademais, outros moitos premios literarios ou artísticos están exentos de declarar, sempre que sexan convocados por algún organismo público e publíquense no Boletín Oficial do Estado ou da comunidade autónoma correspondente, e nun xornal de gran difusión nacional. Pola contra, si é obrigatorio declarar todo tipo de premios promovidos por entidades privadas, con ou sen fin lucrativo. Por exemplo, o coñecido galardón literario Premio Planeta si debe declararse no imposto do IRPF.

No ámbito das gratificaciones, quedan exentas de declaración aquelas concedidas polo Estado a contribuíntes que realizaron misións internacionais de paz ou humanitarias.