Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reparacións no fogar, cada vez máis demandadas

Os arranxos que máis se realizan son os relacionados con problemas de fontanaría, roturas de cristais, humidades e danos causados polos fenómenos atmosféricos
Por Ana Palomo Trigo 15 de Xullo de 2013
Img pladur
Imagen: Sharon M Leon

Unha pingueira, unha tubaxe rota, unha billa ou un radiador que perden auga, un fallo no sistema eléctrico ou a avaría dun electrodoméstico son situacións cotiás que ata que comezou a crise liquidábanse, case sempre, coa substitución do elemento estragado. Con todo, desde fai sete anos, cada vez son máis as familias que tentan alongar a vida útil dos elementos da súa vivenda a través da súa reparación. De feito, como consecuencia da crise, o 58% dos españois prefire arranxar as instalacións e aparellos do seu fogar antes que substituílos por uns novos, mentres que a media europea sitúase nun 54%. Por iso, convén coñecer que resulta máis rendible facer en cada caso, tal e como se desagrega no seguinte artigo.

Repárase máis pola crise

Nun momento de dificultades económicas como o actual, no que o aforro de cada euro conta para cadrar o orzamento familiar, os españois optan cada vez máis por realizar as reparacións na súa vivenda, en lugar de substituír as billas estragadas, as tubaxes e desaugadoiros obstruidos ou os electrodomésticos obsoletos. Iso é, polo menos, o que se desprende do informe elaborado por Reparalia, empresa especializada no coidado do fogar e na xestión integral de sinistros e arranxos, no que se testemuña que as reparacións nos fogares aumentaron máis dun 10% nos dous últimos anos, cun gasto medio por vivenda de 209 euros ao ano.

Antes de acudir a unha empresa de reparacións, débese contactar co seguro de fogar para determinar se a súa póliza cobre a avaría

As principais causas destas incidencias son os problemas de fontanaría (sobre todo en tubaxes, cun 39% do total) e as roturas de cristais (14,5%). Así mesmo, destacan as reparacións no fogar relacionadas con humidades , filtracións e danos causados polos fenómenos atmosféricos (entre o 3% e o 8% do total), que son case sempre as máis custosas. Desta forma, os fontaneiros, os pintores e os albaneis son os profesionais que realizan case un 60% das reparacións nas casas.

A crise modificou os hábitos de consumo dos españois, como certifica unha enquisa encargada polo fabricante alemán Henkel. Mentres hai uns anos os aparellos e instalacións domésticos cambiábanse ou renovaban cando se habían estragado, na actualidade, os consumidores decántanse por concertar unha cita con empresas de venda de repostos, de subministracións de pezas ou cos servizos de asistencia técnica, co fin de reparalos para alongar a súa vida útil. De feito, os técnicos poden asesorar ao cliente sobre se merece a pena facer o arranxo da instalación ou convén máis a súa substitución.

Como actuar en caso de avaría se se opta pola reparación

Aínda que o 6% dos españois nunca arranxa os elementos do seu fogar cando se estragan e prefire compralos novos, outro 58% decántase pola reparación. De calquera forma, hai compoñentes da vivenda que convén substituír se se averían, pois o custo do arranxo é habitual que sexa máis alto que adquirilos novos. É o caso dos pequenos electrodomésticos, como os fornos microondas, os ferros, as tostadoras, os secadores de pelo, etc.

Aínda así, na maioría das ocasións, é máis rendible reparar a avaría do aparello ou elemento da casa que substituílo por un novo. Para que o arranxo sexa satisfactorio, débense seguir certas pautas:

 1. Verificar se o seguro do fogar cobre a avaría

  Algunhas das avarías máis frecuentes nas vivendas poden non estar cubertas por un seguro multirrisco tradicional, como é o caso dos atascos nas tubaxes, as roturas de enchufes, a substitución do cadro eléctrico ou a perda de auga. Por iso, antes de acudir a unha empresa de reparacións, o afectado debe porse en contacto co seu seguro de fogar para determinar se a súa póliza cobre a continxencia, ao obxecto de que lle indiquen o que debe facer (chamar a un determinado profesional, remitir a factura ao seguro, etc.).

  En ocasións, o seguro contratado inclúe os servizos de cerrajería, electricidade ou fontanaría. Así mesmo, hai pólizas que cobren as urxencias e as aseguradoras pon a disposición do cliente un equipo de profesionais para obras de reparación.

 2. Desconfiar dos profesionais que se anuncian só cun número de teléfono

  Algunhas empresas non teñen un domicilio físico, anúncianse en Internet ofrecendo varios números de teléfono e ampáranse nun anonimato que lles permite cobrar tarifas abusivas ou cometer fraudes. Así mesmo, é habitual que estas compañías reparen as avarías con pezas usadas ou de mala calidade. Nestes casos, se o arranxo non é satisfactorio, o cliente vese incapaz de presentar unha reclamación.

  Os consumidores han de ter en conta que as instalacións eléctricas, a calefacción, a climatización e o gas requiren dunha correcta instalación e mantemento, que debe levar a cabo por firmas autorizadas e rexistradas que emiten un certificado regulamentario ao realizar o seu traballo.

 3. Comparar tarifas e orzamentos aproximados de varias empresas

  As administracións públicas e as organizacións de consumidores aconsellan que antes de contratar un servizo de reparación solicítese a varias empresas un orzamento, aínda que sexa aproximado, do importe da man de obra e do desprazamento ou transporte. De feito, as compañías están obrigadas a explicar as súas tarifas en concepto de gastos de desprazamento e man de obra, tanto se o traballo realízase dentro do horario laboral, coma se farase con carácter de urxencia .

  Aínda que ata que o profesional non revisa a fondo a avaría non se coñece a gravidade do problema, nin os materiais que serán empregados ou substituídos, si ten que especificarse, na páxina web da empresa ou por teléfono, o prezo que se cobra por desprazamento ou transporte, a man de obra e pola elaboración dun orzamento.

  No caso de que un consumidor deixe un electrodoméstico nun servizo de asistencia técnica (SAT) para arranxalo, ten que recibir un resgardo onde se inclúa a descrición técnica do aparello, a data de recepción, o prazo previsto de entrega do aparello xa reparado, etc.

 4. Solicitar un orzamento detallado

  Unha vez que o profesional acode ao domicilio, débese solicitar un orzamento no que se detallen todos os conceptos, as tarifas e as posibles recargas. O orzamento deber estar por escrito, ten que ser gratuíto, a súa validez non ha de ser maior de 30 días e só débese pagar por el se o cliente decide non aceptalo. Nese último suposto, o profesional cobrará unicamente o servizo por desprazamento, que rolda os 50 euros. Cando o consumidor renuncia a un orzamento, debe asinar unha orde de traballo na que escribirá da súa propia man a frase “Renuncio ao orzamento previo e autorizo a reparación”.

  Así mesmo, o técnico ha de levar consigo unha folla informativa coas tarifas na que teñen que especificarse os prezos da man de obra e os gastos de desprazamento ou transporte, todos eles co IVE incluído. As empresas de reparacións contan cunhas tarifas especiais segundo a relevancia da avaría, a urxencia e o horario en que se realiza a reparación. Así, o custo medio da man de obra por hora de traballo en xornada laboral ordinaria é duns 56 euros e en horario de urxencias elévase ata os 72 euros.

 5. Esixir unha factura desagregada

  As facturas teñen que expedirse con todos os datos da compañía, ademais doutros conceptos:

  • Nome, domicilio e CIF da empresa fornecedora do servizo, xunto co nome e o DNI do técnico que realiza a obra ou reparación.

  • Breve descrición dos traballos que se executarán.

  • Desagregación do prezo da man de obra, do desprazamento ou transporte, os gastos de material e o IVE.

  • Se é un electrodoméstico, ten que incluír a marca, o modelo e o número de serie do aparello.

  • Data de finalización do traballo.

  • Prezo total da obra ou reparación.

  • Período de garantía .

  • Firmas do técnico e do cliente.

 6. Ter en conta os prazos de garantía

  O período de garantía do servizo prestado é o que facilita a empresa e o tempo de garantía das pezas ou materiais utilizados. Será de dous anos se son novas e dun ano se son usadas.

  Hai que ter en conta que, nas reformas, poden empregarse materiais usados coa conformidade do consumidor. Para iso, o cliente ten que asinar xunto á frase “Autorizo o emprego de materiais usados”.

 7. Comprobar que a empresa de reparacións está adherida ao Sistema Arbitral de Consumo

  Pertencer ao Sistema Arbitral de Consumo supón unha garantía para o consumidor con respecto á solución de conflitos que puidesen xurdir durante as reparacións no fogar. O Sistema Arbitral de Consumo é un órgano extraxudicial de resolución de conflitos entre consumidores e profesionais a través do cal, sen grandes formalidades e con carácter vinculante e executivo para ambas as partes, resólvense as reclamacións dos usuarios. Ten a mesma eficacia que unha sentenza xudicial.

  Se a empresa está adherida a este organismo, debe acatar as súas decisións, que son vinculantes para usuarios e profesionais.

En caso de desconformidade coa reparación
 • Solicitar a folla de reclamacións.

  Se o consumidor non está conforme coa obra ou arranxo, debe esixir a folla de reclamacións. Aínda que, en moitas ocasións, os técnicos non as levan consigo, as empresas e os profesionais de reparacións están obrigados a pór a disposición dos clientes as correspondentes follas de reclamacións, para poder solicitalas ante calquera queixa, e que os inspectores de Consumo determinen se existe algún tipo de irregularidade.

 • Acudir á OMIC.

  As Oficinas Municipais de Información ao Consumidor (OMIC) son departamentos dependentes dos concellos aos que os cidadáns poden dirixirse para expor demandas relacionadas co consumo, que se resolven directamente ou se remiten ao organismo competente.