Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Repercusións fiscais da aceptación dunha herdanza

O herdeiro non está obrigado por lei a aceptar o legado
Por mediatrader 24 de Novembro de 2005

Ante o falecemento dun familiar, se desexamos facernos cargo dos seus bens o primeiro paso que hai que dar é a aceptación da herdanza. Existen tres posibilidades:

Aceptar a herdanza “simplemente”: Maniféstase a vontade de adquirir todos os dereitos, bens e tamén as débedas do defunto. Se as débedas superan aos bens, o herdeiro responderá co seu propio patrimonio das débedas da persoa falecida. Por este motivo só é aconsellable aceptar a herdanza “simplemente” cando se está totalmente seguro de que as débedas non superan o importe dos bens.

Aceptar a herdanza “a beneficio de inventario”. É aconsellable usar esta fórmula no caso de que existan dúbidas ou sospeitas de que as débedas sexan superiores ao importe dos bens. Neste caso as débedas do defunto serán liquidadas cos seus propios bens e non afectarán o patrimonio do herdeiro. O importe dos bens que supere ás débedas pasará ao herdeiro.

Repudiar a herdanza: O herdeiro non está obrigado por lei a aceptar a herdanza, polo que se se desexa pódese rexeitar de forma expresa ante notario ou xudicialmente.

A aceptación dunha herdanza implica un incremento patrimonial que está suxeito ao pago dos seguintes impostos:

Imposto de sucesións: É unha imposto competencia das comunidades autónomas. A cantidade que se debe pagar depende dos seguintes aspectos:

A base impoñible: É o valor dos bens e dereitos adquiridos na sucesión, menos as cargas e os gastos deducibles. Son gastos deducibles as débedas do falecido, os tributos que debese o falecido á Administración, os gastos de última enfermidade, enterro e funeral.

As deducións: Existe unha serie de deducións que se aplican á base impoñible e dependen de:

O grao de parentesco (canto máis afastado é o parentesco menos se pode deducir).

Se o descendente é menor de 21 anos (canto máis novo máis se pode deducir).

A existencia de minusvalías.

A cota tributaria. Unha vez aplicadas as reducións á base impoñible, aplicaráselle unha porcentaxe que depende de cada comunidade autónoma e despois aplícaselle o coeficiente multiplicador que tamén depende do grao de parentesco co falecido (pagarán máis os familiares máis afastados).

O imposto sobre o incremento do valor dos terreos urbanos ou “plusvalía”: No caso de herdar bens inmobles hase de pagar este imposto que grava o incremento de valor dos mesmos. Ten titularidade municipal polo que o seu importe vai depender do concello do municipio ao que pertenzan estes inmobles.

Tamén se debe presentar o imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) do defunto, correspondente ao ano do falecemento e ao ano anterior no caso de que non fose declarado.