Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Requisitos paira ser familia numerosa

Paira beneficiarse das súas vantaxes os fillos deben ser solteiros, menores de 21 anos, e convivir ou depender dos seus proxenitores
Por Rosa M. López-Maroto 18 de Setembro de 2007

Formar parte dunha familia numerosa supón ás veces que os problemas se multipliquen, pero non cabe dúbida de que tamén ofrece moitas vantaxes. No plano económico, desde descontos paira viaxar a deducións ofrecidas por empresas privadas (axencias de viaxes, librarías, etc.). Aínda que paira pertencer a esta categoría xa non fai falta ser una familia como as dos anos 60 e 70, cunha numerosa prole, si é necesario reunir una serie de requisitos. Tanto por parte dos ascendientes como dos descendentes. Neste último caso, os fillos deben ser solteiros, menores de 21 anos e convivir ou depender economicamente dos seus pais. Ademais, hai casos especiais nos que algunhas familias reciben tal consideración sen cumprir os requisitos esixidos, como cando son os fillos quen contribúen ao sostemento da familia cando o pai ou a nai estean incapacitados, xubilados ou sexan maiores de 65 anos, sempre que os ingresos destes non sexan superiores ao salario mínimo interprofesional.

Requisitos

RequisitosSon moitos quen ao ouvir falar de familia numerosa pensan no tópico dunha parella con, polo menos, media ducia de fillos. Pero, a quen se considera hoxe de maneira oficial Familia Numerosa? Ten tal consideración a unidade familiar integrada por un ou dous ascendientes con tres ou máis fillos, comúns ou non; un ou dous ascendientes con dous fillos, comúns ou non, sempre que polo menos uno deles sexa discapacitado ou estea incapacitado paira traballar. Tamén cumpren os requisitos paira ser considerados como familia numerosa o pai ou a nai separados ou divorciados con tres ou máis fillos -comúns ou non-, sempre que estes atópense baixo a súa dependencia económica, aínda que estean en distintas unidades familiares e non vivan no domicilio conxugal; e dous ascendientes si ambos son discapacitados, ou polo menos uno deles ten un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%, ou está incapacitado paira traballar. Outro caso de familia numerosa son os orfos. Así, reciben o título de familia numerosa dúas ou máis irmáns orfos de pai e nai sometidos a tutela, acollemento ou garda, que convivan co titor, acolledor ou guardador, pero non estean ás súas expensas, ou tres ou máis irmáns orfos de pai e nai maiores de 18 anos -ou dous, si uno deles é discapacitado- que convivan e teñan una dependencia económica entre eles.

Tamén reciben o título dous ou máis irmáns orfos de pai e nai sometidos a tutela, acollemento ou garda, que convivan co titor ou acolledor

Non basta con cumprir estes parámetros. Paira poder adquirir a consideración de familia numerosa, os seus membros deberán ser españois ou nacionais dun estado membro da Unión Europea, ou dalgún dos restantes estados que subscriban o Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, e ter a súa residencia en territorio español. Se residen noutro estado membro da Unión Europea (UE), ou nalgún dos restantes estados que tomen parte no Acordo sobre o Espazo Económico Europeo, polo menos uno dos ascendientes debe exercer una actividade económica, por conta propia ou allea, en España. Os membros da unidade familiar que sexan nacionais doutros países, teñen dereito ao recoñecemento da condición de familia numerosa en igualdade de condicións que os españois, sempre que residan en España todos os membros que dan dereito aos beneficios que refire a lei de Protección ás Familias Numerosas.

Respecto dos fillos, paira poder ser beneficiario da consideración de familia numerosa, deben ser solteiros, convivir co pai ou a nai, e ser menores de 21 anos -agás se se é minusválido-. A marxe amplíase até os 25 anos sempre que os fillos estean a cursar estudos encamiñados na obtención dun posto de traballo. Outro requisito necesario para que os fillos inclúanse dentro da familia numerosa é a súa dependencia económica do pai ou da nai; considérase que existe esta dependencia cando os seus ingresos non superan o salario mínimo interprofesional.

Trámites administrativos

Paira obter o título de familia numerosa hai que realizar una serie de trámites administrativos, que varían en función de si é a primeira vez que se solicita ou se trata da renovación.

Documentación:

Primeira vez:

  • Impreso de solicitude asinado por un dos pais.
  • Fotocopia do D.N.I. dos dous pais.
  • Libro de familia orixinal ou, na súa falta, partidas de nacemento dos fillos e certificado de matrimonio.
  • Dúas fotografías (tamaño 7 x 5 ) de todos os membros do grupo familiar.
  • Volante de empadroamento, emitido polo Concello.

Renovación:

  • Impreso de renovación asinado por un dos pais.
  • Libro de familia (orixinal).
  • Título de familia numerosa.
  • Se hai variación no número de membros da familia, 2 fotografías de 7 x 5 cm. do novo grupo familiar.
  • Volante de empadroamento, emitido polo Concello.

Existen excepcións paira as que é necesario presentar documentación engadida, como no caso de que algún dos membros da familia padeza una minusvalía; paira conseguir o título haberá que presentar una fotocopia do certificado que acredite tal condición. Tamén os separados ou divorciados deben presentar una fotocopia da sentenza e convenio regulador. Cando o solicitante non ostente a garda e custodia dos fillos, deberá achegar autorización expresa do outro proxenitor para que os fillos poidan ser inscritos no título.

Os membros maiores de 21 anos e menores de 25 que están a realizar estudos entran dentro da categoría de familia numerosa, pero paira obter o título deben xustificar os seus estudos mediante un certificado ou matrícula oficial, acompañada do xustificante do pago da mesma. No caso dos estranxeiros cuxo país de orixe non pertenza á UE ou ao Espazo Económico Europeo, paira poder ser considerados como familia numerosa teñen que acompañar á súa solicitude una fotocopia dos permisos de residencia en vigor de todos os membros da familia. Se se trata de familias de catro fillos, cando os ingresos anuais dos membros que traballen divididos polo número de membros non superen o 75% do salario mínimo interprofesional, deberán achegar a declaración da renda de todos os membros e un certificado de declaración negativa.