Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Resposta do seguro do fogar ante as desfeitas dun temporal

O Consorcio de Compensación de Seguros garante a protección dos asegurados ante determinados desastres naturais e situacións de excepción
Por Rosa Cuevas 2 de Febreiro de 2015
Img inundacion hd

Nevadas, desbordamentos de ríos, perigo de inundacións , tornados… son, en moitas ocasións, os protagonistas do inverno. Ao avaliar os danos materiais e físicos que puidese ocasionar un temporal ou calquera outro fenómeno meteorolóxico, os usuarios descobren a cobertura do seu seguro do fogar para estas cuestións: é difícil que inclúa a protección fronte aos desastres naturais máis comúns e se o fai, fixa uns baremos que debe cumprir o fenómeno para que a póliza cubra os danos. Por iso, antes de contratar o seguro do fogar, hai que coñecer as garantías e límites que ofrece ante os efectos dos fenómenos do tempo. Pero como se explica a continuación, ante segundo que riscos catastróficos, quen teñan subscrito un seguro de fogar contan co amparo do Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que satisfai as indemnizacións derivadas de sinistros extraordinarios, a condición de que se dean unhas determinadas circunstancias.

O consolo do Consorcio e a súa cobertura

Ondas de ata 21 metros de altura, refachos de vento que superan os 140 quilómetros por hora… Os fenómenos atmosféricos de extraordinaria intensidade deixan numerosos danos materiais ao seu paso. Cando isto sucede, sae a escena o Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

O Consorcio de Compensación de Seguros non cobre os danos ocasionados por calquera fenómeno natural

O papel que desempeña esta entidade pública é o de garantir a protección dos asegurados ante determinados desastres naturais e situacións de excepción nos que as entidades aseguradoras non responden, ben porque a forza do fenómeno excedeu os límites que cubría a compañía ou porque esta non poida facer fronte ás súas obrigacións indemnizatorias. Por esta razón, todos os titulares dos seguros de fogar están obrigados a pagar unha pequena recarga nas súas pólizas, o diñeiro do que se nutre o CCS.

Agora ben, o CCS non cobre os danos ocasionados por calquera fenómeno natural, senón que ten fixada unha protección para o que o propio ente denomina riscos extraordinarios. O Consorcio dá cobertura aos seguintes:

 • Fenómenos da natureza: inundacións extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas atípicas e caídas de corpos siderais e aerolitos.

  O CCS entende por inundación o alagamento do terreo producido por choivas ou desxeo; por augas procedentes de lagos con saída natural; e de rías, ríos ou de cursos naturais de auga en superficie cando se desborden das súas canles normais. Así mesmo, inclúese o embate do mar na costa, aínda que non haxa alagamento. Con todo, non quedan comprendidos neste concepto de inundación a choiva caída directamente sobre o inmoble asegurado ou a recollida pola súa cuberta ou azotea, a súa rede de desaugadoiro ou os seus patios, como tampouco a inundación ocasionada por rotura de presas, canles, sumidoiros, colectores e outras canles subterráneas artificiais, salvo que a rotura produciuse como consecuencia directa doutro fenómeno extraordinario cuberto polo Consorcio.

  Na tempestade ciclónica atípica quedan incluídos os tornados e os ventos extraordinarios, sempre que os refachos de vento ocasionadas sexan superiores aos 135 quilómetros por hora (km/h) e así o certifique a Axencia Estatal de Meteoroloxía. Por iso, é moi importante que o asegurado saiba que rango de vento cobre a súa póliza. En xeral, tal e como afirman desde a Asociación Empresarial do Seguro (UNESPA), as compañías adoitan cinguirse a unha pinza de velocidades que interpreta que son ventos fortes os que se sitúan entre o 90 km/h e o 135 km/h. No entanto, pode haber algunhas que teñan asegurado unha marxe moito máis reducida, como pode ser responder os danos ocasionados por ventos superiores ao 110 km/h.

 • Os ocasionados de forma violenta como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín e tumulto popular.

 • Feitos ou actuacións das Forzas Armadas ou das Forzas e Corpos de Seguridade en tempo de paz.

Requisitos e trámites

Para poder ter dereito a unha indemnización do Consorcio polos danos sufridos como consecuencia dos riscos sinalados, é requisito indispensable que o afectado teña subscrito un seguro do fogar no que se inclúan coberturas por incendios e desastres naturais, ademais das de vida e accidentes, se os danos ocasionados polos riscos extraordinarios son físicos. Pola súa banda, o Consorcio admite que estas últimas coberturas póidanse contratar de forma complementaria a outro tipo de seguro ou no marco dun plan de pensións.

Para ter dereito a unha indemnización do Consorcio hai que ter un seguro que inclúa coberturas por incendios e desastres naturais

Para que o Consorcio efectúe a indemnización, o asegurado debe atoparse ao corrente do pago do recibo da curmá da póliza de seguros onde se inclúe unha recarga a favor do Consorcio de Compensación de Seguros. Este abono debe aparecer anotado no recibo de forma clara e expresa.

Os trámites para xestionar as indemnizacións compensatorias do CCS débense efectuar na Delegación do Consorcio da comunidade autónoma ou provincia do titular afectado, nun prazo de sete días desde a data na que os danos tivesen lugar. Tamén se pode tramitar a través da propia compañía de seguros na que se teña subscrita a póliza. Basta con presentar unha Folla de Comunicación do Sinistro que se pode descargar aquí. No entanto, convén actuar con certa cautela. É importante sacar fotografías ou mesmo gravar vídeos antes de tramitar a reclamación, pois pode ocorrer que as circunstancias dos danos requiran unha inmediata reconstrución dos bens afectados. Por iso, débese consultar a posibilidade de iniciar as reparacións antes da peritación e, en tal caso, o máis recomendable é conservar sempre as facturas das obras e os posibles orzamentos presentados.

É importante sacar fotografías ou mesmo gravar vídeos dos danos antes de tramitar a reclamación

Para que a acción protectora do Consorcio entre en xogo, non é necesario que o fenómeno natural adverso afecte a un número moi elevado de asegurados ou a unha extensión territorial moi ampla, nin que se produzan danos moi cuantiosos que permitan cualificar o suceso como “catástrofe”. De feito, é posible que o sinistro afecte só a un asegurado e que este teña pleno dereito á indemnización. Por tanto, non se require que por parte dos poderes públicos emítase unha declaración oficial de “catástrofe” ou de “zona catastrófica”. A cobertura é automática unha vez ocorrido algún dos eventos garantidos e compatible con outro tipo de axudas das que se poidan beneficiar os afectados.

Como actuar se se sufriu un temporal
 • Antes de contratar un seguro do fogar, hai que comparar entre varias compañías e dar ás coberturas da póliza por danos ocasionados por desastres naturais a importancia que merecen. Máis aínda se reside nunha zona que xa fose castigada por inundacións ou outros fenómenos.

 • Débese asegurar a vivenda polo que custaría reconstruíla, tendo en conta que aínda cando a casa se destruíse por completo, o chan sempre permanece. Por tanto, non serve como referencia o valor de compra, xa que este inclúe sempre o chan. É un cálculo que se debe facer de forma individualizada para cada vivenda, polo que é aconsellable ter asesoramento dun construtor ou unha persoa especializada.

 • Unha vez que se producen os danos, hai que revisar os límites e garantías que se teñen subscritos e dar parte ao seguro.

 • Convén tomar fotografías e, se é posible, gravar vídeos dos elementos danados. Antes de realizar ningún arranxo inmediato, débese consultar co seguro ou co Consorcio.