Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguros para a terceira idade

Pólizas para viaxes en grupo e coberturas específicas conforman a oferta para maiores
Por Rosa M. López-Maroto 31 de Xullo de 2009

Acceder a un produto asegurador cando se superou certa idade é unha tarefa difícil. En xeral, as condicións para persoas maiores de 65 anos son máis duras e, ademais, hai menos ofertas. A pesar diso, é posible atopar seguros dirixidos a grupos da terceira idade que vaian realizar unha viaxe organizada, ou ben pólizas que inclúen prestacións vitalicias e cobertura específica: servizos de teleasistencia, coidados especiais, tramitación da pensión de viuvez e orfandade, ou servizo de asesoramento na tramitación sucesoria.

Pólizas para viaxar

Unha gran parte da oferta aseguradora para maiores de 65 anos céntrase no sector viaxes. As pólizas cobren tanto os desprazamentos individuais como en grupo, pero aínda así, as opcións entre as que elixir son limitadas. Quen se decanten por viaxar en compañía coa asistencia de European de Seguros, disporán das mesmas garantías que con calquera outra póliza (cobertura de ata 150 euros para roubos e danos da equipaxe ou efectos persoais), pero ademais contarán cun apartado de asistencia médica especializada. Tamén se ofrece: traslado sanitario, envío de familiares ata o lugar de internamento do beneficiario, repatriación do titular do seguro e envío urxente de medicamentos que non se poidan atopar no estranxeiro ou, na súa falta, 600 euros para gastos médicos (cirúrxicos, farmacéuticos e de hospitalización) en España e 900 euros no estranxeiro. Outra contía de ata 600 euros cobre os gastos de enterro. Esta póliza pódese contratar a partir de 5,46 euros e 7,69 euros, segundo aplíquese a España ou Europa, respectivamente.

Para as viaxes de maiores en grupo as pólizas inclúen un apartado de asistencia médica especializada

Os usuarios que reúnan os requisitos para acceder ao “Programa de Vacacións para Maiores” do IMSERSO e participen nalgunha das súas actividades, poden acollerse á póliza de Europ Assistance. Está ideada para quen teñan cumpridos 65 anos, pensionistas do Sistema Público ou de viuvez con 55 anos ou máis, e outros pensionistas do sistema público e prexubilados con 60 anos cumpridos, que poidan valerse por si mesmos e non padezan alteracións do comportamento que perturben a convivencia normal.

Só para maiores

Para cubrir todas as continxencias que poidan derivarse da idade, Seguros Vitalicio conta coa póliza “Idade Ouro”. Esta ofrece servizos dos que poden beneficiarse os titulares desde o primeiro día de subscrición. Págase unha vez ao comezo da póliza e a cobertura é vitalicia. Entre as principais coberturas destacan a xestión e gastos de enterro en caso de falecemento das persoas aseguradas, calquera que sexa a causa. O límite está no capital asegurado, que se aplicará en función do lugar de residencia de quen contraten este produto. Se por calquera outro motivo o custo do servizo fose menor ao capital asegurado, devolverase aos beneficiarios a cantidade sobrante. Outras opcións que se inclúen son o traslado nacional e internacional do asegurado falecido e servizos de xestoría (obtención de certificados, tramitación da pensión de viuvez e orfandade, servizo de asesoramento na tramitación sucesoria…).

De características similares é a póliza “A Idade de Ouro”, de Santa Lucía. Ao cumprir os 65 anos, a garantía de accidentes subscrita transfórmase nunha nova garantía denominada “asistencia senior”, que pon a disposición do titular os servizos de teleasistencia con información familiar, intervencións de urxencia, vixilancia e atención en desprazamentos, formación asistencial, ampliación da garantía de asistencia post-hospitalaria e asistencia médica e xeriátrica.

TELEASISTENCIA

Para as persoas maiores, a teleasistencia é un dos servizos estrela das aseguradoras. Está destinado a quen padezan algunha discapacidade e vivan soas sempre ou durante gran parte do día, así como a quen compartan vivenda, pero atópense nunha situación similar. Unha opción máis económica é contratar este produto a través dos servizos sociais dos concellos, onde valoran a súa necesidade.

En ambos os casos, tan só hai que dispor de liña telefónica no domicilio, xa que se debe conectar un equipo a ela. A compañía de seguros ou o municipio encárganse de pór en funcionamento a instalación para que poida prestarse o servizo de forma correcta. Doutra banda, cada asegurado recibe un pulsador que se coloca no pescozo.

A teleasistencia domiciliaria, en definitiva, permite unha conexión permanente para emerxencias por enfermidade ou accidente, así como un servizo de información a familiares, orientación facultativa e envío de medicamentos.