Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Son bolseiro, teño que facer a Declaración?

As bolsas para estudos e investigación están exentas de tributación, pero os bolseiros que realizan prácticas remuneradas deben facer a Declaración da Renda
Por Blanca Álvarez 15 de Maio de 2019

Bolsas e axudas ao estudo ou a formación hai moitas, e non todas teñen a mesma consideración por parte de Facenda. Como aclaramos neste artigo, se recibes unha bolsa para axudarche nos estudos, para investigar ou unha bolsa de estudos para facer prácticas formativas nunha empresa, non debes preocuparche. Non terás que facer a Declaración da Renda, sempre que cumpras determinados requisitos. En cambio, se es bolseiro que realizas prácticas remuneradas nunha empresa, deberás declarar, aínda que só se superas o límite de 22.000 euros anuais.

Img estudiantes listadogrande

Bolsas de estudo: están exentas

Estudas con bolsa e non sabes se debes declarar ou non esa axuda? Podes deixar a elaboración da Renda para outra ocasión, pois as bolsas ao estudo en principio están exentas se son bolsas públicas, bolsas concedidas por entidades sen fins lucrativos e bolsas concedidas polas fundacións bancarias. Agora ben, como sinala o equipo fiscal de Sincro Business Solutions, hai que cumprir unha serie de requisitos e ter en conta varios factores:

  • O ámbito de aplicación obxectivo da exención comprende as bolsas percibidas para cursar estudos regulados, tanto en España como no estranxeiro, para todos os niveis e graos do sistema educativo.
  • Dentro dos estudos regulados no noso país considéranse o ensino de réxime xeral: infantil, primaria, secundaria, formación profesional de grao superior e universitaria, que á súa vez é de grao, máster ou doutoramento; e ensino de réxime especial: artística, de idiomas e deportiva.

Img beca investigador grande

Decláranse as bolsas de investigación?

As bolsas de investigación están en principio exentas, pero para que se considere que estamos ante unha delas hai que cumprir uns requisitos, e non sempre é sinxelo determinar se nos atopamos ante unha. Así, entre outras, os bolseiros deben ser graduados universitarios; a orientación da investigación debe ser o desenvolvemento de actividades de formación e especialización científico-técnica; e o programa de axudas ten que ser recoñecido no Rexistro Xeral de Programas de Axudas á Investigación.

Están exentas as bolsas concedidas polas entidades sen fins lucrativos e fundacións bancarias para investigación, así como as outorgadas por aquelas con fins de investigación aos funcionarios e demais persoal ao servizo das administracións públicas e ao persoal docente e investigador das universidades.

Respecto dos investigadores predoutorais, hai que ter en conta que o pasado 16 de marzo entrou en vigor o Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, sobre o Estatuto do persoal investigador predoutoral en formación, que derroga o RD 63/2006, que ata agora regulaba os requisitos específicos relativos ás bolsas de investigación.

Img becario empresa grandeImagen: StartupStockPhotos

Bolseiro nunha empresa, fago a Declaración?

Os bolseiros que realizan prácticas remuneradas deben render contas con Facenda, pois son rendementos íntegros do traballo. Pero só hai obrigación de facer a Declaración da Renda, se os rendementos íntegros do traballo superan o límite de 22.000 euros anuais (un só pagador), “o cal é raro que suceda no caso dos bolseiros”, explican os expertos fiscais. Aínda que expoñen un caso que podería darse e que si soprepasaría ese tope: cando ese bolseiro (por exemplo, estudante dunha carreira universitaria), ademais da bolsa (relación non laboral), compatibilizou os seus estudos cun traballo por conta allea (nun bar en fins de semana, de dependente en días soltos…). Cando existan varios pagadores, non haberá obrigación de declarar, se a suma do segundo e posteriores pagadores por orde de contía non superen no seu conxunto a cantidade de 1.500 euros.

Hai que ter en conta que nalgúns casos aplícase o límite de 12.643 euros anuais. Así ocorre cando se perciben pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos non exentas ou cando o pagador dos rendementos do traballo non estea obrigado a reter.

A remuneración para realizar prácticas formativas está exenta de tributación, sempre que formen parte dun plan de ensinos universitarios oficiais

En canto á remuneración que se concede para facer prácticas formativas (axudas económicas por convenio de cooperación educativa subscrito entre universidade e empresas), está exenta sempre que formen parte dun plan de ensinos universitarios oficiais; é dicir, dos plans de estudos que conducen á obtención dos correspondentes títulos universitarios oficiais de grao.

Pola contra, cando a realización das prácticas formativas non constitúa un requisito para a obtención dos correspondentes títulos universitarios oficiais, ás devanditas axudas non lles resultará aplicable a exención.

Ollo cos premios ao estudo!

Coidado! Non é o mesmo unha bolsa de estudos que un premio ao estudo, “e Facenda déixao moi claro”, sotienen desde Sincro Business Solutions. De feito, en datas recentes, varios medios de comunicación fixéronse eco de que Facenda reclamaba a tributación correspondente a unha nova estudante que obtivo en 2017 un premio extraordinario de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico, convocado pola Xunta de Galicia e cun importe de 750 euros.

Facenda sinala que “este premio non se corresponde realmente co concepto de bolsa, pois se outorga (tras a realización do exame ou proba) como recoñecemento final dun brillante expediente académico”. Por tanto, como non cabe consideralo como unha bolsa, estímase como un rendemento do traballo suxeito a tributación.