Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Tarifas de transporte para persoas maiores

Os descontos no transporte público para pensionistas superan nalgunhas comunidades o 80%
Por Anna Elisa Savelli 30 de Outubro de 2008
Img emt
Imagen: Daniel Lobo

Dispor de máis tempo libre é unha das principais vantaxes que se atribúen á xubilación. Con todo, o acusado descenso dos ingresos familiares tras a retirada laboral supón en moitos casos que xubilarse non implique pasar os días acudindo a espectáculos nin viaxando dun lado a outro. Os pensionistas, máis ben, adoitan contar cada euro que gastan da súa pensión para poder chegar a fin de mes. Conscientes desta situación, a maioría de institucións e organismos públicos ofrecen axudas ás persoas maiores de 65 anos. Un dos sectores máis representativos é o do transporte, no que concellos, gobernos autonómicos e compañías aplican distintos descontos, que nalgúns casos chegan ata o 80%.

Axudas e descontos

A oferta dos descontos aplicados ao transporte público nos desprazamentos dos maiores é moi ampla:

 • Andalucía conta co “Cartón Andalucía Xunta 65”, un documento expedido pola Consellería para a Igualdade e Benestar Social da Xunta de Andalucía, a través da Fundación Andaluza de Servizos Sociais. A súa posesión implica que os traxectos urbanos son gratis para as persoas maiores de 65 anos. Esta gratuidade foi criticada en ocasións, xa que algunhas organizacións de consumidores consideran excesivo que a mera condición de xubilado supoña gozar dunha “tarifa cero” no autobús. A razón estriba en que hai pensionistas que contan con 1.200 ou 1.500 euros ao mes, e poderían pagar un abono transporte normal, o cal evitaría que o erario público soportase este gasto tan considerable. Convén ter en conta que se estima que a poboación maior de 65 anos superará dentro de 40 anos á de nenos.

  Nos desprazamentos interurbanos en autobús aplícase o 50% de desconto sobre o prezo do billete.

 • Na comunidade de Aragón , en Zaragoza, a posibilidade de viaxar gratis se se é pensionista depende do salario mínimo interprofesional (SMI); se é inferior ao 1,5 SMI poderase usar a rede de transporte de forma gratuíta. O SMI está fixado en 20 euros ao día, 600 ao mes e 8.400 ao ano.
 • En Asturias , o Concello de Xixón ofrece un desconto do 70% para as persoas titulares de pensións contributivas de invalidez permanente absoluta con ingresos na unidade familiar inferiores ao salario mínimo interprofesional (SMI); os titulares de pensións contributivas de invalidez permanente total, con discapacidade superior ao 64% recoñecida polo organismo competente da Administración pública e ingresos na unidade familiar inferiores ao SMI; así como os titulares de pensións de xubilación con ingresos na unidade familiar inferiores ao SMI.
 • Baleares ten unha oferta diversa. Así, en Menorca as tarifas establécense por cantidade de quilómetros, e non existe unha integración tarifaria como tal. Desde 2007 ofrécese un abono para persoas maiores de 65 anos, personalizado, que pode utilizarse para calquera traxecto que se realice en toda a illa. O desconto é do 50%, en principio, pero dependendo do uso e o traxecto podería ser maior. Por exemplo, Mahón-Cidadela -a quilometraxe máis longa- ten un custo de 4,50 euros, que para as persoas maiores quedaría en 2,20 euros. Pero a rebaixa sería superior se dentro do municipio de residencia do pensionista houbese outra rebaixa, porque está permitida a suma de descontos, e a viaxe podería chegar a ser gratis.

  En Palma de Mallorca hai dúas modalidades de cartón cidadán: a de Pensionistas “A ,”que implica a total gratuidade no transporte e que se obtén tendo en conta parámetros económicos, e a de Pensionistas “B-C”, que aplica descontos superiores ao 80%.

 • En Canarias , a cidade das Palmas permite aos maiores de 65 anos viaxar gratis co “Cartón Mensual do Xubilado”, aínda que restrinxe o uso gratuíto da mesma a 100 viaxes ao mes. Debe utilizarse acompañada do carné que corresponda para confirmar a veracidade do desconto que se aplica. Os requisitos para poder optar a este cartón son os seguintes:
  1. Estar xubilado, ter 65 anos ou máis ou o recoñecemento do Instituto Nacional da Seguridade Social dunha invalidez absoluta para todo tipo de traballo.
  2. Ser veciño do municipio de Las Palmas de Gran Canaria, cunha antigüidade mínima de tres meses.
  3. Que as rendas totais que perciba a unidade familiar en todos os casos, sexan iguais ou inferiores a 658,74 euros mensuais ou 9.222,5 euros anuais.
  4. Non exercer actividade empresarial, profesional ou laboral de ningún tipo.
 • Se se ten máis de 65 anos e vívese en Cantabria , a posesión do cartón de pensionista permite a gratuidade nas viaxes, a condición de que se cumpran as seguintes condicións:
  1. Ingresos anuais inferiores ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) no caso de pensionistas viúvos ou solteiros. En caso de matrimonio ou parellas de feito os ingresos de ambos deberán ser inferiores a 2 veces o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM); neste último caso os cónxuxes teñen tamén dereito ao cartón pensionista.
  2. Menores de 65 anos se perciben Pensión por Incapacidade Permanente Absoluta ou dispoñen de certificado de Minusvalía igual ou superior ao 65%, cos mesmos límites e condicións anteriores.
 • Na cidade castellanoleonesa de Salamanca hai un cartón para que xubilados, desempregados e familias numerosas con determinados ingresos poidan pagar un prezo por baixo do estándar. A viaxe normal é 0,85 euros e o reducido é 0,30 euros, é dicir págase menos do 50% da pasaxe. En Valladolid ofrécese a posibilidade de viaxar gratis sempre que se posúa cartón de pensionista e cúmpranse unha serie de condicións relativas aos ingresos mínimos e a incapacidade ou minusvalía.
 • Desde a Consellería de Saúde e Benestar Social de Castela-A Mancha ofrécese o “Cartón Laranxa”, que desde o pasado 1 de xaneiro permite aos seus beneficiarios a gratuidade total nos transportes públicos que se realicen por estrada dentro da comunidade autónoma.
 • En Cataluña , o “Cartón Rosa Metropolitana” e o “Carné Rosa Metropolitano” son os visados para acceder a descontos. O cartón é persoal e intransferible e ten un custo anual de 5,40 euros. Inclúe a posibilidade de utilizar as liñas de autobús de TMB, Ferrocarrils da Generalitat (dentro da primeira coroa metropolitana), Metro, Trambaix, Trambesòs e Funicular de Montjuïc. A variación é a seguinte:

  1. Para viaxar gratis (Cartón Rosa Metropolitana), hai que ter uns ingresos económicos por todos os conceptos (pensións, axudas, rendas, etc.) inferiores ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).
  2. Para viaxar con tarifa reducida (Carné Rosa Metropolitano) os ingresos económicos por todos os conceptos (pensións, axudas, rendas, etc.) han de ser inferiores ao dobre do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).
 • A Xunta de Estremadura , a través da Dirección Xeral de Transportes da Consellería de Fomento, presta tamén axudas aos maiores de 65 anos. Neste caso, mediante a subvención do 50% do gasto correspondente aos desprazamentos realizados nos servizos de transporte público regular de viaxeiros por estrada, regulados no Decreto 163/2005, de 5 de xullo (DOE de 12 de xullo de 2005), modificado polo Decreto 189/2006, de 31 de outubro (DOE de 7 de novembro de 2006), cuxa convocatoria para 2008 foi aprobada por unha orde do 14 de marzo, publicada no DOE de 25 de marzo do ano en curso.
 • En Galicia , o Concello da Coruña aplica un desconto do 75% na tarifa de autobús aos pensionistas.
 • Os pensionistas da Rioxa contan cun “carné de transporte” para persoas maiores de 65 anos, ou que teñan recoñecida a incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez. Para obtelo, debe acreditarse non estar en situación de alta en ningún réxime da Seguridade Social. Contar con el supón beneficiarse dun 50% de desconto no prezo do billete ordinario nos desprazamentos que, tendo a súa orixe e destino na Comunidade Autónoma da Rioxa, realícense nos servizos de transporte público regular permanente de viaxeiros de uso xeral por estrada. O pago das viaxes débese facer a través do sistema que cada empresa concesionaria teña establecido.
 • Madrid conta cun abono para maiores cuxo prezo é de 10,50 euros ao mes (o normal chega case a 50 euros), e permite o acceso ao metro, trens de proximidade e autobús para calquera desprazamento dentro da comunidade. Só poden adquirir este ticket as persoas maiores de 65 anos, aínda que se reclama desde hai tempo a inclusión no abono de todos os maiores de 60.
 • Na cidade autónoma de Melilla existe o “Cartón de Transporte Público” xestionada a través da consellería de Benestar Social e Sanidade e cuxos beneficiarios son os pensionistas maiores de 60 anos e discapacitados residentes da cidade. A súa posesión supón un aforro dun 80% sobre a tarifa do transporte colectivo urbano.
 • En Navarra (Pamplona) os maiores de 65 pagan 0,12 euros por viaxe urbana (o billete sinxelo custa un euro). No caso dos maior de 65 anos con ingresos superiores ao SMI , a viaxe custaría 0,14 euros máis.
 • No País Vasco, os transportes interurbanos dependen das deputacións forais, e o urbano de cada concello. En Bilbao a comezos deste ano entrou en funcionamento o “Gizatrans” do Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), válido para viaxar no metro e en autobús con tarifa bonificada. Este título de transporte beneficia aos maiores de 65 anos, as persoas con discapacidade superior ou igual ao 65%, e aquelas con incapacidade permanente absoluta ou gran invalidez. Non se ten en conta a renda, patrimonio ou lugar de empadroamento do solicitante.
 • Os maiores de 65 anos de Valencia tamén posúen un cartón deste tipo: o “Bono Ouro”, cuxo prezo máximo é de 17 euros. Permite o uso sen límite de todas as liñas de autobuses da EMT da cidade.
DOCUMENTACIÓN PARA O CARTÓN DE PENSIONISTA

A maioría de concellos ou comunidades autónomas solicita a seguinte documentación para a expedición do cartón de pensionista:

 • Unha ou dúas fotografías recentes.
 • Fotocopias do dous DNI, se se trata dun matrimonio, acompañadas do orixinal.
 • Certificado orixinal acreditativo dos ingresos que percibe a unidade familiar (matrimonio) e en concepto de que os percibe, expedido pola Seguridade Social ou organismo competente, e certificado acreditativo expedido polo Instituto Nacional da Seguridade Social, en caso de invalidez absoluta.
 • Certificado do cónxuxe do solicitante de non estar dado de alta na Seguridade Social, no caso de que este non teña 65 anos ou non estea xubilado.
 • Solteiros, viúvos, separados e divorciados deberán achegar fe de vida e estado expedido polo xulgado.
 • Certificado acreditativo da base impoñible do IRPF do ano anterior.
 • En caso de estar exento, certificado acreditativo de non efectuar a declaración, expedido pola Delegación de Facenda.
 • Certificado de residencia, que deberá solicitarse no respectivo concello.