Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Traballadores a tempo parcial: nova normativa

A nova lei beneficia aos 2,75 millóns de traballadores a tempo parcial, entre os que se atopan, sobre todo, mulleres e empregados con contratos precarios
Por Ana Palomo Trigo 12 de Setembro de 2013
Img manos listado
Imagen: Dwonderwall

Co fin de equiparar en dereitos sociais aos traballadores contratados a tempo parcial cos empregados a xornada completa, o Pleno do Congreso, na súa primeira sesión tras as vacacións de verán, hoxe 12 de setembro, convalidará o Real Decreto-Lei 11/2013, de 2 de agosto, para a Protección dos Traballadores a tempo parcial. Esta nova regulación sobre o emprego a tempo parcial pretende corrixir a vulneración do principio de proporcionalidade das pensións e o dereito de igualdade que consagra a Constitución Española, xa que estes traballadores representan o 16,4% de todos os ocupados e máis do 70% deles son mulleres. Así, a nova normativa quere contribuír á recuperación do crecemento económico, á creación de emprego e ao aumento do número de persoas con acceso á pensión de xubilación. A continuación desvélanse as modificacións con respecto á protección social dos contratos a tempo parcial que leva a nova normativa.

Regulación do traballo a tempo parcial

No cinco anos de crise económica, mentres a taxa de emprego ha ido diminuíndo, o índice de traballadores a tempo parcial incrementouse de forma progresiva. Segundo a EPA (Enquisa de Poboación Activa) do segundo trimestre de 2013, en España hai 2,75 millóns de empregados a tempo parcial, o que supón o 16,4% de todos os ocupados.

A crise e a escaseza de emprego durante os últimos anos impulsaron unha modalidade de traballo (asociada a miúdo á precariedade) que ata estes momentos non irrompera en España. De feito, no seis primeiros meses de 2013 asináronse 2.291.318 contratos a tempo parcial, o que supón o 34% de todos os contratos celebrados e no mesmo período de 2012, contabilizáronse 2.063.039, o 31,6% de todos os contratos.

Coa nova normativa os traballadores a tempo parcial terán máis fácil o acceso a unha pensión contributiva

Ademais, segundo o INE (Instituto Nacional de Estatística), o 61% das persoas que traballan a tempo parcial fano porque non atoparon un emprego a xornada completa, e dáse a circunstancia de que estes postos están ocupados na maioría dos casos por mulleres.

No medio deste escenario, o Goberno, os sindicatos CC.OO. e UXT e as organizacións empresariais CEOE e CEPYME chegaron a un acordo para establecer unha nova regulación da protección social dos traballadores a tempo parcial e dos fixos-descontinuos. Así, o Pleno do Congreso, na súa primeira sesión tras as vacacións de verán, hoxe 12 de setembro, convalidará o Real Decreto-Lei 11/2013, de 2 de agosto, para a Protección dos Traballadores a tempo parcial e outras medidas urxentes na orde económica e social.

Novas medidas para os traballadores a tempo parcial

A nova norma introduce importantes modificacións con respecto á protección social dos contratos a tempo parcial. Entre estas medidas destacan:

 1. O decreto lei, que foi acordado cos axentes sociais e os partidos políticos no seo do Pacto de Toledo, esixe o mesmo esforzo a un traballador a xornada completa que a un a tempo parcial, tendo en conta a proporcionalidade entre as achegas realizadas e as prestacións que percibirá.

 2. En relación aos anos de cotización necesarios para ter dereito a unha pensión da Seguridade Social, segundo o Tribunal Constitucional, ata agora había diferenzas de trato ao calcular os períodos de carencia dos traballadores a tempo parcial respecto dos da xornada completa. O anterior real decreto lei, vixente desde 1998, vulneraba o artigo 14 da Constitución Española, xa que contravenía o dereito á igualdade entre os empregados a tempo parcial e os da xornada completa e era discriminatorio por razón de sexo (pois a maioría dos traballadores a tempo parcial en España son mulleres).

 3. O novo sistema de cómputo das cotizacións a tempo parcial permite o acceso a pensións contributivas e subsidios sen ter que acreditar un mínimo de 15 anos cotizados. De feito, o tempo cotizado para ter dereito a unha pensión contributiva calcularase conforme ao denominado “coeficiente de parcialidad”, que se corresponde coa porcentaxe de xornada que traballou un empregado a tempo parcial respecto dun ocupado a xornada completa. Así, se un traballador ten un coeficiente de parcialidad do 50%, isto é, que a súa xornada laboral é a metade da completa, o período mínimo de cotización que debe acreditar para acceder á xubilación non é de 15 anos, senón de 7,5 anos (a metade).

 4. Isto significa que se flexibiliza o número de anos requiridos para acceder á pensión de xubilación, pois ter un mínimo de 15 anos cotizados dá dereito á prestación, con independencia da porcentaxe de xornada laboral (ou coeficiente de parcialidad) que se teña. Ata agora era necesario o equivalente a 15 anos traballados a xornada completa, o que implicaba cotizar durante moitos máis anos a tempo parcial para cumprilo.

 5. Determinarase para cada traballador o seu “coeficiente de parcialidad global”, obtido ao sumar todos os períodos cotizados tanto a tempo completo como a tempo parcial, mediante a ponderación de cada contrato coa súa correspondente porcentaxe de xornada, co que se obtén o coeficiente vinculado a toda a vida laboral.

 6. Respecto da contía da prestación, introdúcese un “coeficiente multiplicador do 1,5” que se multiplica por cada día cotizado a tempo parcial para mellorar a cantidade final da pensión, pois cada xornada cotizada computará como un día e medio. A porcentaxe aplicable sobre a base reguladora determínase mediante a escala xeral da xubilación ordinaria prevista na Lei Xeral da Seguridade Social. Deste xeito, á base reguladora por 15 anos de cotización aplicaráselle un 50% e, a partir de aí, todo o tempo que o supere aumentará a porcentaxe en función da escala xeral da xubilación ordinaria.

 7. A norma garante tamén a pensión mínima prevista nos Orzamentos Xerais do Estado (631,30 euros, no caso da xubilación aos 65 anos). Así, se a pensión que obterá o traballador resulta inferior ao importe da pensión mínima vixente en cada momento e reúne o resto de requisitos (carencia doutros ingresos ou rendas), ten dereito a obter os complementos a mínimos cando se cumpran os requisitos xerais e sempre que non se supere a pensión non contributiva (que en 2013 sitúase en 364,90 euros mensuais ou en 5.108,60 euros ao ano). Os complementos a mínimos son as cantidades que abona o Estado aos beneficiarios dunha pensión que non alcanza o limiar mínimo.

 8. Modifícase o cálculo do período de carencia para ampliar o número de traballadores que accederán ao dereito ás prestacións da Seguridade Social.

 9. O disposto nesta nova lei será aplicable ás pensións da Seguridade Social que, con anterioridade á súa entrada en vigor, foron denegadas por non acreditar o período mínimo de cotización esixido, así como ás prestacións cuxa solicitude se atope en trámite.

 10. A nova lei recoñece o acceso á pensión de xubilación a persoas que antes estaban excluídas; beneficia, sobre todo, ás mulleres e ao colectivo dos traballadores precarios; e favorece a obtención dos complementos a mínimos de todos os traballadores a tempo parcial, sen reducir os dereitos que recoñecía a normativa anterior.

 11. Algunhas cifras sobre o emprego a tempo parcial en España
  • A Enquisa de Conxuntura Laboral, que elabora o Ministerio de Emprego e Seguridade Social, constata que o 20% dos traballadores por conta allea ten un contrato a tempo parcial. Mentres en 2008 había en España 2,3 millóns de empregados a tempo parcial, a cifra aumentou ata os 2,5 millóns a finais de 2012, a pesar do incremento do paro no devandito período. Pola súa banda, a media de persoas que traballa a tempo parcial na zona do euro é dun 21,1%, e dun 19,2% no conxunto da UE.

  • Segundo o Goberno, as medidas que propugna o novo decreto lei beneficiarán a un colectivo de 2,75 millóns de persoas (incluíndo os traballadores fixos-descontinuos a tempo completo), o que permitirá que un 40% dos empregados que, de acordo coa normativa anterior, non tiña acceso á xubilación, agora teñan dereito a ela. Así mesmo, prevese que cada vez alcance a máis persoas, pois se está producindo un transvasamento desde o emprego a xornada completa ao traballo a tempo parcial.

  • Máis dun terzo da contratación a tempo parcial prodúcese en empresas de ata 10 empregados, fronte ao 24,60% que hai en compañías con máis de 250 traballadores. Ademais, o 90,2% destes contratos está no sector servizos.

  • O 59,5% dos contratos a tempo parcial que se asinan en España na actualidade son indefinidos, e o 70,8% corresponde a mulleres que están ocupadas no sector servizos. Case una de cada tres traballadoras está suxeita a un contrato a tempo parcial, fronte ao 10,6% dos homes.