Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Traballo fóra de España, cotiza para cobrar o paro e a pensión?

As cotizacións no estranxeiro contabilizan en España en función do país e dos acordos subscritos en materia laboral entre ambas as nacións
Por Ana Palomo Trigo 27 de Xuño de 2012
Img camarero

Por mor da crise son moitos quen decidiron saír ao estranxeiro en busca dunha nova oportunidade de traballo. Segundo o Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro (PERE), en xaneiro de 2012 había 1.816.835 españois vivindo fóra das nosas fronteiras, o que supón un incremento do 6,7% (114.057 persoas) con respecto aos datos de xaneiro do ano anterior. No plano laboral, pódese saír de España como traballador desprazado da propia empresa ou como demandante de emprego no país de destino. En ambos os casos, hai que ter en conta unha serie de indicacións sobre as cotizacións á seguridade social para poder cobrar a prestación por desemprego e a pensión de xubilación.

Cando unha persoa se expón traballar no estranxeiro pódeo facer como traballador desprazado da súa propia empresa ou como demandante de emprego no país de destino. Antes de emprender a viaxe, os cidadáns españois están obrigados a obter o correspondente permiso de traballo e de residencia do país no que van traballar, salvo cando se trata dos estados da Unión Europea (UE), do EEE (Espazo Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein e Noruega) ou de Suíza, xa que en todos estes países aplícase o regulamento comunitario.

1. Desprazados dunha empresa española a outro país

O Estatuto dos Traballadores estipula que se ha de aplicar a lexislación laboral española aos contratos celebrados no noso país, entre un traballador español e unha empresa española, aínda cando sexa para traballar no estranxeiro sempre que:

  • a duración previsible do contrato de traballo non exceda de 24 meses.
  • o traballador non sexa enviado en substitución doutra persoa.

Estes empregados desprazados teñen, polo menos, os mesmos dereitos económicos que lles corresponderían se traballasen en territorio español. Por tanto, poden tramitar a pensión de xubilación e a prestación por desemprego da mesma maneira que o faría un traballador en España.

Os empregados españois desprazados por unha empresa española teñen os mesmos dereitos económicos que se traballasen en territorio español

Con respecto ao paro, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) é o organismo encargado de abonar as prestacións, para o que se debe ter cotizado un período mínimo de 360 días dentro do seis anos anteriores á situación legal de desemprego ou ao momento en que cesou a obrigación de cotizar.

O modelo de solicitude e a documentación necesaria para cobrar a pensión de xubilación da Seguridade Social debe entregarse nun Centro de Atención e Información da Seguridade Social do INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social).

2. Traballadores en países da UE, o EEE e Suíza

Como criterio xeral, aplícase o Regulamento Comunitario de Coordinación dos Sistemas de Seguridade Social para os traballadores de calquera país da UE, o EEE ou Suíza que estiveron suxeitos á lexislación sobre Seguridade Social dun ou máis Estados membros.

Os traballadores, por tanto, teñen a garantía de que as prestacións poden abonarse noutro estado. De acordo con estes regulamentos da UE, débese pedir a pensión ante o organismo competente do país onde resida o traballador no momento de realizar a solicitude.

Ademais, os períodos de cotización cubertos baixo a lexislación dun país membro téñense en conta en todos os demais estados. Por exemplo, se para ser titular dunha pensión contributiva en España, esíxese unha cotización mínima de 15 anos, esta cotización pódese alcanzar sumando á realizada en España, a practicada en calquera dos outros países da UE, o EEE ou Suíza.

Hai que ter en conta que, a partir de 2013 e ata 2022, ampliarase cada ano de forma progresiva o período de cotización en España. Así, o próximo ano, o período mínimo de cotización será de 16 anos e en 2014 será de 17 anos, ata que en 2022 esixirase unha cotización mínima de 25 anos.

Para cobrar a prestación por desemprego en España, ademais das cotizacións nun país comunitario hai que telas en España

Están en situación legal de desemprego os traballadores que volven a España porque se extinguiu a súa relación laboral no país estranxeiro. Para cobrar a prestación por desemprego no noso país, ademais das cotizacións acreditadas no país comunitario onde se traballou, tense que cotizar aquí.

  • O artigo 67 do Regulamento Comunitario 1408/71 do Consello de 14 de xuño de 1971, estipula que se se traballou nun país da contorna UE e vólvese a España, para cobrar o paro é preciso traballar en España durante algún período con posterioridade á data de retorno. Desta forma, ás cotizacións acreditadas no país comunitario engádenselle os días que ultimamente se traballou en España.
  • Se, unha vez chegado a España, comézase a traballar e pérdese o emprego, pódese obter unha prestación contributiva de desemprego, sempre que se acredite haber cotizado 360 días no seis anos inmediatamente anteriores ao cesamento deste traballo, tanto se se cotizaron en España como noutro país da UE, EEE ou Suíza, así como en calquera país co que haxa un Acordo Bilateral da Seguridade Social que conteña a prestación de desemprego.

  • Cada país calcula de forma independente os dereitos do traballador en canto á pensión, atendendo ao establecido na normativa da UE. Por iso, pódense recibir dúas pensións, unha de cada estado, proporcionais ao tempo traballado en cada país.

Se se regresa dun país membro da UE, do EEE, ou dun co que hai convenio sobre protección por desemprego, para acreditar o tempo que se traballou e cotizado hai que cumprimentar o Formulario Ou1 (antes denominado E-301) ou un documento equivalente que se expide no Servizo Nacional de Emprego do país onde se estivo empregado, para presentalo ante o Servizo Nacional de Emprego do país onde se busca traballo.

No caso dos emigrantes de Suíza, necesítase o certificado da Agregaduría Laboral do devandito país. Cando non se conta co Formulario Ou1, os Servizos Públicos de Emprego de España poden requirirllo ao Servizo de Emprego do país onde se levou a cabo a actividade laboral.

Traballadores en países con acordos bilaterais con España

Se se traballou nun país que non pertence á UE, ao EEE ou que non é Suíza, só pódense contabilizar os períodos cotizados a efectos de prestación de desemprego, se hai un Convenio Bilateral de Seguridade Social asinado entre España e o país en cuestión, que contemple a prestación de desemprego. Por norma xeral, os traballadores no estranxeiro están sometidos á lexislación de Seguridade Social do país en cuxo territorio están a exercer a súa actividade laboral.

Pódense recibir dúas pensións, unha de cada Estado, proporcionais ao tempo realmente traballado en cada país

España, en materia de traballo, ten subscritos Acordos Bilaterais de Seguridade Social cos seguintes países: Andorra, Arxentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, EE.UU., Filipinas, Xapón, Marrocos, México, Paraguai, Perú, Rusia, Tunes, Ucraína, Uruguai e Venezuela.

Para acceder á prestación por desemprego, hai que achegar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) un certificado emitido pola Dependencia de Traballo das Delegacións e Subdelegacións de Goberno, no que conste: a condición de emigrante retornado, a data do regreso e o tempo traballado no país estranxeiro.

Mediante o Convenio Especial, os emigrantes retornados poden integrarse de modo voluntario no sistema español de Seguridade Social, co obxecto de manter ou adquirir o dereito á pensión de xubilación. A subscrición deste convenio é aconsellable para os retornados que teñen preto de 65 anos e cotizasen, polo menos, 14 anos no país onde estiveron emigrados.

Para acceder á pensión de xubilación contributiva, os emigrantes retornados teñen que cotizar un ano á Seguridade Social española, a condición de que, ao sumar este ano ao resto do tempo cotizado nalgún dos países cos que España ten subscrito Convenio Bilateral, cúmpranse os períodos mínimos de cotización esixidos pola lexislación española (na actualidade son 15 anos).