Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Trámites necesarios para ser autónomo

Nestes momentos hai máis de tres millóns de "empresarios individuais" que optaron pola independencia laboral
Por Lucía F. Gorosito 28 de Marzo de 2007

A cantidade de españois que decide prescindir do seu xefe para independizarse e organizar a súa propia empresa está en pleno crecemento. De acordo coas últimas estatísticas oficiais, hai máis de tres millóns de traballadores autónomos e prevese que esta cifra aumente cando entre en vigor a futura Lei de Autónomos. Segundo o Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA), en xaneiro pasado rexistráronse unhas 2.400 altas. Como noutros campos da vida laboral, o sector masculino que toma a decisión de traballar por conta propia é superior ao feminino. Do total de autónomos rexistrados, máis de dous millóns son homes, mentres que as mulleres non alcanzan o millón.

Claves para facerse autónomo

Os trámites necesarios que se requiren para facerse autónomo non son sinxelos; resulta imprescindible coñecer en profundidade a normativa e os pasos fiscais a seguir, e para quen non estea adoitado a este ‘papelorio’ -a inmensa maioría- pode causar unha importante perda de tempo e de nervios, ao verse obrigado a cambiar constantemente de portelo, cando non de edificio e a presentar unha e outra vez os mesmos documentos. Para evitar estes altercados é importante coñecer o significado da palabra autónomo e as consecuencias que isto implica:

  • Un autónomo é o que leva a cabo unha actividade comercial ou profesional no seu propio nome. Pode tratarse de persoas maiores de 18 anos con aptitudes para exercer o traballo por conta propia e con libre disposición dos seus bens, ou os menores de idade emancipados ou en circunstancias especiais mediante un representante legal.
  • Outro aspecto a considerar polos autónomos, ou aspirantes a selo, é que non necesitan acreditar un capital mínimo para tomar a iniciativa. Sebastián Reyna Fernández, secretario Xeral da Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA), aconsella que, antes de tomar a decisión de comezar a propia empresa, valórese se o proxecto “implica un negocio razoable e posible de levar a cabo”, pero sobre todo analizar se se ten a capacidade necesaria para levalo adiante. En relación aos aparentes obstáculos administrativos, Reyna indica que “nunca deben considerarse como barreiras insuperables porque hai servizos públicos e privados aos que se pode acceder para aclarar todo tipo de dúbidas”.

Pasos a seguir para converterse en autónomo

Os requisitos legais con que deben cumprir aqueles aspirantes a autónomos, son as seguintes:

  • Licenza de Apertura e Licenza de Actividades e Instalacións: este trámite, que se formaliza no Concello correspondente, é necesario para poder rexistrar unha empresa e debe ir acompañado dun proxecto de instalación. Con todo, non todas as actividades requiren unha licenza: por exemplo un profesor que imparte clases en centros educativos non propios, non está obrigado a tramitala.
  • Alta no imposto de actividades económicas (I.A.E): é unha taxa que grava o exercicio da actividade profesional. Clasifica as actividades empresariais e profesionais a través dun código que se chama “epígrafe da actividade”. Realízase na Axencia Tributaria.
  • Alta Censal e opción do réxime fiscal: tamén se tramita na Axencia Tributaria. Débese completar o impreso 036 no óptase polo réxime fiscal correspondente e indicar a actividade que se vai a realizar e os datos da empresa.
  • Inscrición/afiliación no Réxime Especial de Autónomos da Seguridade Social: realízase en Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS). Desde o alta censal, disponse dun período de 30 días naturais para realizar a inscrición. Hase de levar o modelo 036, o DNI e o modelo TA521/1 de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos. Este último poderá cumprimentarse na mesma oficina da TGSS.

Cotizacións, IRPF, IVE…

A maior dor de cabeza para os traballadores que optan por ser autónomos está relacionado coas cotas mensuais a pagar e o significado de cada desembolso.

Así, os traballadores independentes cotizan por medio dunha cota que non depende do volume de ingresos, senón da base de cotización elixida polo autónomo. A cota tamén depende das coberturas que se contrataron: unicamente por continxencias comúns ou profesionais. Hai unha base mínima de cotización duns 800 euros e unha máxima de case 3.000 euros, sobre as cales o autónomo debe abonar un 26,5% ou un 29,8%, dependendo de se elixiu que lle cubra a incapacidade temporal ou non. O pago das cotas é mensual e a cotización outorga o dereito a percibir unha prestación por incapacidade, por baixa maternal e xubilación.

Por outra banda, débese coñecer o concepto de dous impostos fundamentais: o IRPF e o IVE, os cales se abonan trimestralmente:

  • IRPF: O abono do imposto ás persoas físicas representa a vía a través da cal o autónomo declara as súas rendas. Pode ser a diferenza entre os gastos e os ingresos máis o 20% (estimación directa), ou un módulo que determina a Axencia Tributaria (estimación obxectiva).
  • IVE: Trátase dun tributo de natureza indirecta que recae sobre o consumo e grava, na forma e condicións previstas por lei, as vendas de bens e prestacións de servizos efectuadas por empresarios e profesionais, así como as adquisicións intracomunitarias ou as importacións de bens. Ademais hai que diferenciar entre o IVE propiamente devandito (diferenza entre ingresos e gastos) e o IVE simplificado que se paga por módulos.
‘Falsos autónomos’

Esta normativa, que se prevé que comece a rexer en breve, é un dos proxectos de lei máis importantes dos últimos tempos sobre a regularización do traballo por conta propia. Un dos puntos máis importantes que recolle o estatuto é o recoñecemento dos “falsos autónomos”, persoas que traballan para un único cliente do que obteñen o 75% dos seus ingresos. Nestes casos, a Lei establece a obrigación de asinar un contrato para regularizar esta situación e outorga seguridade e garantías aos traballadores economicamente dependentes e ás empresas que os contratan.

Outro aspecto positivo desta normativa é a mellora das prestacións, porque propón estender a todos os autónomos a protección social por incapacidade temporal e, no caso dos traballadores autónomos economicamente dependentes, tamén a cobertura por accidentes de traballo ou enfermidade.