Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Trámites para adquirir ou renovar a licenza de pesca

Os requisitos e taxas para obtela varían en función da modalidade de pesca para a que se expida
Por Rosa M. López-Maroto 30 de Novembro de 2008
Img pescador mar
Imagen: Daniel

España é un país con 7.880 quilómetros de costa, centos de ríos e numerosos pantanos. Para pescar nas súas augas (xa sexan continentais, fluviais ou marítimas) é necesario ter licenza de pesca, cuxa solicitude ou renovación implica cumprir cunha serie de requisitos legais e o pago das taxas correspondentes á modalidade de pesca escollida.

755.409 é o número de licenzas de pesca españolas, segundo os últimos datos difundidos por ICONA (Instituto para a Conservación da Natureza), nos que se constata que Madrid, con 82.851, é a provincia con maior número de licenzas; no polo oposto, As Palmas, Tenerife e Almería, que non suman nin tan sequera duascentas licenzas entre o tres. Para solicitar ou renovar un destes documentos basta con cumprir os requisitos legais establecidos, entre os que destacan ser maior de 16 anos (os menores desta idade deben dispor da autorización do seu representante legal -pais ou titores-) e non estar inhabilitado para o exercicio da pesca recreativa. A licenza pódese solicitar durante todo o ano, a través de varias canles:

 • Internet: é a modalidade máis cómoda aínda que tamén a máis cara xa que ás taxas da licenza súmanse ao redor de 15 ou 20 euros en concepto de gastos de tramitación, desembolso ao que hai que engadir outros 3 euros por gastos de envío.
 • As caixas de aforro ou bancos que dispoñen deste servizo: hai que abonar unha pequena comisión pola súa tramitación.
 • Os departamentos ou consellerías de cada comunidade autónoma.
 • Determinadas tendas de pesca: ofrecen aos seus clientes realizar estes trámites de maneira gratuíta.

Hai tantas licenzas como modalidades de pesca, sendo a fluvial una das máis demandadas polos afeccionados españois. Pódese solicitar a calquera idade, pero ata os 16 anos necesítase da autorización paterna. A taxa que se debe abonar (os xubilados e os menores de 14 anos están exentos) é de 8,24 euros para as dun ano de validez, e de 24,74 euros para as licenzas de tres anos. Este tipo de licenza depende de cada comunidade autónoma, de forma que hai licenzas únicas que permiten todo tipo de capturas, como ocorre en Aragón, Castela e León, Cataluña ou A Rioxa, e outras que só contemplan a pesca dalgunhas especies, como é o caso de Asturias (troita ou salmón).

Na pesca marítima de recreo hai tres modalidades:

 • Pesca recreativa desde embarcación: concederase licenza a quen desenvolvan a actividade desde embarcacións aptas para iso e atópense inscritas na lista correspondente do Rexistro Oficial de Buques.
 • Pesca recreativa submarina: concédese unha licenza a quen cumprisen os 16 anos e xustifiquen, mediante certificado médico, que reúnen as condicións físicas necesarias e que non padecen enfermidade algunha que lles impida a súa práctica normal.
 • Pesca con rall “” (unha modalidade tradicional de pesca na que se utiliza unha rede circular con varios chumbos no seu perímetro e que se manexa cunha corda situada no seu centro): a licenza concederase a aquelas persoas que dispoñan xa de licenza, polo menos cunha renovación. Deberase xustificar mediante certificado a pertenza a unha confraría de pescadores.

Onde se solicita a licenza?

As solicitudes para obter a licenza de pesca pódese recoller tanto nos departamentos correspondentes de cada comunidade autónoma, como nas federacións (neste caso só as de pesca recreativa). Unha vez recollido o impreso, os afeccionados poden tramitar a licenza nos rexistros dos órganos administrativos do Estado, calquera oficina das comunidades autónomas ou nalgunhas das entidades que forman a Administración local sempre que subscribisen un convenio. Tamén se pode pedir en calquera oficina de correos; neste caso deberase presentar en sobre aberto para poder estampar o selo e a data tanto no impreso de solicitude como na copia.

É necesario acreditar de maneira presencial os requisitos previstos na solicitude, ou enviar por correo os seguintes documentos:

 • Fotocopia do documento de identificación persoal (DNI, NIF, NIE ou pasaporte).
 • Cando a persoa solicitante sexa menor de 16 anos:
  • Autorización expresa de quen legalmente lle represente.
  • Fotocopia do DNI dos pais ou titores.
  • Fotocopia do DNI (se ten entre 14 e 16 anos) ou fotocopia do libro de familia ou certificado do Rexistro Civil.
 • Cando o solicitante sexa un xubilado ou estea en situación de incapacidade permanente total ou absoluta, a documentación acreditada deberá certificar esta circunstancia, mediante:
  • Fotocopia da resolución ou certificado do Instituto Nacional da Seguridade Social.
  • Fotocopia da resolución ou certificado da dependencia da que dependa a comunidade autónoma onde resida o demandante.

Mención á parte merece a solicitude ou renovación de licenza de pesca recreativa subacuática, para a que, ademais da documentación que corresponda, débese presentar un certificado médico oficial onde se faga constar que o solicitante reúne as condicións físicas necesarias para a práctica da pesca submarina.

É aconsellable que o deportista dispoña tanto da licenza federativa como da de pesca submarina, que se renovan anualmente. Por que estes dous documentos? A explicación vén dada polo feito de que para os desprazamentos é necesario estar en disposición da licenza federativa, único documento que habilita a transportar, polo medio que sexa, os fusís de pesca, e sen ela calquera axente da autoridade podería incautalos. Para poder desenvolver a xornada de pesca, é necesario estar en disposición da licenza de pesca, e para obtela é necesario un seguro de responsabilidade e o correspondente certificado médico que acredite que se é apto para practicar este deporte. De novo aquí entra en xogo a licenza federativa, xa que a mesma leva incorporada o seguro de responsabilidade, polo que á hora de tramitar a licenza de pesca, con acreditar que o titular dispón de licenza federativa, a parte do seguro queda cuberta.

As persoas menores de 14 anos e as que teñan a condición de xubiladas ou estean en situación de incapacidade permanente total ou absoluta quedan exentas de pagar as taxas deste tipo de licenzas.

Vixencia das licenzas

A vixencia destas licenzas varía en función do tipo da modalidade que se practique, xa que non todas abarcan o mesmo período nin permiten as mesmas capturas.

 • A licenza de pesca marítima recreativa en superficie, a máis habitual entre os afeccionados españois, ten unha duración de cinco anos, e as expedidas ás persoas maiores de 60 anos non caduca.
 • A licenza de pesca recreativa submarina ten unha duración global de dous anos, o mesmo período que se aplica á licenza de pesca con rall “”.
PÓLIZAS PARA PESCADORES

Img pescador lago art A oferta aseguradora para os afeccionados á pesca é bastante extensa e o número de compañías que comercializan este produto crece cada ano: Mapfre, Allianz, Pelayo, Zúric… Trátase dun produto cuxo obxectivo é garantir a responsabilidade civil por danos persoais e materiais causados a terceiros con ocasión do exercicio desta actividade. Cobre tanto a responsabilidade civil como os accidentes persoais do pescador. Este tipo de seguros cobre o pago das indemnizacións das que o asegurado poida resultar civilmente responsable por danos corporais, materiais e prexuízos derivados a terceiros mediando culpa ou neglixencia, e por feitos derivados da pesca deportiva con cana, dentro do territorio nacional.

Tamén cobre os accidentes sufridos polo asegurado con motivo do exercicio da pesca deportiva con cana, ou no transcurso do desprazamento desde o lugar de residencia ata a zona de pesca. Ademais, de forma opcional para completar a garantía do seguro de pesca pódese subscribir unha póliza de accidentes corporais polo que se garante o pago dunha indemnización por falecemento ou invalidez permanente sufrido mentres se realice esta actividade. Cabe tamén a posibilidade de incluír unha cláusula de asistencia en viaxe adaptada para a práctica deste deporte.