Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Uniforme de traballo poden obrigarme a usalo?

Aínda que a lei non obriga a que o traballador utilice uniforme, é probable que o regulamento interno da empresa si o faga e poida sancionar ao empregado se non o leva
Por Blanca Álvarez Barco 5 de Novembro de 2022
Imagen: lisafx
Cando unha persoa empeza a traballar nun posto que esixe levar uniforme, é obrigación do empleador dotarlle das pezas necesarias. Pero é obrigatorio utilizar o uniforme? A lei non obriga a que se use a dotación entregada, pero é probable que o regulamento interno de traballo si. Como se detalla a continuación, ao asinar un contrato laboral a persoa está obrigada a cumprir as condicións que indique a empresa e, si non as cumpre, strong:PoLnBA;debe facer fronte ás sancións que a compañía teña previstas para estes casos.

Cando é obrigatorio levar o uniforme no traballo? Hai excepcións?

✅  Especificado no contrato? Obrigatorio

A lei non obriga a levar uniforme, pero se a empresa para a que se traballa si, no contrato debe estar especificado. Si é así, non se pode levar calquera vestimenta, pois ao asinalo o novo traballador comprométese a utilizar uniforme como una máis das súas obrigacións laborais.

Considérase falta grave acudir sen a roupa obrigatoria, e é obrigación do traballador manter sempre as pezas limpas e en bo estado.

Img ropalaboral grande
Imaxe: www.audio-luci-store.it

✅  Non é obrigatorio si atenta á dignidade

Obrigar aos traballadores a levar un uniforme enténdese que é unha facultade das empresas, derivada do seu poder de organización e dirección do traballo.

Pero, ás veces, parece que se enfrontan o interese do empresario en que os seus traballadores dean unha imaxe determinada e o do traballador por manter a súa liberdade durante a xornada laboral e en ostentar o poder de decisión sobre a súa propia imaxe.

🔺 O dereito á liberdade de empresa

recoñécese: no artigo 38 da Constitución española e nos artigos 5.c) (Os traballadores teñen como deberes básicos: c) Cumprir as ordes e instrucións do empresario no exercicio regular das súas facultades directivas) e 20 (No cumprimento da obrigación de traballar asumida no contrato, o traballador debe ao empresario a dilixencia e a colaboración no traballo que marquen as disposicións legais, os convenios colectivos e as ordes e instrucións adoptadas por aquel, no exercicio regular das súas facultades de dirección e, na súa falta, polos usos e costumes).

🔺 Dereito do traballador á intimidade persoal e á propia imaxe

está recoñecido no artigo 18.1 da Constitución e no 4.2 e) do Estatuto dos Traballadores (“Na relación de traballo, os traballadores teñen dereito: e) Ao respecto da súa intimidade e á consideración debida á súa dignidade”).

A pesar deste conflito de intereses, as sentenzas xudiciais sinalan, de maneira maioritaria, que obrigar a levar un uniforme no traballo é facer que se obedezan as ordes e instrucións empresariais dentro do ámbito e organización do traballo, pero non contraviene o dereito á intimidade nin á propia imaxe, a non ser que a roupa atente contra a dignidade da persoa. E o habitual é que isto non suceda cando leva un uniforme de traballo.

Obrigación por seguridade, hixiene ou marca de empresa

Hai distintos motivos polos que se obriga a utilizar uniforme no traballo:

👉 Seguridade

Hai profesións como policías, médicos e persoal de ambulancias, bombeiros, etc. que deben levar pezas específicas por motivos de seguridade: botas especiais ignífugas, cascos para protexerse si trabállase nunha obra ou chalecos reflectores para acceder ás pistas, si realízanse labores de persoal dun aeroporto, entre outros moitos casos.

👉 Hixiene

Tamén a hixiene obriga a levar pezas determinadas nalgúns empregos. O caso máis coñecido é o dos cociñeiros e o resto de persoal de cociña: é obrigatorio levar gorro na cociña para garantir a hixiene. Así se estipula no Real Decreto 2207/1995, que establece que nas compañías do sector alimentario é obrigatorio o gorro de cabeza.

👉 Marca de empresa

Ademais, tamén é moi corrente esixir uniforme ao persoal por razóns de imaxe de empresa. O uso de uniformes por parte dos empregados é unha maneira de facer chegar aos potenciais clientes a idea de seriedade e presenza da compañía, ademais de ofrecer confianza.

Son moi numerosas as pezas que, ademais, levan as cores e o logotipo institucional como reforzamento de marca e, nestes casos, o uniforme non se usa xa só como roupa de traballo, senón que se converteu nunha parte máis da imaxe corporativa.

Quen debe pagar a roupa laboral

A empresa debe proporcionar a roupa ao traballador. A compañía debe entregar o uniforme e, ademais, asegurarse de que é unha vestimenta axeitada para que se poida traballar con comodidade.

Iso si, hai casos nos que se pode pedir ao traballador que a abone. Cando? O traballador só debe facelo si fixo un mal uso da roupa de traballo que se lle entregou e a empresa ten que darlle outro uniforme. 

E si non hai uniforme, como vestirnos?

O feito de que unha empresa non obrigue a utilizar uniforme non supón que se poida ir traballar de calquera guisa. Así, hai que desterrar do vestiario camisetas, vaqueiros, chanclas ou pantalóns curtos.

Durante a xornada laboral a persoa é a imaxe da compañía, e o normal é que esta teña regras sobre a imaxe que quere dar.