Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Vantaxes económicas do divorcio

Tras unha ruptura matrimonial pódense obter axudas paira o pago de alugueres e hipotecas e a exención do imposto sobre transmisión do patrimonio
Por EROSKI Consumer 4 de Febreiro de 2009
Img divorcio
Imagen: Daniel Lobo

A Lei de Divorcio, sancionada no ano 2005, introduciu un conxunto de reformas, como a eliminación de trámites, paira crear un clima máis armónico entre as persoas implicadas durante o proceso, o cal procura una resolución da crise con maior celeridade e contribúe a superar a fractura familiar dunha maneira menos traumática paira os fillos. Pero esta norma tamén ten una repercusión económica no custo do proceso xudicial, xa que permite reducilo case nun 50% con respecto á anterior. Coa actual crise, afrontar a empresa de divorciarse pode non parecer propicio desde o punto de vista económico, pero por mor de una ruptura matrimonial pódense obter algunhas vantaxes, como a exención do imposto sobre as transmisións patrimoniais ou axudas paira o pago de alugueres e hipotecas, ademais doutros beneficios fiscais.

Máis rápido e rendible

Desde a súa sanción, as sentenzas de divorcio aumentaron cada ano. Calcúlase que en España, nos primeiros seis meses de 2010, rexistrouse una ruptura cada catro minutos, o que redunda tamén nun beneficio paira os bufetes de avogados aínda que diminúan os custos xudiciais.

Declaración da Renda

Tras o divorcio, cada nova unidade familiar deberá realizar por separado a súa Declaración da Renda a 31 de decembro una vez ditada a sentenza de divorcio. En certos casos, se hai una nova estrutura de ingresos e gastos paira un ou ambos os cónxuxes, como pensións por alimento ou compensatoria, custodia dos fillos, etc., cambiará a conformación do imposto en ocasións en forma vantaxosa paira o contribuínte.

O cónxuxe que conserve a custodia dos fillos é quen pode realizar a declaración conxunta con eles. E, aínda que a nova lei dá un paso fundamental en materia de igualdade legal e de xénero ao introducir a figura da custodia compartida, non necesariamente determina un bo rendemento fiscal paira ambas as partes, xa que non cabe declaración conxunta paira ningún dos anteriores cónxuxes. De feito, neste sentido, varias asociacións civís integradas por nais e pais divorciados reclaman que se considere a proposta de incluír aos fillos a cargo de maneira alterna cun ou outro cónxuxe na declaración anual do IRPF nos casos en que houbese acordo de custodia compartida.

Quen asuma a carga dunha pensión que beneficie á súa excónyuge pode reducila da base impoñible

En materia fiscal, una novidade que introduciu a actual Lei de Divorcio é a pensión compensatoria: un instrumento legal paira garantir que ningún dos cónxuxes sufra un desequilibrio na súa situación económica, produto da separación e con respecto ao outro. No cálculo do monto e alcance deste concepto (que en xeral se aplica a favor das mulleres), considéranse os anos de matrimonio, a dedicación á familia, a idade, a posibilidade de incorporarse ao mercado laboral, a saúde e o patrimonio dispoñible, polo que é difícil aventurar una cantidade media representativa mensual. No entanto, en canto á declaración anual da renda, a pensión compensatoria ten una vantaxe fiscal estimable: quen deba asumir a carga dunha pensión compensatoria ou de alimentos que beneficie ao seu excónyuge pode reducir a base impoñible desta carga, sempre que estea ditada por sentenza xudicial.

Do outro lado, o cónxuxe beneficiario dunha pensión compensatoria ou de alimentos paira si outorgada en virtude dunha decisión xudicial, deberá incluíla na súa declaración da renda como rendementos do traballo.

Pensión de alimentos e fondos de garantía

A pensión de alimentos paira os fillos é case sempre o principal motivo de desavinzas ao acordar os termos dun divorcio, e recae case sempre nas mulleres a tarefa de defender e administrar este dereito dos fillos da parella.

Aínda que a lexislación non fixa a contía desta compensación, si é clara ao establecer que quen recibe e administra a pensión por alimentos é o cónxuxe que quede a cargo da custodia dos fillos. Na decisión do tribunal inflúe pouco que ambos os pais traballen, posto que se considera a dedicación aos fillos do proxenitor custodio como una tarefa que ten tamén un valor económico.

O xuíz fixa una contía concreta paira a pensión por alimento dos fillos conforme aos ingresos dos proxenitores, o seu criterio e en función das probas que se acheguen no procedemento xudicial. Os valores poden aproximarse a un 22% do soldo paira un fillo, a un 32% si son dous, e a un 37% si teñen tres fillos.

Pero a pensión de alimentos favorable aos fillos non é un gasto deducible nin reduce a base impoñible do IRPF na declaración anual de quen deba pagala. En cambio, permíteselle aplicar un tipo de gravame máis baixo por esa contía. Ademais, nos casos en que o importe estipulado xudicialmente resulte inferior á súa Base Liquidable Xeneral, a escala de gravame aplicarase por separado a estas dúas partidas, o que pode supor un aforro fiscal, sobre todo paira as persoas que teñan rendas altas.

Os menores beneficiarios da pensión por alimentos non deben declarar estes ingresos na súa declaración nin debe facelo o cónxuxe custodio na súa declaración conxunta cos fillos baixo a súa custodia, o que exime de impostos este monto.

A Lei de Divorcio vixente habilitou un Fondo de Garantía de pensións mediante o cal o Estado garante o pago de alimentos recoñecidos e impagados a favor dos fillos menores de idade en convenio de mediación xudicialmente aprobado ou en resolución xudicial. Entre as primeiras medidas tomadas neste sentido, o Goberno aprobou a regulamentación paira facerse cargo da pensión dos fillos de quen denuncien ao seu expareja por incumprimento no pago da pensión paira os fillos e que cobren menos de 750 euros mensuais, mediante un adianto de 100 euros por fillo ao mes como máximo e durante un período de 18 meses.

Transmisión de patrimonio

Outro factor que foi salvagardado co fin de facer menos oneroso o divorcio é a división e transmisión de bens. O Imposto sobre o Patrimonio declárase sobre a propiedade individual de cada excónyuge una vez ditada a sentenza de divorcio. Pero nos casos en que se acorde una división equitativa dos bens do matrimonio, a transmisión de patrimonio que se realice pode beneficiarse da exención deste imposto, o que representa una vantaxe fiscal importante si considérase que incumbe a todo o patrimonio declarado, calquera que sexa o seu monto.

Se a división dos bens non resulta igualitaria, o fisco pode esixir o seu tributación

Pero a lei prevé un límite a esta exención tributaria: cando a división dos bens non resulte igualitaria, o fisco pode esixir o seu tributación en concepto de doazón a través do imposto de sucesións ou doazóns. O mesmo ocorrería si os cónxuxes acordasen venderse a un prezo determinado a parte dun ben, paira evitar facer a transacción a un terceiro e dividir ese patrimonio en metálico: neste caso, tributarase polo Imposto ás transmisións patrimoniais, aínda que a transmisión responda a unha situación de divorcio.

Vivenda

Pagar a hipoteca é un dos gastos que poden supor una dedución tributaria en caso de divorcio. Da nova lei do IRPF despréndese un importante beneficio paira os contribuíntes que, desposuídos da súa casa por mor dun acordo ou sentenza de divorcio, aínda acheguen ao pago da hipoteca. Nestes casos, o contribuínte poderá aplicar a dedución do 15% no pago total ou parcial da hipoteca, aínda que xa non sexa a casa onde vive, sempre que sexa o fogar do seu excónyuge e fillos.

No caso dos alugueres, o cónxuxe a quen se lle atribúa o uso da vivenda familiar mediante sentenza xudicial poderá usala aínda que non sexa quen figure como arrendatario no contrato de aluguer, e sen necesidade de celebrar un novo contrato. O único requisito que debe cumprir é comunicar esta circunstancia ao arrendador durante os seguintes dous meses desde o ditame xudicial. Debe achegar a copia da sentenza de divorcio ou da parte relevante da mesma.