Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Xubilarse e seguir traballando, pódese?

Prolongar a vida laboral despois dos 65 anos axuda a engrosar as arcas da Seguridade Social coas achegas do traballador e pola diminución da súa pensión
Por Ana Palomo Trigo 5 de Marzo de 2013
Img conversacion
Imagen: Son of Groucho

O aumento da esperanza de vida en España, que se sitúa xa nos 82 anos, e as boas condicións físicas e mentais das que gozan moitas persoas maiores fan que se expoñan seguir traballando máis aló da súa idade de xubilación. Un 22,7% dos españois eran sexagenarios en 2012 e a súa esperanza de vida é duns 24 anos máis. Con todo, a reforma das pensións, en vigor desde este ano, elevou a idade de xubilación, co que se presume que os españois recibirán a prestación durante menos tempo. Por iso, na actual conxuntura, simultanear un emprego co cobro da pensión pode axudar a cadrar o orzamento familiar. Pero, é unha opción legal a xubilación flexible? A seguinte reportaxe responde esta pregunta.

Optar pola xubilación flexible

Un estudo do Fondo de Poboación de Nacións Unidas (UNFPA) detalla que, en 2012, o número de sexagenarios en España representa o 22,7% da poboación total e que a súa esperanza de vida é de 24 anos máis. Nestes momentos de crise económica, non abandonar do todo a actividade laboral pode supor un estímulo económico para que moitos xubilados logren chegar a fin de mes sen estreitezas. Neste sentido, prolongar a vida activa, cando se está en plenitude de facultades, e simultanearla coa pensión de xubilación é unha opción válida, que pode axudar a cadrar o orzamento familiar, sempre que se cumpran certos requisitos.

Ao elevarse a idade de xubilación, os traballadores recibirán a prestación durante menos tempo

Desde que se aprobou a Lei 35/2002 de 12 de xullo, de Medidas para o establecemento dun Sistema de xubilación gradual e flexible, a realización dun traballo a tempo parcial é compatible co cobro da xubilación. Así, volver ao traballo sen perder do todo a pensión é posible para todas as persoas acollidas con anterioridade ao réxime de xubilacións da Seguridade Social.

Esta modalidade pretende introducir unha maior flexibilidade no acceso ao retiro dos maiores, para facelo de forma gradual e progresiva, co fin de evitar unha ruptura brusca entre a vida activa e o paso á xubilación, tendo en conta os beneficios sociais que a medida produce. De feito, un 5% de quen se xubilan cada ano (unhas 10.000 persoas) faino con 66 anos ou máis, e obtén un incremento na súa pensión do 2% ou do 3% por cada ano que atrasa o retiro.

A xubilación flexible refírese a a posibilidade que ten un traballador xubilado de compatibilizar a súa pensión de xubilación cun contrato a tempo parcial. A contía da pensión que cobrará o empregado diminúe conforme ao que aumente a súa xornada laboral.

O soldo que cobra o pensionista que se acolle á xubilación flexible está en relación co dun traballador a tempo completo comparable (un empregado a xornada completa da mesma empresa, que realiza un labor idéntico ou similar e cun tipo de contrato de traballo igual). Se na empresa non hai ningún traballador comparable, considerarase a xornada a tempo completo prevista no convenio colectivo aplicable ou, na súa falta, a xornada máxima legal. A redución da xornada laboral do xubilado flexible ha de estar entre un mínimo do 25% e un máximo do 75%.

Como se accede á xubilación flexible

 • Poden acceder á xubilación flexible os traballadores incluídos en todos os Réximes da Seguridade Social, salvo quen estean encadrados nos Réximes Especiais dos Funcionarios Civís do Estado, das Forzas Armadas e do persoal ao servizo da Administración de Xustiza.

 • O pensionista, antes de iniciar a súa nova actividade mediante un contrato a tempo parcial, ten que comunicar tal circunstancia ás Entidades xestoras correspondentes: o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) e a Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS). Así, a diminución da contía da súa pensión terá efectos desde o día en que o pensionista inicie a nova actividade.

 • Así mesmo, mentres o traballador estea a percibir a pensión de xubilación flexible, continúa mantendo a súa condición de pensionista en canto a recoñecemento e percepción das prestacións sanitarias.

Incompatibilidades e suspensións da xubilación flexible

 • Se, desde a data do seu inicio, o pensionista non comunica ás entidades xestoras (INSS e TGSS) a súa incorporación a unha actividade a tempo parcial, estará a recibir de forma indebida a súa pensión. Neste sentido, o traballador deberá reintegrar o percibido de forma indebida. Ademais, pódenselle aplicar sancións, de acordo co previsto na Lei sobre infraccións e sancións na orde social.

 • A pensión de xubilación flexible é incompatible coas pensións de incapacidade permanente que puidesen corresponder pola actividade desenvolvida con posterioridade ao recoñecemento da pensión de xubilación.

 • Con todo, percibir a pensión de xubilación flexible é compatible coas prestacións de incapacidade temporal ou de maternidade, derivadas da actividade efectuada a tempo parcial.

Que ocorre coa pensión do traballador se decide cesar na súa actividade

Co fin de ofrecerlle a pensión máis alta, cando o traballador cesa, unha vez engadido o importe que corresponda por estar ocupado na última actividade, se a base reguladora é menor que a que tiña antes, respéctaselle a máis antiga, aínda que se lle actualiza desde a data en que empezou o traballo no último emprego.

Así, unha vez comunicado o cesamento na realización das actividades á entidade xestora competente, restablécese a percepción íntegra da pensión de xubilación, cun recálculo da súa contía conforme ás seguintes normas:

 • Cóntase de novo a base reguladora, mediante o cómputo das novas cotizacións e segundo as regras vixentes no momento do cesamento na actividade, salvo que a aplicación do establecido nesta regra dese como resultado unha redución do importe da base reguladora anterior, nese caso, manterase a última. De todos os xeitos, á contía da pensión practícanse as revalorizacións habidas desde a data de determinación da base reguladora ata a data do cesamento no traballo.

 • As cotizacións efectuadas, tras a diminución do importe da pensión de xubilación, darán lugar á modificación da porcentaxe aplicable á base reguladora, en función do novo período de cotización acreditado.

 • Fornecerán efectos para reducir ou, no seu caso, suprimir o coeficiente reductor que se aplicou, no momento de causar o dereito á pensión de xubilación anticipada por ter ou non a condición de mutualista.

 • Se o traballador falece durante a situación de xubilación flexible, para calcular as prestacións por morte e supervivencia que correspondan, os beneficiarios poderán decidir que se computen:

  • Desde a situación en activo do falecido.
  • Desde a situación de pensionista. Neste caso, tómase como base reguladora a que serviu para precisar a pensión de xubilación, coa aplicación das revalorizacións habidas desde o momento en que se determinou a correspondente base reguladora.

De todas as maneiras, o traballador que pretenda obter máis información sobre a xubilación flexible, ademais de solicitala na súa propia empresa, debe personarse, con toda a documentación que posúa, no INSS (o Instituto Nacional da Seguridade Social), onde lle proporcionarán o asesoramento máis adecuado ao seu caso.

A probable supresión da xubilación parcial

A gravidade das finanzas da Seguridade Social, moi mermadas durante o último ano polo forte axuste do emprego, propicia que o Goberno queira atrasar o máximo posible a idade de xubilación. Desde xaneiro de 2013 a idade legal sitúase en 65 anos e un mes.

Por iso, preténdese suprimir a saída anticipada da vida laboral, como a xubilación parcial. Esta fórmula supón a saída dun traballador de máis de 60 anos da empresa nun 85% da súa xornada, para ser substituído por outro mozo que realizaría esa xornada, mentres o xubilado pasa a depender da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS). Este instrumento, creado para rexuvenecer os envellecidos persoais de traballadores dalgunhas empresas, cústalle ao Estado uns 2.600 millóns de euros ao ano.

Outra posibilidade que manexa o Goberno é endurecer os requisitos de acceso á fórmula da xubilación parcial: se na actualidade necesítase ter 33 anos cotizados, poderían esixirse ata 37 anos, que é a práctica común na maioría dos países europeos.