Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Xustiza gratuíta

A asistencia xurídica gratuíta atende aos cidadáns que acrediten non ter suficientes recursos para litigar
Por Blanca Álvarez 1 de Agosto de 2012
Img libros ley
Imagen: Patrick Moore

A asistencia xurídica gratuíta é un dereito proclamado na Constitución, cuxo obxectivo é impedir a indefensión dun cidadán por razóns económicas. Poden beneficiarse quen acrediten que os seus ingresos non superan, por unidade familiar, o dobre do Indicador Público de Rendas de Efectos Múltiples (IPREM). Ao longo do seguinte artigo descríbese en que consiste o servizo, así como os seus beneficiarios e os sinxelos trámites que deben facerse para solicitala.

1. Que é a asistencia xurídica gratuíta

A xustiza gratuíta é un servizo público a favor de quen acrediten insuficiencia de recursos para litigar. O seu obxectivo é impedir a indefensión por razóns económicas.

É un dereito proclamado na Constitución, de cuxa regulación se encarga a Lei 1/1996 de 10 de xaneiro de Asistencia Xurídica Gratuíta, e recoñecido polo Convenio Europeo de Dereitos Humanos, de acordo coa Carta de Dereitos e Obrigacións.

As oficinas de orientación dos colexios de avogados atenden, asesoran, informan e tramitan as solicitudes

En España, teñen dereito a asistencia xurídica gratuíta as persoas físicas cuxos ingresos non superen, por unidade familiar, o dobre do IPREM. O Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples sitúase en 14.910,28 euros de ingresos anuais, igual que nos exercicios 2010 e 2011, ao conxelarse para facilitar ás familias máis desfavorecidas o acceso ás axudas.

En termos cuantitativos, e con datos de 2010, case 1.700.000 persoas beneficiáronse deste servizo prestado polos máis de 36.000 avogados adscritos á Quenda de Oficio e os máis de 30.000 rexistrados en Asistencia Letrada ao Detido.

2. Os servizos que presta a xustiza gratuíta

En primeiro lugar brinda asesoramento e orientación gratuítos previos ao proceso, tanto co fin de evitar o litixio como de analizar a viabilidade do caso e a defensa e representación gratuítas. Pero, ademais, a xustiza gratuíta presta os seguintes servizos:

 • A asistencia de avogado ao detido ou preso que non o designou.

 • A inserción gratuíta de anuncios ou edictos.

 • A exención de pago de depósitos necesarios para a interposición de recursos.

 • A asistencia pericial gratuíta no proceso a cargo do persoal técnico adscrito aos órganos xurisdicionais ou, na súa falta, a cargo de funcionarios, organismos ou servizos técnicos dependentes das administracións públicas.

 • A obtención gratuíta de copias, testemuños, instrumentos e actas notariais.

 • A redución do 80% dos dereitos arancelarios que correspondan polo outorgamento de escrituras públicas e pola obtención de notas, certificados, anotacións, asentos e inscricións nos egistros da propiedade e mercantil, todo iso cando teñan relación directa co proceso e sexan requiridos polo órgano xudicial ou sirvan para fundamentar a súa pretensión. Os dereitos arancelarios non se percibirán cando o interesado acredite ingresos por baixo do IPREM.

3. Os beneficiarios da xustiza gratuíta

 • Quen acrediten ingresos por baixo do IPREM.
 • Aínda que os seus recursos e ingresos sexan superiores ao dobre do IPREM, se non cuadriplican este indicador, tamén se poden beneficiar:

  • Cidadáns que demostren cargas excepcionais.
  • Persoas con discapacidade e incapacidade permanente, total, absoluta ou gran invalidez.

  • Familias numerosas de categoría especial.

 • Mulleres vítimas de violencia de xénero, que recibirán asistencia xurídica, inmediata e especializada, mediante un réxime de gardas de 24 horas establecido en todos os colexios de avogados. Esta asistencia será gratuíta, pero haberá de acreditar despois o cumprimento dos requisitos.
 • Os estranxeiros tamén teñen dereito á xustiza gratuíta en igualdade de condicións e nos procedementos administrativos sobre solicitude de asilo ou que poidan levar á denegación de entrada, devolución ou expulsión do territorio nacional.

 • Os traballadores e beneficiarios da Seguridade Social, con independencia dos seus ingresos na orde social e para a efectividade dos seus créditos laborais na orde mercantil, así como os menores de idade aos que se lles reclame responsabilidade penal.

 • Os detidos teñen dereito de asistencia prestado por un servizo de garda de 24 horas.

4. Os trámites para solicitar xustiza gratuíta

Nos colexios de avogados, dos 83 que hai en España, utilízase a tramitación electrónica desenvolvida polo Consello Xeral da Avogacía Española a través do portal www.justiciagratuita.es.

Durante 2010 tramitáronse máis de 200.000 expedientes nos que se acurtan os prazos de xestión e recompílanse de forma automática os datos para a xustificación do dereito á xustiza gratuíta.

Así, evítase aos cidadáns ter que obtelos de maneira persoal das distintas administracións. En todo caso, as oficinas de orientación xurídica dos colexios de avogados atenden, asesoran, informan e tramitan as solicitudes.

A crise tamén alcanza á asistencia xurídica

A asistencia xurídica gratuíta tamén atravesa momentos difíciles. Segundo o ‘V Informe o Observatorio da Xustiza Gratuíta’, elaborado polo Consello Xeral da Avogacía Española e a editorial A Lei, en 2010 o investimento das administracións públicas na xestión deste servizo foi de 256,6 millóns de euros, un 4% menos que en 2009.

En concreto, en 2010 en Cataluña e Valencia os gastos descenderon respecto ao ano anterior un 10%; en Madrid, un 9%; en Andalucía, un 3%; e en Canarias, un 16%.

En España, a xestora de todas as peticións de xustiza gratuíta é a avogacía, a través das oficinas de orientación xurídica. A Administración Pública indemniza despois aos colexios de avogados polos custos soportados.

Á redución do gasto hai que sumar os efectos da crise, que redundaron no aumento do volume de traballo da Quenda de Oficio. Despedimentos, cesamentos laborais, expedientes de regulación de emprego, concursos… produciron unha alza significativa nas solicitudes de xustiza gratuíta.

Ademais, en Madrid planéase pechar as Oficinas de Orientación Xurídica e o Ministerio de Xustiza estenderá as taxas xudiciais ás persoas físicas como medio para reducir a litigiosidad e financiar a xustiza gratuíta. Iso provocou as queixas de avogados e xuíces, quen aclaran que canto maior sexa a repercusión nos particulares do custo da administración de xustiza, maior será o efecto disuasorio. Os cidadáns deixarán de acudir á xustiza, sobre todo cando as pretensións sexan de escasa contía.