Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como reclamar ou subir a nota de selectividade

Si non están de acordo coas notas de selectividade, os estudantes poden reclamar, solicitar unha segunda corrección ou repetir os exames para subir as cualificacións
Por Azucena García 19 de Xuño de 2013
Img examenlistado
Imagen: ccarlstead

Comezan a coñecerse as notas de selectividade e os mozos botan contas. A algún non sálguenlles porque esperan unha nota máis alta nas probas ou se quedaron por baixo da nota de corte da carreira que lles interesa estudar. No primeiro caso, é posible solicitar unha revisión ou unha segunda corrección, mentres que quen queiran subir nota, deberán presentarse de novo aos exames . Neste artigo explícase que proceso seguir en ambos os casos.

Unha vez realizados os exames da Proba de Acceso á Universidade (PAU) ou selectividade , coñécense as notas. Pero estas son diferentes. Non son unhas notas calquera. Da cualificación final dependerá que os alumnos accedan ou non aos estudos universitarios que desexan. A nota de acceso é ponderada: tense en conta o 60% da media de Bacharelato e o 40% da cualificación obtida en a fase xeral da PAU. Pero hai outra nota, a de admisión, que depende das dúas mellores cualificacións logradas na fase específica (voluntaria), tras aplicar o parámetro de ponderación correspondente.

A nota de admisión é esencial para que o estudante sexa aceptado na carreira que escolle. Esta cualificación debe superar a nota de corte, é dicir, “a nota de admisión que tiña o último estudante que conseguiu entrar nunha determinada carreira o curso anterior”, explica o Ministerio de Educación. Non todas as carreiras teñen nota de corte, só aquelas en as que a demanda supera ás prazas ofertadas. Por este motivo, é esencial ter unha cualificación óptima e os estudantes reclaman cando o consideran necesario ou deciden presentarse de novo ás probas para subir a nota de selectividade .

Como reclamar a nota de selectividade

Pódese reclamar ou pedir unha segunda corrección nun prazo de tres días despois de publicarse as notas

Os alumnos que se presentaron á PAU e non estean conforme coas notas publicadas dispoñen dun prazo de tres días hábiles para reclamar as cualificacións das distintas fases, exames individuais ou a nota final. Pasado este prazo, perderán este dereito. Por iso é importante coñecer a data de publicación. Hai dúas opcións : solicitar unha reclamación ou unha segunda corrección . Terminado o proceso de corrección e reclamación, o alumno conta con dez días para revisar el mesmo o exame.

  1. Solicitar unha reclamación. Este proceso implica unha comprobación. Non se corrixe o exame, senón que se confirma que se corrixiron todos os exercicios propostos, sumáronse as cualificacións de todos e recolléronse nos documentos correspondentes á nota oficial.

  2. Pedir unha segunda corrección . Neste caso, si se corrixe de novo a proba, unha tarefa que recae nun profesor especialista “distinto ao que che corrixiu o exame a primeira vez”. Si hai máis de dous puntos de diferenza, sinala o Ministerio, “será corrixido por un terceiro especialista”.

Como subir a nota de selectividade

“Repetir a proba non pode baixar a cualificación global”, sinala o Ministerio de Educación

Si a pesar de aprobar a PAU, a nota é insuficiente para acceder á carreira escollida, os estudantes poden presentarse de novo para subir nota , “tanto da fase xeral como de materias da fase específica”. A nota final calcularase coa mellor cualificación obtida nas probas. “É dicir: repetir a proba non pode baixar a cualificación global”, sinala o Ministerio de Educación.

A decisión depende do alumno, que ten tres opcións: repetir os exames da fase específica, da fase xeral ou de ambas . As probas realízanse de novo na segunda convocatoria de selectividade, que pode ser en xullo ou en setembro , segundo a comunidade autónoma onde se examine.

O que si debe terse en conta é que teñen prioridade os estudantes que se examinan na fase ordinaria (xuño) e quen obtiveron a nota requirida nas convocatorias ordinarias ou extraordinarias de anos anteriores . Isto significa que os alumnos que se examinen en convocatoria extraordinaria (xullo ou setembro) non terán prioridade sobre os de xuño, aínda que a súa nota sexa mellor que a destes, posto que a primeira fase do proceso de admisión xa se pechou.

A nota de selectividade vale para sempre?

A nota da fase xeral é indefinida, pero a cualificación da fase específica ten unha validez de dous cursos

A nota da fase xeral da PAU non caduca. Unha vez obtida, non é necesario repetir os exames, xa que a cualificación é indefinida. Non ocorre o mesmo coas notas das materias da fase específica, cuxa validez para acceder á universidade é de dous cursos: os dous seguintes á superación das probas.

Por este motivo, quen realizaron a selectividade pero nunca cursaron unha carreira universitaria, poden aproveitar a nota para acceder aos estudos, sempre que esta supere á de corte. Quen comezaron os seus estudos de grao, pero agora queren cambiar a outra especialidade, non teñen por que repetir os exames de selectividade, “a condición de que teñan recoñecidos 30 créditos e conforme aos criterios que determine o Consello de Goberno de cada universidade”.