Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

A nova selectividade

Os cambios máis significativos da nova proba de acceso á universidade
Por Marta Vázquez-Reina 15 de Xullo de 2008
Img universitarios
Imagen: Kit

O pasado curso 2009-2010, os estudantes do noso país estrearon as novas probas de selectividade adaptadas á normativa que marca a Lei Orgánica de Educación (LOE 2006). O principal cambio que incorpora esta proba, que se aplica este curso 2010-2011 por segunda vez, é que a fase específica da mesma xa non é obrigatoria paira todos os estudantes. Tan só teñen que realizala os alumnos que desexen incrementar a nota de admisión na universidade paira aquelas titulacións nas que o número de solicitudes é superior ao das prazas ofertadas.

Imaxe: Kit

O novo modelo de selectividade se adecua, do mesmo xeito que o anterior, ao currículo de Bacharelato e versa sobre as materias do segundo curso desta etapa educativa. Mantén a mesma estrutura vixente en dúas fases, una xeral e una específica, pero cunha importante diferenza: mentres que na anterior selectividade o alumno debía realizar os exercicios de ambas as fases, na nova proba os exercicios da fase específica son voluntarios. Isto é así porque a nota obtida nas materias desta fase non puntúa na cualificación final da proba de acceso, senón que só utilízase paira elevar a nota de admisión na universidade naquelas titulacións que, debido ao exceso de demanda, deben pór un límite de admisión nos seus estudos.

Fase xeral

Esta fase é obrigatoria paira todos os alumnos e está destinada a valorar a madurez e destrezas básicas que deben alcanzar os estudantes paira seguir os ensinos universitarios de Grao. Consta de catro ou cinco exercicios:

 • Exercicio de lingua castelá e literatura: consiste no comentario dun texto non especializado relacionado coas capacidades e contidos da materia.
 • Exercicio de lingua estranxeira: o obxectivo é valorar a comprensión e expresión escrita e oral do estudante nunha lingua estranxeira. Paira avaliar esta última capacidade, prevese a inclusión dunha proba oral da lingua elixida no próximo curso 2011-2012.
 • Exercicio dunha materia común: está destinado a avaliar as capacidades do alumno en historia de España ou historia da filosofía, ambas as materias comúns de 2º de Bacharelato.
 • Exercicio dunha materia de modalidade: como novidade introdúcese nesta fase un exercicio dunha das materias da modalidade elixida polo alumno entre as que curse no 2º ano de Bacharelato.
 • Exercicio de lingua cooficial: nas comunidades autónomas onde existe outra lingua cooficial pódese establecer a obrigatoriedade de incluír un quinto exercicio referente a esta lingua.

  A nota final da fase xeral é o resultado da media aritmética de todos os exercicios

  O catro ou cinco exercicios desta fase cualifícanse de 0 a 10 puntos e a nota final é o resultado da media aritmética de todos eles. O estudante debe obter un mínimo de catro puntos nesta cualificación final e a proba de acceso considérase superada cando consegue una nota igual ou maior a cinco puntos como resultado da media ponderada do 60% da nota media de Bacharelato e o 40% da cualificación da fase xeral. A superación desta fase ten validez indefinida, no entanto, os estudantes poden presentarse en sucesivas convocatorias paira mellorar os seus resultados. A cualificación obtida terase en conta sempre que sexa superior á anterior.

  Fase específica

  O seu obxecto é avaliar os coñecementos e capacidade de razoamento en ámbitos disciplinares concretos relacionados cos futuros estudos que desexen cursar os estudantes. Consiste na realización dun máximo de catro exercicios de calquera das materias de modalidade de 2º de Bacharelato (distintas á da fase xeral), pertenzan ou non á cursada polo alumno. A fase é voluntaria, xa que a súa cualificación utilízase só paira subir nota naqueles casos en que un alumno queira competir por unha praza nunha titulación na que a demanda supera á oferta.

  As materias que as universidades consideren máis idóneas paira cursar con éxito una determinada titulación poden puntuar máis que outras

  Cada una das materias das que se examina o estudante cualifícase de 0 a 10 puntos e necesita obter un mínimo de 5 puntos para que o exercicio considérese superado. Dous destas cualificacións incorpóranse á nota de admisión nunha determinada titulación, sempre que as materias estean vinculadas á rama de coñecemento á que pertenza devandito título.

  As materias que as universidades consideren máis idóneas paira cursar con éxito una determinada carreira poden puntuar máis que outras. Paira iso, os centros universitarios, no momento de facer pública a súa oferta de prazas, estipulan o valor que ten cada una delas nas distintas titulacións e adxudícanlle un parámetro de ponderación entre 0,1 e 0,2 polo que se multiplica a cualificación dos exercicios que se incorporan á nota de acceso. Deste xeito, os estudantes poden obter una nota final de até 14 puntos.

  As cualificacións obtidas nas materias desta fase teñen validez paira acceder á universidade tan só durante os dous cursos seguintes á superación da proba. Os estudantes pódense presentar en sucesivas convocatorias paira mellorar a cualificación, ou paira examinarse dunha nova materia.

  Calcular a nota de admisión na universidade

  Con anterioridade a nota de admisión na universidade era o resultado do 60% da nota media obtida no Bacharelato e o 40% da cualificación de selectividade. Leste mesmo criterio mantense nas novas probas, pero cunhas variacións significativas:

  Nota de selectividade: a nota de selectividade anterior calculábase a través da media ponderada das dúas fases que compoñen a proba: a xeral (3 ó 4 exercicios de materias comúns) e a específica (3 exercicios de materias de modalidade). Na nova proba a nota final é o resultado da media das cualificacións obtidas nos exercicios incluídos na fase xeral.

  Subir nota: os resultados dos exercicios da fase específica da proba serven paira elevar a nota naqueles casos en que a titulación elixida polo estudante teña establecido un límite de admisión nas súas aulas. Nestes casos, a nota de admisión na universidade calcúlase da seguinte forma: 60% nota media de Bacharelato + 40% cualificación da fase xeral + (parámetro de ponderación) x cualificación de materia de modalidade (1) da fase específica + (parámetro de ponderación) x cualificación de materia de modalidade (2) da fase específica.