Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

As claves da reforma educativa

A proposta de reforma educativa aposta por recuperar a reválida, reforzar certas materias e cambios no ensino de Bacharelato e Formación Profesional
Por Azucena García 3 de Outubro de 2012
Img adolescentes clase12listado32
Imagen: Rubén García Blázquez

A proposta de reforma educativa introduce varios cambios no actual sistema de ensino. Os máis destacados recuperan unha proba de avaliación ao finalizar Primaria, Secundaria e Bacharelato, ademais de facer maior fincapé en materias como matemáticas ou lingua. Outras modificacións afectan ao modelo de Bacharelato, que reduce os itinerarios, e a Formación Profesional, que substitúe os Programas de Cualificación Profesional Inicial para alumnos con dificultades por ciclos de Formación Profesional Básica. Todas as claves do anteproxecto explícanse a continuación.

Avaliación ao final de cada etapa educativa

Os estudantes de Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e Bacharelato realizarán unha proba de avaliación ao final de cada ciclo

A proposta de reforma educativa afecta a todos os niveis de ensino nun aspecto: tras terminar cada un dos ciclos, os alumnos teranse que examinar para demostrar que adquiriron os coñecementos correspondentes ao mesmo. Esta avaliación afecta a Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) e Bacharelato. Mesmo, tras 3º de Primaria realizarase un exame para detectar posibles problemas relacionados con destrezas básicas como a lectura, a escritura ou os primeiros coñecementos de aritmética.

Será necesario aprobar estas probas para pasar ao seguinte nivel, pero isto é especialmente relevante na última etapa. E é que a avaliación que os estudantes realizarán tras o último curso de Bacharelato substituirá ao exame de selectividade . Estes exames levarán a cabo “en puntos críticos de cada etapa educativa”, segundo recolle o texto da reforma.

Preténdese que as probas sirvan de guía aos profesores, para que coñezan a progresión no sistema educativo e “os niveis de esixencia”. Confíase en que, tras coñecer os resultados destas avaliacións, os profesores contarán con “elementos de certeza, obxectividade e comparabilidad de resultados”, de maneira que se poidan tomar medidas ante os problemas detectados nos estudantes, se fose o caso.

Incorporación xeneralizada do TIC ao sistema educativo

As tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) entran de cheo nas aulas. Aínda que ata agora cada vez máis alumnos acudían a clase co seu propio computador ou tableta, agora os centros garantirán que o TIC sexan “ferramentas complementarias de aprendizaxe”.

Deste xeito, o anteproxecto de Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa confía neste TIC para personalizar a educación e adaptala ás necesidades e ao ritmo de cada alumno. Como? “Por unha banda, servirá de reforzo e apoio nos casos de baixo rendemento e, por outra, permitirá expandir os coñecementos transmitidos na aula sen limitacións”, destaca o texto aprobado.

Isto esixirá, no entanto, que os profesores saiban manexar o TIC para que sexan capaces de axudar aos alumnos no seu uso. Unha maior formación do profesorado permitirá unha mellor utilización do TIC por parte dos estudantes e ampliará as posibilidades de uso e as aplicacións.

Plurilingüismo, a importancia de saber idiomas

Preténdese que os estudantes se desenvolvan con fluidez nunha primeira lingua estranxeira

Os idiomas revélanse como unha ferramenta fundamental para o acceso a un primeiro emprego ou a mellora do actual. Estes gañan relevancia se se pretende conseguir un traballo no estranxeiro, xa que se esixe dominar a lingua do país. Por este motivo, faise fincapé na aprendizaxe de idiomas.

O obxectivo: “conseguir que os estudantes se desenvolvan con fluidez nunha primeira lingua estranxeira, cuxo nivel de comprensión oral e lectora e de expresión escrita resulta decisivo para favorecer a empregabilidade e as ambicións profesionais”.

Máis clases de lingua e matemáticas

Se aposta por reforzar en todas as etapas a aprendizaxe “as materias instrumentais que contribúan á adquisición das competencias básicas”. Esta novidade afecta a materias como lingua ou matemáticas, que gañarán importancia no currículo. O motivo: considéranse “fundamentais de face ao desenvolvemento académico dos alumnos e á súa capacidade de desenvolverse no mundo do coñecemento e a tecnoloxía“.

Cambios en ESO e Bacharelato

Para os cursos de segundo e terceiro de Educación Secundaria Obrigatoria pensáronse programas de mellora da aprendizaxe e o rendemento, mentres que en cuarto os alumnos accederán a un curso de iniciación “con dúas traxectorias ben diferenciadas”. Anticípanse así os itinerarios cara a Bacharelato e Formación Profesional, de maneira que o alumno deberá elixir antes o seu futuro académico e os estudos que seguirá. En canto ás modalidades de Bacharelato, redúcense a cinco: artes, ciencias e enxeñaría, ciencias da saúde, humanidades e ciencias sociais.

Formación Profesional

A reforma educativa afecta tamén á Formación Profesional. Proponse modernizar a oferta para enfocala máis aos diferentes sectores produtivos. Un dos principais cambios é o impulso á formación nas empresas, coa FP dual, co obxectivo de reducir as elevadas taxas de desemprego xuvenil.

En Formación Profesional Básica crearase un novo título e seflexibilizarán as vías de acceso desde a Formación Profesional Básica cara á de Grao Medio e desta á de Grao Superior, segundo recolle o Anteproxecto. Respecto das materias, en FP Básica e de Grao Medio farase máis fincapé en materias instrumentais ou básicas, así como materias optativas orientadas aos ciclos de grao superior. Os Programas de Cualificación Profesional Inicial substitúense para alumnos con dificultades por ciclos de Formación Profesional Básica.

Obxectivos da reforma educativa

Os motivos da reforma educativa son varios. Ademais dos aspectos académicos, tenta cambios no actual contexto de crise para mellorar a taxa de empregabilidade de quen terminan os seus estudos. Segundo destácase o Ministerio de Educación, son obxectivos da reforma:

  • Reducir a taxa de abandono educativo temperán e mellorar a taxa de poboación que alcanza ESO.
  • Fomentar a empregabilidade.
  • Mellorar o nivel de coñecementos en materias prioritarias.
  • Sinalizar o logro dos obxectivos de cada etapa.
  • Incrementar a autonomía dos centros docentes.
  • Intensificar o uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación.
  • Mellorar a aprendizaxe das linguas estranxeiras.