Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas e axudas ao estudo: limiares de renda para obtelas

A contía das bolsas e axudas depende dos limiares de renda aplicables a cada caso e que varían segundo os membros da familia e os seus ingresos
Por Azucena García 21 de Agosto de 2013
Img becasumbralesrenta
Imagen: Bill Selak

Durante o curso 2013-2014, como en anos anteriores, concederanse bolsas e axudas ao estudo de carácter xeral e axudas ao estudo para alumnos con necesidades específicas de apoio educativo. A contía das bolsas varía en función de que se cursen ensinos non universitarios ou universitarias. Respecto dos limiares de renda e patrimonio familiar, indican a cantidade por encima da cal desaparece o dereito á percepción das bolsas e axudas ao estudo. Por iso hai que prestar atención ao número de membros que conforman a unidade familiar e aos seus ingresos.

Limiares de renda para obter unha bolsa

As bolsas e axudas ao estudo que se conceden cada ano dependen dos limiares de renda. Establécense uns límites e, se a renda familiar supéraos, queda descartada a concesión da axuda. É imprescindible que se sitúe no intervalo fixado. De aí a importancia de coñecer cales son os limiares establecidos. Para este curso 2013-2014, pódense consultar no Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto. Estes limiares fíxanse segundo o número de membros que conforman a familia. Márcase un límite mínimo e máximo para familias que teñan desde un só membro a oito.

 1. Para o limiar 1, este intervalo oscila entre os 3.771 e 3.962 euros fixados para familias dun membro ata o abanico de 26.660 e 28.009 euros, para familias de oito membros. A partir do oitavo, engádense entre 3.079 e 3.235 euros por cada novo membro computable.

 2. Para o limiar 2 desaparecen os intervalos e estipúlase un límite único: desde familias dun membro, cuxa renda non ha de superar 13.236 euros, ata familias de oito membros, con rendas non superiores a 50.333 euros. A partir do oitavo membro, engádense 3.181 euros por cada un dos seguintes.

 3. O limiar 3 recupera os intervalos: entre 14.112 e 14.826 euros para familias dun membro, entre 53.665 e 56.380 euros para familias de oito membros e entre 3.391 e 3.562 euros por cada novo membro, a partir do oitavo.

Ensinos non universitarios

Neste apartado inclúense os ensinos de Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e de Grao Superior, ensinos artísticos profesionais, ensinos deportivos, ensinos artísticos superiores, estudos relixiosos superiores, estudos militares superiores e de grao, estudos de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia, cursos de acceso e de preparación para as probas de acceso a FP e cursos de formación específicos para o acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados, xunto con Programas de Cualificación Profesional Inicial.

As contías das bolsas e axudas que se poderán percibir serán as seguintes:

 1. Contía fixa ligada á renda do solicitante: 1.500 euros.
 2. Contía fixa ligada á residencia durante o curso: 1.500 euros. A cantidade non poderá superar ao custo real da prestación. Ademais, o solicitante deberá cursar estudos presenciais cun número mínimo de horas lectivas e acreditar a necesidade de residir fose do domicilio familiar debido á distancia ata o centro docente, os medios de transporte e os horarios lectivos.
 3. Bolsa básica: 200 euros.
 4. Contía variable mínima de 60 euros.

A contía fixa e a variable poderanse conceder a todos os alumnos que cursen en réxime presencial e matrícula completa os estudos citados, excepto no caso dos estudos de idiomas, os cursos de acceso e de preparación para a FP e os programas de Cualificación Profesional Inicial.

En canto aos limiares de renda aplicables, distínguense dous grupos:

 1. Quen se matriculen en estudos de idiomas, cursos de acceso e de preparación para a FP e Programas de Cualificación Profesional Inicial, así como quen realicen o proxecto fin de carreira, cursen estudos en modalidade distinta da presencial ou opten por matrícula parcial deberán cumprir os seguintes limiares de renda:

  1. Limiar 2. Os solicitantes cuxa renda non supere o limiar 2 poderán obter a bolsa básica e a contía variable mínima.
  2. Limiar 3. Os demandantes cuxa renda exceda o limiar 2 e non pase o limiar 3 poderán recibir a bolsa básica.
 2. Para o resto de estudantes que cursen en réxime presencial e matrícula completa, os limiares de renda serán os seguintes:

  1. Limiar 1. Os solicitantes cuxa renda non supere o limiar 1 poderán obter as contías 1, 2 e 4.
  2. Limiar 2. Os demandantes cuxa renda pase o limiar 1 e non supere o limiar 2 poderán percibir as contías 2, 3 e 4.
  3. Limiar 3. Os solicitantes cuxa renda exceda o limiar 2 e non supere o limiar 3 poderán obter a bolsa básica.

Ensinos universitarios

As bolsas e axudas ao estudo para os ensinos universitarios resérvanse para quen cursen:

 1. Ensinos universitarios adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) para a obtención de títulos oficiais de Grao e de Máster .
 2. Ensinos universitarios para a obtención de títulos oficiais de licenciado , enxeñeiro, arquitecto, diplomado, mestre, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico.
 3. Curso de preparación para o acceso á universidade de maiores de 25 anos impartido por universidades públicas.
 4. Complementos de formación necesarios para o acceso ou obtención do Máster e do Grao, así como para diplomados universitarios que desexen proseguir estudos oficiais de licenciatura.

As contías das bolsas e axudas que se poden percibir son as seguintes:

 1. Contía fixa ligada á renda: 1.500 euros.
 2. Contía fixa ligada á residencia durante o curso: 1.500 euros. Coas mesmas condicións que para os ensinos non universitarios.
 3. Contía variable mínima de 60 euros.
 4. Bolsa de matrícula, que comprende o prezo público oficial dos servizos académicos universitarios correspondente aos créditos matriculados por primeira vez. Non forman parte desta bolsa os créditos que excedan do mínimo necesario para obter a titulación.

Os alumnos dos grupos 1 e 2 que cursen en réxime de ensino presencial con matrícula completa poderán optar á contía fixa, á variable e á bolsa de matrícula. Os estudantes dos grupos 3 e 4, quen realicen o proxecto de fin de carreira que non constitúa unha materia ordinaria do plan de estudos, quen opten por matrícula parcial ou cursen ensinos en modalidade distinta da presencial poden obter a bolsa de matrícula e a contía variable mínima. No caso dos estudantes de universidades privadas, concédese unha bolsa igual ao prezo mínimo establecido pola comunidade autónoma para un estudo coa mesma experimentalidad, pero impartido nunha universidade pública desa mesma comunidade.

En canto aos limiares de renda aplicables, distínguense de novo dous grupos:

 1. Os estudantes dos grupos 1 e 2 deberán cumprir os seguintes limiares de renda:

  1. Limiar 1. Os solicitantes cuxa renda non supere o limiar 1 poderán obter todas as contías previstas.
  2. Limiar 2. Os demandantes cuxa renda pase o limiar 1 e non supere o limiar 2 poderán percibir as contías 2, 3 e 4.
  3. Limiar 3. Os solicitantes cuxa renda exceda o limiar 2 e non supere o limiar 3 só poderán obter a bolsa de matrícula.
 2. Os estudantes dos grupos 3 e 4 deberán cumprir os seguintes limiares de renda:

  1. Limiar 2. Os demandantes cuxa renda non exceda o limiar 2 poderán recibir a bolsa de matrícula e a contía variable mínima.
  2. Limiar 3. Os solicitantes cuxa renda supere o limiar 2 e non supere o limiar 3 só poderán obter a bolsa de matrícula.

Axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo

Estas axudas están previstas para alumnos con necesidades derivadas dunha discapacidade, trastorno grave de conduta ou alta capacidade intelectual. Prevense no segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bacharelato, ciclos formativos de Grao Medio e de Grao Superior e Programas de Cualificación Profesional Inicial. Tamén se outorgan subsidios ás familias numerosas con fillos con estas necesidades, para cubrir os gastos de comedor e de transporte escolar.

Os alumnos con necesidade específica de apoio beneficiaranse este curso de axudas e subsidios para material escolar, comedor ou transporte, entre outros

As contías das axudas dependen do fin para o que se concedan: entre 105 e 204 euros para material escolar, 308 euros para transporte urbano, 442 euros para transporte de fin de semana, 574 euros para o comedor, 617 euros para transporte escolar, 862 euros de axuda para ensino, 913 euros para reeducación pedagóxica, a mesma cantidade para reeducación da linguaxe e 1.795 euros de axuda para residencia escolar. Se o estudante beneficiario ten unha discapacidade motora recoñecida superior ao 65%, as axudas ou subsidios de transporte increméntanse ata nun 50%.

O limiar de renda para a concesión das axudas ao estudo oscilan entre os 11.937 euros para familias dun membro e os 45.744 euros para familias de oito membros. A partir do oitavo membro engádense 3.672 euros por cada un novo. A concesión dos subsidios non se fixa nin na renda nin no patrimonio familiar.