Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bolsas para FP e Bacharelato

Os estudantes de ensinos posobrigatorios poden obter as axudas do Ministerio de Educación, sempre que cumpran cos requisitos económicos e académicos esixidos
Por Marta Vázquez-Reina 3 de Xullo de 2009

Os universitarios non son os únicos alumnos que se poden beneficiar das axudas do Estado para sufragar os gastos dos estudos. Para incentivar a continuidade dos estudantes no sistema educativo unha vez finalizadas os ensinos obrigatorios, o Ministerio de Educación convoca cada ano unha serie de bolsas destinadas ao alumnado de Bacharelato e Formación Profesional que cobren, entre outros conceptos, o desprazamento entre o domicilio e o centro de estudos ou a adquisición de material escolar. Estas axudas non teñen límite de beneficiarios, pero para poder obtelas é necesario cumprir unha serie de requisitos académicos e económicos que determinan a contía e os usos das subvencións que se perciben.

Img estudianteportadaImagen: Jeff Hitchcock

No actual sistema educativo, os ensinos obrigatorios abarcan desde os 6 anos (1º de Primaria) ata os 16 (4º de Educación Secundaria Obrigatoria). Transcorridos eses 10 anos, os mozos españois poden decidir continuar cos seus estudos ou abandonalos e incorporarse ao mercado laboral.

Os estudantes poden solicitar estas axudas ata o 30 de setembro

Para incentivar a continuidade da formación dos estudantes, sen que os motivos económicos sexan a argumentación do abandono, cada ano o Ministerio de Educación convoca unha serie de axudas e bolsas ao estudo que facilitan a permanencia no sistema educativo de quen se queiran incorporar aos ensinos posobrigatorios. Estas abarcan, ademais de Bacharelato e Formación Profesional, os ensinos artísticos superiores e profesionais, os ensinos deportivos e os estudos nas escolas oficiais de idiomas. Estas axudas, que se poden solicitar ata o 30 de setembro, outórganse para diferentes usos e a súa concesión está limitada aos estudantes que cumpran cos requisitos esixidos polo Ministerio.

Tipos de axudas

Os alumnos destes ensinos poden obter distintos tipos de axudas:

 • Axuda compensatoria: para FP de grao superior pódese obter unha axuda de entre 2.513 e 3.500 euros; para FP de grao medio dun curso máis prácticas, 2.429 euros; para ensinos artísticos superiores, 2.550 euros; e para Bacharelato e o resto de estudos, 2.040 euros.
 • Axuda para desprazamento: 185 euros para transporte urbano e entre 192 e 937 euros para outros desprazamentos, en función da distancia que percorra o alumno.
 • Axuda para residencia: 3.000 euros para os estudantes de FP de grao medio ou superior dun curso máis prácticas e 2.556, para o resto de alumnos de ensinos posobrigatorios.
 • Axuda para material: 244 euros para ensinos artísticos superiores, 217 euros para FP de grao superior e 204 para o resto de estudos.
 • Axuda para escolarización: 581 euros para centros privados, 291 euros para centros municipais e 226 euros para centros privados con concerto singular.
 • Axuda para proxecto fin de carreira: 543 euros para os estudantes do último curso de FP de grao superior que realizan o proxecto fin de carreira.

  Requisitos económicos

  Para a concesión destas bolsas, é requisito obrigatorio que o nivel de renda e patrimonio familiar do estudante non supere os limiares establecidos polo Ministerio de Educación para cada unha das axudas. O alumno cuxa renda non exceda os límites do nivel máis baixo (limiar 1) terá dereito a todos os compoñentes das axudas que se ofrecen para o seu nivel de ensino, mentres que quen teña a renda no limiar 5, o máis alto, poderase beneficiar unicamente da axuda para material escolar.

  Ao calcular a renda familiar pódense aplicar unha serie de deducións

  No momento de calcular a renda familiar a efectos de obter unha bolsa, pódense aplicar unha serie de deducións. É o caso de familias numerosas, membros da familia afectados por minusvalía ou orfandade ou membros da unidade familiar que cursan estudos universitarios fose do domicilio familiar.

  Requisitos académicos

 • Para FP e ensinos deportivos de grao superior: para obter unha bolsa nestes ensinos, os estudantes deben matricularse do curso completo ou, polo menos, da metade dos módulos que compoñen o ciclo. Para solicitar a bolsa para o segundo curso, é necesario superar polo menos o 80% dos módulos matriculados o ano académico anterior.
 • Para Bacharelato, FP e ensinos deportivos de grao medio: os estudantes deben matricularse do curso completo ou, polo menos, da metade das materias ou módulos que compoñen o ciclo, excepto cando corresponda ás materias que restan para finalizar os estudos. Non se concede bolsa a quen repitan curso total ou parcialmente.
 • Estudos non presenciais: os alumnos de calquera destes ensinos que cursen estudos non presenciais ou específicos para persoas adultas deben matricularse nun número de módulos cunha carga horaria igual ou maior de 500 horas e deberán aprobalos na súa totalidade para poder manter a bolsa no seguinte curso académico. Estes estudantes poderán solicitar a bolsa durante os anos establecidos no plan de estudos, máis un ano adicional.

  Requisitos específicos

  Cada un dos tipos de axudas que se poden obter coas bolsas do Ministerio de educación para ensinos posobrigatorios esixe uns requisitos específicos para a súa concesión:

 • Axuda compensatoria: é requisito imprescindible nacer antes do 1 de xaneiro de 1996 e cursar estudos presenciais. A bolsa salario é incompatible co compoñente de material escolar.

 • Desprazamento: non é compatible coa de residencia e concédese cando se certifica que non hai un centro docente adecuado a menor distancia na localidade onde reside o estudante, ou en caso de habelo, que non dispoña de prazas para os estudos que se queren realizar. Os estudantes que realicen estudos non presenciais só poden obter a axuda de desprazamento de 10 a 30 km.

 • Residencia: a axuda de residencia concédese sempre que se demostre a necesidade de residir fose do domicilio familiar por razóns de distancia e a inexistencia de medios de transporte para desprazarse a diario.

 • Escolarización: o compoñente de escolarización pódese solicitar sempre que se estea obrigado ao pago do ensino en centros non sostidos con fondos públicos (privados sen concerto) ou en centros privados en réxime de concerto singular.

 • Suplemento de cidades: a axuda suplementaria que se concede aos estudantes que residen en cidades de máis de 100.000 habitantes non a poden solicitar nin as persoas que cursen estudos non presenciais nin quen teñan dereito ao suplemento de axuda de residencia para cidades de máis de 100.000 e 500.000 habitantes.