Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Delegado de clase, que funcións debe realizar

Os delegados de clase exercen como representantes dos seus compañeiros, que lles elixen e trasladan as súas inquietudes
Por Azucena García 11 de Xaneiro de 2012
Img clase espanol
Imagen: jamesnaruke

Os delegados de clase son alumnos que representan ao resto dos seus compañeiros. Estes mesmos elíxenlles e convértenlles en portavoces da aula. Pero esta non é a única das súas funcións. Trasladan ao persoal docente ou de dirección as inquietudes dos estudantes, preparan as reunións de aula, forman parte da xunta de delegados e acoden ás reunións de seguimento, que avalían a marcha do curso.

Calquera alumno pode ser delegado de clase e votar ao seu candidato. Desta votación, directa e secreta, sairán dous nomes: o máis votado será o delegado, mentres que o segundo que acumule máis votos, será o subdelegado. Ambos teñen unhas funcións que cumprir durante todo o curso escolar, xa que o seu mandato decídese ao comezo do ano académico (durante o primeiro mes) e termina coa finalización do curso. Son figuras destacadas nos cursos de educación secundaria , que manteñen a súa relevancia na universidade. En xeral, o delegado eríxese en portavoz dos seus compañeiros, mentres que o subdelegado substitúelle cando estea ausente ou enfermo e apóialle nas súas funcións.

Funcións do delegado en Secundaria

Asisten á Xunta de delegados, expoñen suxestións e reclamacións do grupo e velan polo seu bo funcionamento

O Real Decreto 83/1996, de 26 de xaneiro, aproba o Regulamento Orgánico dos Institutos de Educación Secundaria. Nel recóllense todos os aspectos relativos ao funcionamento destes centros, entre os que se destacan as figuras do delegado e o subdelegado, así como as súas funcións:

 • Asistir ás reunións da Xunta de delegados e participar nas súas deliberacións.

 • Expor aos órganos de goberno e de coordinación didáctica as suxestións e reclamacións do grupo ao que representan.

 • Fomentar a convivencia entre os alumnos do seu grupo.

 • Colaborar co titor e coa Xunta de profesores do grupo nos temas que afecten o funcionamento de leste.

 • Colaborar cos profesores e cos órganos de goberno do instituto para a boa marcha do mesmo.

 • Coidar da adecuada utilización do material e das instalacións do instituto.

 • Todas as funcións que estableza o Regulamento de Réxime Interior.

Xunta de delegados

As xuntas de delegados son comúns en todos os institutos de Educación Secundaria. Componas representantes dos alumnos de todos os grupos e os representantes dos alumnos no consello escolar. A xunta conta cun espazo apropiado dentro do colexio onde reunirse, ben de maneira habitual ou cando suceda algún feito especial que así o requira.

As xuntas reúnense antes e despois das reunións do consello escolar. Nestes encontros trasladan as inquietudes, propostas e problemas dos grupos e coñecen as decisións ou conclusións sobre os temas tratados, que dan a coñecer logo ao resto de compañeiros. Isto supón, entre outras cousas, que elaboren informes para o consello escolar (“a iniciativa propia ou a petición deste”), propostas de modificación do Regulamento de Réxime Interior e os criterios para a elaboración dos horarios de actividades docentes e extraescolares.

Tamén teñen a posibilidade de transmitir as súas preocupacións acerca da celebración de probas e exames; desenvolvemento de actividades culturais, recreativas e deportivas; reclamacións por abandono ou incumprimento das tarefas educativas por parte do instituto; alegacións e reclamacións sobre a valoración do rendemento académico dos alumnos; sancións aos alumnos pola comisión de certas faltas; e, en xeral, “actuacións e decisións que afecten de modo específico aos alumnos”.

Elección do delegado

Todos os estudantes dun grupo elixen por votación aos delegados

Os delegados elíxense por votación. Son os xefes de estudo quen organizan e convocan estas eleccións, “en colaboración cos titores dos grupos e os representantes dos alumnos no consello escolar”, establece a citada normativa. Posto que non sempre hai candidatos para cubrir estes cargos ou pode haber indicios de que os propostos non cumprirán a súa misión con todas as garantías, pódese revogar aos elixidos, “previo informe razoado dirixido ao titor”, se así se decide por maioría absoluta dos alumnos do mesmo grupo que lles elixiron. Con todo, unha vez que ocupan o seu cargo, non se lles pode sancionar polo exercicio das funcións que se lles encomenda.

Delegado de clase na universidade

O delegado de clase é unha figura que se mantén na universidade. Igual que en Secundaria, cada curso conta cun delegado e un subdelegado, que elixen o resto de compañeiros. Ambos pódense presentar á elección ou, no caso de que non haxa candidatos, os estudantes dun mesmo grupo poden votar a calquera compañeiro da aula. Igual que no instituto, os electos poden presentar a súa dimisión ou quedar reprobados por unha moción de censura.

Respecto das súas funcións, ademais de representar ao grupo, deben:

 • Comunicarse cos profesores para resolver calquera problema que se expoña na aula.
 • Manter contacto con outros delegados de clase.
 • Trasladar ao resto de compañeiros a información oportuna sobre a vida académica no centro.
 • Participar nas xuntas de delegados e nos consellos escolares ou noutros órganos de goberno.