Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Documentación necesaria paira solicitar una praza escolar

As familias deben achegar todos os documentos que acrediten os distintos criterios de baremación polos que queren que se valore a súa solicitude
Por Marta Vázquez-Reina 30 de Xaneiro de 2009
Img ninos clase

O nivel de renda, o domicilio familiar ou laboral ou a existencia de discapacidade nun membro da familia son algúns dos criterios de baremación que utilizan as distintas comunidades autónomas á hora de outorgar as prazas escolares nos centros educativos sostidos con fondos públicos cando estas non son suficientes paira atender a demanda; pero paira obter puntos por algún destes criterios é necesario acreditar a súa veracidade coa documentación esixida en cada caso.

Admisión no centro

Entre os meses de febreiro e abril de cada ano, inícianse nas diferentes autonomías do noso país os procesos de admisión de novos alumnos nas aulas dos centros educativos sostidos con fondos públicos, xa sexan de titularidade pública ou concertados. Este proceso non leva case ningunha complicación naqueles casos en que a oferta de prazas do centro axústase ou mesmo excede á demanda de escolares que solicitan ingresar nel, con todo, o máis frecuente, sobre todo en centros concertados, é que a demanda sexa moi superior á oferta, o cal provoca que cada ano miles de nenos queden sen praza escolar nos centros que elixiran como primeira opción.

Que o alumno quede dentro ou fóra da lista de admitidos no centro educativo desexado depende dos puntos que se lle outorguen

O feito de que o alumno quede dentro ou fóra da lista de admitidos no centro educativo desexado depende dos puntos que se lle outorguen segundo os criterios prioritarios que establece cada comunidade autónoma paira a selección dos estudantes admitidos. Os denominados criterios de baremación establécense na correspondente normativa de cada autonomía, onde cada una marca as súas propias especificaciones sobre os puntos que se asignan por cada criterio, así como as prioridades de cada un deles en caso de empate de puntos. Estes son os criterios de baremación máis comúns en todas as comunidades:

 • Existencia de irmáns estudando no centro.
 • Proximidade do domicilio familiar ou laboral segundo a zonificación establecida.
 • Nivel de renda familiar.
 • Pai, nai ou titor legal traballando no centro.
 • Discapacidade do alumno ou dalgún membro da unidade familiar.
 • Pertenza a familia numerosa ou monoparental.
 • Enfermidade crónica do alumno.

  Hai que xustificar cada criterio coa documentación que cada comunidade establece na súa normativa

  Pero, paira obter puntos polos distintos criterios de baremación, non basta con declarar na solicitude de admisión que concorren un ou varios destes criterios, senón que hai que xustificalo coa documentación acreditativa que cada comunidade establece na súa normativa, e que normalmente se recolle na propia solicitude de admisión. No entanto, é conveniente preparar e recompilar estes documentos con antelación ao comezo do proceso de admisión de alumnos, xa que nalgúns casos deben ser expedidos por organismos oficiais que requiren un prazo mínimo de días paira a súa tramitación.

  Acreditar domicilio e renda

  Considerarase domicilio familiar aquel en que consten empadroados os pais ou titores legais do alumno ou o do propio alumno se vive nun domicilio familiar distinto daqueles; no caso de que os pais vivan separados, considérase o domicilio familiar aquel onde figure empadroada a persoa que teña concedida a garda e custodia do menor. Paira acreditalo é necesario presentar en todos os casos un certificado ou xustificante de empadroamento do Concello da localidade onde estea situado o domicilio.

  É conveniente informarse sobre os prazos de entrega do certificado, así como das taxas que hai que abonar

  Dependendo de cada Concello, este certificado ademais de presencialmente pódese solicitar por outras vías, como Internet ou teléfono; por iso, o máis aconsellable é contactar coa oficina de atención ao cidadán do municipio paira consultar as distintas opcións e os requisitos paira tramitar a solicitude, que no caso de menores sempre ten que ser realizada polos pais ou titores legais; tamén é conveniente informarse sobre os prazos de entrega do certificado, así como das taxas que hai que abonar pola súa expedición, no caso de que non sexa gratuíto. Así mesmo, hai que ter en conta que nalgunhas comunidades esíxese que o certificado de empadroamento inclúa a totalidade das persoas que figuran empadroadas no mesmo domicilio e non se considerará acreditativo si non figura xunto ao alumno o seu pai, nai ou representante legal.

  Por outra banda, cando o domicilio que se quere acreditar na solicitude de admisión de alumnos é o laboral, a documentación que hai que presentar dependerá de si o traballador o é por conta allea ou propia. En caso de traballador por conta allea, xeralmente débese acreditar mediante un certificado da empresa expedido para ese efecto polo titular ou polo responsable de persoal da mesma, onde conste que o domicilio do centro de traballo é ao que acode habitualmente o proxenitor ou titor do alumno. Cando o traballador é por conta propia, a proximidade do lugar de traballo pódese acreditar mediante algún dos seguintes documentos: una certificación acreditativa de estar dado de alta no Imposto de Actividades Económicas (IAE) no que conste o lugar onde se desenvolva dita actividade, a licenza de apertura do Concello ou un certificado do domicilio fiscal do traballador autónomo emitido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  Documentación paira acreditar a renda familiar

  A renda familiar que se terá en conta será a correspondente ao exercicio fiscal de dous anos anteriores

  As familias cuxa renda sexa inferior aos límites marcados en cada normativa autonómica poden sumar puntos tamén por este criterio de baremación. O primeiro ao que hai que atender neste sentido é que a renda familiar que se terá en conta será a correspondente ao exercicio fiscal de dous anos anteriores ao ano natural en que se presenta a solicitude; é dicir, se por exemplo a solicitude preséntase no 2009 paira obter una praza no curso 2009-2010, a renda familiar que se valorará será a obtida no ano 2007, a mesma que se presentou na declaración do 2008. No entanto, si durante o período transcorrido entre o exercicio fiscal que se debe presentar e o momento da solicitude a situación económica da familia empeorou substancialmente, de modo que podería obter puntos por este criterio de baremación, é conveniente consultar ás distintas administracións paira coñecer si é posible presentar una documentación acreditativa de devandita situación en substitución da información sobre a renda do exercicio fiscal requirido.

  Aínda que hai uns anos paira acreditar o nivel económico da familia era necesario presentar no centro a copia da Declaración da Renda, actualmente en case todas as comunidades os datos de renda proporciónaos directamente a Axencia Estatal de Administración Tributaria á Administración educativa correspondente a través de medios informáticos ou telemáticos. Por iso, as familias que estean interesadas en que este criterio de admisión poida ser valorado deben autorizar expresamente (xeralmente na mesma solicitude) que a Axencia Estatal de Administración Tributaria forneza dita información. Por outra banda, no caso de que Facenda non dispoña da información, xa sexa porque o solicitante non presentou a declaración correspondente ou estaba exento de facela, este deberá achegar xunto á solicitude una certificación de haberes, declaración xurada ou calquera outro documento de cada un de membros que integran a unidade familiar, que corresponda ao exercicio fiscal anterior en dous anos.