Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Documentos oficiais de avaliación

Reflicten a aprendizaxe dos alumnos e permiten a mobilidade entre distintos niveis educativos
Por Marta Vázquez-Reina 5 de Marzo de 2008
Img apuntes
Imagen: Jenny Rollo

O expediente, o historial académico ou as actas de avaliación son algúns dos documentos oficiais de avaliación que, na educación primaria e Secundaria, recollen a evolución do alumno durante a etapa de escolarización. A tramitación destes documentos é necesaria para garantir a mobilidade do alumnado tanto nas distintas etapas educativas como entre os diferentes centros.

Imagen: CONSUMER EROSKI

Cando un alumno finaliza unha etapa educativa ou ten que cambiar obrigatoriamente de centro, é necesario achegar certa documentación oficial que acredite a superación dos distintos cursos académicos, así como o modo en que se desenvolveu a aprendizaxe do estudante. Esta información é esencial para que no novo centro, ou no seguinte período formativo, os responsables da formación académica poidan desenvolver a súa actividade docente atendendo ás condicións de aprendizaxe particulares de cada alumno.

Expediente académico

O expediente académico é o principal documento identificativo dun alumno

O expediente académico é o principal documento identificativo dun alumno. Iníciase ao comezo da educación primaria, e inclúe tamén os datos da avaliación inicial que se realiza aos alumnos, coa información relativa á súa escolarización en educación Infantil e aqueles datos médicos e psicopedagógicos que poidan ser relevantes para o proceso escolar. Unha vez aberto, o expediente vaise cumprimentando ao finalizar cada un dos ciclos de educación primaria, recollendo os resultados das distintas avaliacións, as propostas de promoción ou titulación, así como as medidas de atención á diversidade ou adaptacións curriculares no caso de que se tomaron.

Ao iniciar a educación Secundaria ábrese un novo expediente, que así mesmo se cumprimenta ao finalizar cada un dos cursos desta etapa. Estes expedientes son custodiados e arquivados polo centro no que o alumno desenvolve os seus estudos e son inamovibles, é dicir, que no caso de que un alumno trasládese a outro centro educativo, este debe obrigatoriamente abrir un novo expediente académico do estudante.

Actas de avaliación

Recollen a relación de todos os alumnos xunto coas cualificacións obtidas

A acta de avaliación non é un documento individual, senón que se refire ao conxunto total da clase na que cursa estudos un alumno. Estas actas, que se estenden para cada un dos ciclos de Primaria e para cada curso de Secundaria, mostran a relación nominal de todos os alumnos xunto coas cualificacións obtidas en cada unha das materias e a proposta de promoción ao ciclo ou ao curso seguinte. No caso do terceiro ciclo de Primaria, recóllese así mesmo a proposta de acceso a educación Secundaria, do mesmo xeito que ao finalizar cuarto de Secundaria recóllese a proposta de expedición do título de Graduado en Secundaria. Por outra banda, nas actas de avaliación inclúense tamén, para cada área e cada alumno, se se tomaron medidas de reforzo educativo (RE) ou de adaptación curricular significativa (ACS).

En Primaria volven os Insuficiente, Suficiente, Ben, Notable e Sobresaliente

Respecto das cualificacións, cabe destacar que a nova Lei Orgánica de Educación (LOE) volveu a introducir na educación primaria os termos que se utilizaban antes da implantación da LOGSE en 1991. Deste xeito, o Progresa Adecuadamente (PA) e o Necesita Mellorar (NM), co que creceron as últimas xeracións, son substituídos polos clásicos Insuficiente (IN), Suficiente (O seu), Ben (BI), Notable (NON) e Sobresaliente (SB), considerándose negativa a cualificación de Insuficiente e positivas todas as demais.No caso de Secundaria, aplícanse estas mesmas cualificacións, pero acompañadas dunha cualificación numérica sen decimais nunha escala do un ao dez, polo que desaparece o cero das cualificacións: Insuficiente (1,2 3,4), Suficiente (5), Ben (6), Notable (7 ou 8) e Sobresaliente (9 ou 10).

Historial académico de Primaria e Secundaria

Son os documentos acreditativos oficiais dos estudos realizados por un alumno

O historial académico de educación primaria e o historial académico de educación Secundaria son, a partir deste ano, os documentos acreditativos oficiais dos estudos realizados por un alumno, substituíndo ao anteriormente denominado Libro de Escolaridade do ensino básico.

Nestes documentos constará a información relativa aos anos de escolarización do alumno: resultados das avaliacións, decisións relativas ao progreso académico, traslados de centro no caso de que os houbese, así como aquelas áreas que se cursaron con adaptacións curriculares. Tanto o historial de Primaria como o de Secundaria é custodiado polo centro educativo no que o alumno estea a cursar os ensinos, que debe entregalo ao alumnado unha vez finalizase a correspondente etapa educativa e no caso de Primaria, enviar unha copia ao centro no que o alumno vaia a continuar co ensino Secundario.

Traslado do historial académico

Cando un alumno, polos motivos que correspondan, teña que trasladarse a outro centro para continuar os seus estudos, xa sexa nunha nova etapa ou curso educativo ou continuando no mesmo, o centro no que iniciou os estudos ten que remitir o historial académico do alumno ao novo centro, acreditando a concordancia entre os datos do mesmo cos do expediente académico que permanecerá no centro.

Pero ademais do historial, naqueles casos en que o alumno non concluíse un ciclo educativo en Primaria ou un curso en Secundaria, o centro de orixe debe remitir ao centro ao que se traslada o alumno un informe persoal por traslado como modo de garantir a continuidade do proceso de aprendizaxe. Este informe, que será elaborado polo titor a partir dos datos facilitados polos diferentes profesores do alumno, incluirá a información relativa aos resultados parciais de avaliación, a aplicación de medidas educativas complementarias, así como todas aquelas observacións que poidan ser relevantes respecto ao proceso formativo do alumno.

Por outra banda, cando o traslado do alumno prodúcese a un centro estranxeiro, xa sexa en España ou noutro país, que non imparta ensinos do sistema educativo español, o centro de orixe non trasladará a este o historial académico do alumno, senón que emitirá unha certificación académica na que conste o progreso educativo. Nestes casos, o historial académico continuará no último centro no que o alumno estivo matriculado, ata o seu posible reincorporación aos ensinos do sistema educativo español.