Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

É eficaz repetir curso?

Os docentes e alumnos só consideran esta medida útil se se complementa cun plan de apoio individualizado
Por Marta Vázquez-Reina 7 de Maio de 2010
Img escolares secundarialistado

Repetir curso non é unha medida eficaz para mellorar o rendemento académico dos alumnos. Con todo, é unha práctica arraigada en gran parte dos sistemas educativos. Así o apuntan numerosas investigacións. Para que a repetición teña un efecto positivo, é necesario que o estudante reciba medidas adicionais de reforzo que lle axuden a paliar as dificultades que lle impediron a promoción. A peza crave é un plan de apoio individualizado.

Un 42,2% dos alumnos españois repite curso antes de finalizar a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), segundo os últimos datos do Ministerio de Educación correspondentes ao curso 2007-2008. O número de repetidores, lonxe de diminuír, crece: máis de 340.000 alumnos dos ensinos obrigatorios do sistema educativo trataron de superar de novo o ano escolar. O grupo de estudantes que non promociona de curso aumenta de forma significativa en secundaria. Sobre todo, repítese 1º e 3º de ESO, cunha frecuencia maior entre o xénero masculino e nos colexios públicos.

Unha medida controvertida

Numerosas investigacións evidencian que os seus resultados non son eficaces

A conveniencia ou non de permanecer un ano máis no mesmo curso académico foi motivo de polémica frecuente entre os distintos participantes do ámbito educativo. Mentres o Goberno e as administracións autonómicas manteñen a repetición dentro da súa normativa como unha vía obrigatoria para quen non superen os requisitos curriculares dun ciclo ou curso escolar, numerosas investigacións ao redor desta medida evidencian que os seus resultados non son eficaces.

Os principais argumentos en contra da repetición son os seguintes:

 • Algunhas avaliacións internacionais, como PISA ou TIMSS, demostran que o rendemento do alumnado que repite e os resultados académicos son inferiores aos necesarios para promocionar ao seguinte nivel.
 • Con frecuencia, os alumnos repetidores teñen un concepto de si mesmos máis baixo e unha actitude menos favorable cara á escola.
 • Os docentes tenden a infravalorar aos alumnos que non promocionaron de curso.
 • As investigacións revelan que os resultados do alumno repetidor poden ser superiores aos logrados a primeira vez que realizou o curso. Con todo, non son estables no tempo e volven baixar dous anos despois de repetir.
 • A promoción automática permite ao alumno permanecer co seu grupo de idade natural e manter as amizades.
 • Entre os efectos negativos, destacan os relacionados coa socialización e a autoestima: sensación de fracaso, problemas de adaptación ao grupo e perda de amigos, entre outros.

  Argumentos a favor

  Pode supor unha axuda para que os alumnos sexan máis responsables do seu traballo académico

  A opinión sobre os efectos negativos de repetir curso non está xeneralizada. Varios sectores apuntan as seguintes vantaxes de permanecer nun curso se non se alcanzan os obxectivos:

 • Permite ao alumno adquirir madurez e mellorar as destrezas básicas que evitarán o fracaso escolar posterior.

 • O estudante ten a oportunidade de coñecer unha situación de éxito escolar e, desta forma, evítase o fracaso a longo prazo. Pode ser un estímulo para favorecer a disposición ao estudo e aumentar a autoestima.
 • Promocionar de curso sen alcanzar o nivel suficiente incrementa as dificultades para seguir o ritmo da clase, xa que supón pasar a unha situación educativa para a que non está preparado.
 • Repetir en cursos superiores pode resultar de axuda para que os alumnos sexan máis responsables do seu traballo académico.
 • Os alumnos argumentan que, ao repetir, as clases resúltanlles mais fáciles, adquiren coñecementos que non tiñan, fan novos amigos e o profesorado axuda máis nos estudos.

  Por que se repite curso?

  A normativa respecto da promoción de curso obriga a repetir aos alumnos que non alcanzan as competencias básicas nos primeiros anos e a quen obteñen un máximo de materias con avaliación negativa en ciclos posteriores. Pero, por que chega un estudante a esta situación?

  O recente informe (abril de 2009) “Efecto da repetición de curso no proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado”, do Instituto Vasco de Avaliación e Investigación Educativa, explica as causas frecuentes da repetición, tal como aprécianas os principais actores: alumnos e docentes.

  En xeral, os estudantes atribúen a responsabilidade ao propio repetidor

  En xeral, os estudantes atribúen a responsabilidade ao propio repetidor e citan entre os motivos específicos a falta de esforzo, de motivación e interese e, en menor grao, a carencia de coñecementos de cursos anteriores. Os docentes coinciden con esta opinión, aínda que engaden como factor tamén destacable a falta de apoio familiar. Outros estudos argumentan como causa proposta polo alumnado “que o profesorado non adapta os ensinos ao nivel do estudante”.

  Medidas complementarias

  Os autores do informe do Instituto Vasco conclúen que a repetición sen medidas adicionais de reforzo non ten ningún sentido porque “sitúa ao alumno con fracaso nas aprendizaxes básicas nunha contorna académica practicamente idéntico ao do curso anterior no que fracasou”. A isto engádese “ un novo factor relacionado co axuste persoal que lle supón a adaptación a un grupo novo e os efectos emocionais que pode supor o cambio de grupo social”.

  A promoción automática do alumno con baixo rendemento esixe a aplicación de medidas complementarias

  En canto á promoción automática do alumno con baixo rendemento, é necesario que se deseñen medidas complementarias para que sexa eficaz. Os docentes que participaron neste estudo valoran, entre outros factores, o reforzo individualizado nas materias necesarias, a creación de grupos de diversificación curricular, plans de seguimento personalizados ou avaliación das necesidades ao comezo de curso.

  Normativa de LÓEA sobre a repetición de curso

  No desenvolvemento da actual Lei Orgánica de Educación, as distintas normativas que establecen os ensinos mínimos das diferentes etapas educativas marcan as condicións necesarias que deben cumprir os estudantes para promocionar de curso.

  Educación primaria: o profesorado adopta a decisión sobre a promoción ao finalizar cada un dos ciclos (2º, 4º ou 6º de primaria), en función da información e o criterio do titor do alumno. Se o estudante non alcanzou as competencias básicas e o adecuado grao de madurez, pode permanecer un ano máis no mesmo ciclo, aínda que esta medida só se pode adoptar unha vez en toda a etapa. LÓEA establece que a repetición debe complementarse cun plan específico de reforzo ou recuperación.

  Educación secundaria: os estudantes de ESO poden repetir dúas veces como máximo dentro da etapa e unha soa vez cada curso, excepto en 4º de ESO. Este pódese cursar unha terceira vez se non se repetiu en cursos anteriores. Non promocionan os alumnos que obteñen unha avaliación negativa en tres ou máis materias, aínda que de forma excepcional, o equipo docente pode autorizar que un estudante pase de curso con tres suspensos se considera que estes non lle impedirán seguir con éxito os estudos posteriores. Do mesmo xeito que en primaria, a repetición debe acompañarse dun plan personalizado orientado á superación das dificultades detectadas.

  Bacharelato: os alumnos poden repetir o primeiro curso desta etapa educativa sempre que obteñan unha avaliación negativa en tres ou máis materias. Segundo o acordo adoptado polo Ministerio de Educación e 12 comunidades autónomas, os alumnos que non promocionan a segundo e teñen suspensas tres ou catro materias non están obrigados a cursar de novo as materias aprobadas con anterioridade. Bastará con matricularse nas materias que non superaron. Con todo, no cinco autonomías que non subscribiron o acordo (Madrid, Murcia, A Rioxa, Comunidade Valenciana e Navarra), os bachareis deben repetir o curso completo, aínda que nalgúns casos pódese gardar a nota obtida o ano anterior.