Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Joan Rué, profesor do departamento de Pedagoxía Aplicada da Universidade Autónoma de Barcelona

O traballo cooperativo é a forma máis humana de aprender
Por Marta Vázquez-Reina 29 de Setembro de 2010
Img fotojru oportada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Traballar xuntos para conseguir un obxectivo común. Esta é a principal finalidade da aprendizaxe cooperativa, unha metodoloxía pedagóxica que contrasta coas tradicionais formas de aprender, baseadas na competitividade entre alumnos e o individualismo. “É unha superación do traballo en grupo, vai máis aló”, apunta Joan Rué, profesor do departamento de Pedagoxía Aplicada da Facultade de Educación da Universidade Autónoma de Barcelona. Rué, pioneiro no noso país no estudo desta forma de aprendizaxe, afirma que esta metodoloxía funciona en todos os niveis educativos e puntualiza que “é positiva con todos os estudantes, cos de maior e os de menor rendemento”.

Como se define a aprendizaxe cooperativa?

É a forma de aprender na que o resultado da aprendizaxe depende tanto do traballo que faga a persoa, como das achegas dos demais. Parte da organización da clase en pequenos grupos onde os estudantes traballan de forma conxunta e coordinada para resolver unha tarefa común. Deste xeito, no canto de competir entre eles, os alumnos cooperan, no canto de desvincularse, comprométense e, como resultado, increméntase a aprendizaxe xeral.

Que o diferencia doutras técnicas de traballo en grupo habituais nas aulas?

“En grupos maiores desaconséllase utilizar esta técnica”
A cooperación é unha superación do traballo en grupo, vai máis aló. É unha forma de traballar máis elaborada e esixe unha maior orientación do docente. Por unha banda, require que se lle asigne ao grupo unha tarefa con certo nivel de complexidade, que non sexa máis fácil de resolver por conta propia e que necesite de todos os membros para solucionala. Outro aspecto que o diferencia é a composición do grupo. Non pode ter un tamaño calquera, debe ser pequeno, a cifra idónea sería tres estudantes, en grupos maiores desaconséllase utilizar esta técnica porque son máis difíciles de xestionar.

É máis sinxelo para o estudante adquirir coñecementos por esta vía?

Os alumnos aprenden mellor e progresan, cada un no seu nivel. O feito de contar con outros estudantes que che apoien e acheguen outros puntos de vista reporta máis seguridade e máis probabilidades de non abandonar a tarefa sen resolvela, polo compromiso que se adquire cos demais integrantes do grupo.

Débese buscar a heteroxeneidade ao formar o grupo?

“O imprescindible é evitar que sexan grupos de estreita amizade entre si”
Un obxectivo central do ensino básico é que as persoas aprendamos a convivir unhas con outras, por tanto, na aprendizaxe cooperativa é fundamental a heteroxeneidade. O nivel desta débeo marcar o docente, que é quen coñece aos seus alumnos e pode buscar os grupos que mellor funcionen. O imprescindible é evitar que sexan grupos de estreita amizade entre si porque pode xerar dependencia. Na aprendizaxe cooperativa é esencial someter a revisión entre os membros os distintos puntos de vista, se non se dubida dos pensamentos doutro porque é un amigo, é moi difícil avanzar na tarefa.

Como é o sistema de avaliación do traballo cooperativo?

Pode ser individual ou en grupo, depende da tarefa asignada. A recomendación é usar a ponderación. Se un traballo ben feito vale 10 puntos, para motivar aos alumnos o docente pode pór a mesma nota a todos. Se é unha avaliación final, cun valor máis certificatorio, o profesor pode avaliar en función do traballo de cada un, do esforzo relativo. En todo caso, non debe haber regras fixas.

É igual de eficaz esta técnica en todos os niveis educativos ou é máis idóneo para unhas etapas que para outras?

“A escola debe recuperar este método de aprendizaxe”
Esta metodoloxía de traballo é efectiva en todos os niveis, mesmo cos nenos máis pequenos, aínda que non se pode dar o mesmo tratamento en todas as etapas. O modo cooperativo é a forma máis humana de aprender, mentres que non é humano a aprendizaxe individual. Por iso, a escola debe recuperar este método de aprendizaxe.

É positiva a actitude do alumno cara a este tipo de aprendizaxe?

En xeral, si. A maioría dos alumnos son capaces de apreciar as vantaxes do traballo cooperativo porque descobren que poden chegar máis lonxe, comprender mellor e o seu traballo é máis interesante. A excepción pode estar en determinados alumnos que, polas súas características particulares ou as do centro no que estudan, buscan máis a excelencia individual e, por tanto, rexeitan este tipo de aprendizaxe.

Que papel desenvolve o docente?

“A aprendizaxe cooperativa xera unha relación máis estreita cos alumnos”
No traballo cooperativo o rol do profesor cambia. Deixa de ser a figura que marca todos os pasos da aprendizaxe e adquire o papel de creador das mellores condicións para que este ocorra. Xérase unha relación máis estreita cos alumnos, no canto de impartir instrucións á fronte da clase, o seu labor consiste máis en atender a cada un dos grupos de modo individual para permitir que a ensino se axuste máis a cada estudante.

Que trabas atopan os docentes para utilizar esta estratexia nas aulas?

É necesario que cambie de rexistro mental e se abra á utilización desta metodoloxía, pero ten que asumir que implica certa complexidade e require dunha formación previa. Se se forma, é posible que non vexa como obstáculos algúns factores que xeran reticencia cara a este tipo de aprendizaxe, como a sensación do profesor de non controlar tanto o tempo como no traballo individual e os problemas para avaliar.

Ademais da aprendizaxe formal, reporta o traballo cooperativo outras habilidades e valores ao alumno?

“A cooperación introduce aspectos da educación emocional sen formalismos”
A cooperación introduce aspectos da educación emocional sen formalismos, pola propia interacción cos demais. O alumno é capaz de adquirir e traballar con valores como a empatía, a integración, a solidariedade ou a compresión, que nunha aprendizaxe convencional non son posibles de alcanzar.