Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Materias optativas de Bacharelato

Todos os centros deben ofertar as materias de Segunda lingua estranxeira e Tecnoloxías da información e a comunicación
Por Marta Vázquez-Reina 26 de Setembro de 2008
Img autocad

Co novo curso escolar estréase o novo Bacharelato nas aulas do noso país. Cunha estrutura en tres modalidades, os alumnos destes ensinos deberán configurar o seu curriculum, no que se incluirán, ademais das materias comúns desta etapa educativa, as materias de modalidade e as optativas que oferte cada centro de estudos. A elección destas materias será determinante para o seu futuro académico.

A implantación da Lei Orgánica de Educación (LOE) alcanza con este novo curso 2008-2009 a todas as etapas educativas, ao iniciarse neste período escolar os ensinos marcados para o primeiro curso de Bacharelato ; en 2009-2010 implantaranse no segundo curso. Os cambios que experimentarán estes ensinos respecto das anteriores afectan, ademais da as modalidades nas que se estrutura, á oferta de materias comúns, de modalidade e ás optativas, que se actualizaron para adecualas tanto ás necesidades do alumnado, como á evolución dos distintos campos do coñecemento.

A organización de todas as materias de Bacharelato realízase de modo flexible, co obxectivo de que o alumno poida acceder a unha preparación especializada, acorde coas súas perspectivas e intereses de formación. Deste xeito, mentres as materias comúns teñen como finalidade profundar na formación xeral dos estudantes, as materias de modalidade deben proporcionar unha formación de carácter específico na modalidade elixida polo alumno, de preparación para uns estudos concretos no futuro ou para a inserción nun campo laboral determinado.

O alumnado debe cursar unha materia optativa en cada un do curso de Bacharelato

Con todo, as materias optativas poden cumprir unha dobre función; por unha banda, o alumno pode facer uso destas materias para ampliar coñecementos da súa propia modalidade, e por outra, pode elixilas para abarcar outros campos de coñecemento que contribúan á súa formación xeral ou á súa aprendizaxe de contidos doutra rama distinta á que estea a cursar. O alumnado debe elixir unha materia optativa en cada un dos cursos de Bacharelato entre a oferta do centro no que curse os seus estudos. Hai que ter en conta que non todos os centros ofrecen todas as materias optativas recollidas pola Secretaria de Estado de Educación e Formación, posto que a súa oferta estará determinada polos recursos docentes e particulares de cada centro. No entanto, todos os centros educativos teñen a obrigación de incluír como materia optativa en ambos os cursos Segunda lingua estranxeira e en primeiro curso Tecnoloxías da información e a comunicación.

A materia de Segunda lingua estranxeira pode estar planificada en dous niveis diferentes, ben como continuación das aprendizaxes na lingua correspondente que os alumnos iniciaron na anterior etapa educativa, ou ben como iniciación por primeira vez nos ensinos da devandita lingua.

Oferta de materias

Tal como establece a Resolución do 25 de agosto de 2008 da Secretaría de Estado de Educación e Formación, a oferta de materias optativas dos centros débese realizar entre as seguintes:

Materias optativas comúns: para o primeiro curso de Bacharelato a oferta de materias optativas comúns dos centros pode incluír, ademais das obrigatorias Segunda lingua estranxeira e Tecnoloxías da información e a comunicación, unha materia adicional denominada Economía para a vida cotiá. En segundo de Bacharelato, a oferta da materia de Segunda lingua estranxeira pode ir complementada coas materias de Comunicación oral en lingua estranxeira e Psicoloxía.

Os centros poden incluír entre as optativas comúns, ademais das obrigatorias, unha materia adicional denominada Economía para a vida cotiá

Materias optativas vinculadas a unha modalidade: aqueles alumnos que desexan ampliar coas materias optativas os seus coñecementos noutras áreas da modalidade elixida ou doutra diferente pode optar por estas materias, tendo en conta que nalgúns casos están prerrelacionadas con outras materias que deben cursar anteriormente. Na modalidade de Artes pódense ofertar como materias optativas Matemáticas da forma e Teoría e práctica do flamenco no primeiro curso e Fotografía e Volume II no segundo. En Humanidades e Ciencias Sociais, a oferta recolle para o primeiro curso Investigación en Ciencias Sociais e para segundo Fundamentos de administración e xestión. Na modalidade de Ciencias e Tecnoloxía as materias a elixir poden ser Comunicacións técnicas en primeiro e Xeoloxía en segundo.

Por outra banda, os alumnos en segundo curso de Bacharelato poden elixir como materia optativa unha materia de modalidade, xa sexa da propia que estean a cursar ou ben doutra modalidade diferente. Estas materias poderán elixirse tanto da oferta de materias de modalidade de primeiro curso como de segundo.

Elección de materias e a nova selectividade

Todo estudante de Bacharelato sabe que o itinerario formativo que deseñe para esta etapa é fundamental para o seu futuro educativo, posto que a elección que realice pode ser determinante para acceder a uns determinados estudos universitarios. Por iso, o novo Bacharelato incorporou no deseño do seu curriculum dúas opcións que poden ampliar as perspectivas de estudos dos estudantes, para que non se limiten a unha única área de coñecemento. Por unha banda, os alumnos de Bacharelato poden incluír dentro do seis materias de modalidade que están obrigados a cursar nesta etapa unha materia que pertenza a outra modalidade diferente á que están a cursar, e por outra, tamén poden elixir como materia optativa en segundo curso unha materia de modalidade de calquera das que oferte o centro.

Estas opcións, xunto co deseño da nova selectividade á que se enfrontarán estes alumnos no curso 2010-2011, permitirán o acceso dos estudantes a un maior número de titulacións universitarias. Isto é así porque os resultados que se obteñan nos exercicios realizados na fase específica da selectividade (non obrigatoria), que corresponderán ás materias de modalidade cursadas en segundo de Bacharelato, incorporaranse á nota de admisión nunha determinada titulación sempre que as materias avaliadas estean vinculadas á rama de coñecemento á que pertenza devandito título. Deste xeito, se por exemplo un alumno da modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais cursa, grazas ás opcións que permite o novo Bacharelato, dúas materias de modalidade de Ciencias e Tecnoloxía, poderá optar por unha praza naquelas titulacións desta última rama de coñecemento nas que ditas materias puntúen á hora de acceder aos seus estudos.