Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Paira que serve o Consello Escolar

A través deste organismo todos os membros da comunidade educativa participan no goberno dos centros escolares
Por Marta Vázquez-Reina 18 de Abril de 2008
Img consejoescolar listado
Imagen: Nick Cowie

Pais e nais, alumnos, profesores e persoal non docente posúen voz e voto na xestión dos centros, grazas á representación que todos os sectores da comunidade educativa teñen nos membros dos consellos escolares. Desde a aprobación dos orzamentos do centro, até a selección ou cesamento do director, a maioría das decisións importantes que se toman nun centro educativo deben pasar por este órgano de goberno.

Paira alcanzar un obxectivo común entre os membros de calquera grupo é necesario que todos participen na consecución do mesmo. Se o obxectivo da escola é proporcionar una formación integral aos alumnos, a mellor maneira de conseguilo é mediante a implicación de todos os sectores que conforman a comunidade educativa: centro, pais, profesores, alumnos e persoal non docente. Quen mellor que un pai paira defender os intereses dos seus fillos, quen mellor que un alumno paira coñecer as súas necesidades ou quen mellor que un profesor paira detectar os problemas que se presentan nunha aula.

Permite que a acción educativa de todos os sectores encamíñese nunha mesma dirección

A mesma Constitución Española, no seu artigo 27, establece que “os profesores, os pais e, no seu caso, os alumnos intervirán no control e xestión de todos os centros sostidos pola Administración con fondos públicos”; este principio de participación materialízase no denominado Consello Escolar, uno dos órganos colexiados de goberno dos centros educativos públicos, que constitúe o principal instrumento para que toda a comunidade educativa poida implicarse directamente na toma de decisións do mesmo. A composición deste órgano permite que todos os sectores estean representados, en maior ou menor medida, por parte dalgúns dos seus membros, permitindo que a acción educativa de todos eles encamíñese nunha mesma dirección, evitando enfrontamentos e incoherencias que poden repercutir no proceso de ensino e aprendizaxe dos alumnos.

Funcións do Consello Escolar

Todas as resolucións importantes que se toman nos centros escolares deben pasar polo Consello Escolar

A Lei Orgánica de Educación (LOE) establece as competencias que lle son asignadas nos centros públicos ao Consello Escolar. A máis importante destas competencias é a aprobación e avaliación tanto do proxecto educativo como o de xestión do centro, así como as súas normas de organización e funcionamento e a súa programación xeral anual. Isto implica que todas as resolucións importantes que se toman nos centros escolares deben pasar polo Consello escolar, desde a aprobación dos orzamentos, até o deseño das actividades extraescolares que se ofrezan durante o curso; por tanto, a valoración e a opinión do Consello Escolar é fundamental paira a xestión integral do centro.

Participa no proceso de selección ou cesamento do director do centro

Á marxe desta competencia, o Consello Escolar tamén participa activamente no proceso de selección do director do centro, xa que un terzo da comisión que se constitúe paira a selección do director debe estar formada por membros do Consello. Así mesmo, o Consello Escolar pode propor o cesamento do director, sempre que exista un previo acordo adoptado por maioría de dous terzos dos membros. Hai que resaltar, que no caso dos alumnos membros do Consello Escolar, poderán participar nestes procesos de selección e cesamento unicamente a partir de 3º diso e que nos colexios privados concertados, o Consello Escolar tamén ten competencia paira intervir na selección e despedimento do profesorado do centro.

Debe analizar e valorar o funcionamento xeral do centro

Por outra banda, a liña de traballo do Consello Escolar debe ir dirixida a participar activamente en todos os procesos que impliquen una mellora do centro educativo. Neste sentido, entre as súas funcións destaca o propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro ou promover a conservación e renovación das instalacións e o equipo escolar. Ademais, o Consello Escolar debe analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, así como a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións tanto internas como externas nas que participe, de modo que lle permita elaborar propostas e informes sobre o funcionamento do centro e a mellora na calidade de xestión.

Respecto ao alumnado, o Consello Escolar, ademais de participar no proceso de admisión de alumnos garantindo que se axuste á normativa vixente, está obrigado a coñecer a resolución dos conflitos disciplinarios que se xeren respecto das condutas do alumnado, podendo revisar a decisión adoptada polo director e propondo, en caso que sexa necesario, as medidas oportunas.

É tarefa fundamental informar aos seus representados e solicitar e atender as súas propostas

En función destas competencias que son asignadas aos membros do Consello Escolar, una das tarefas fundamentais que lles corresponde é exercer o seu labor de representación. Isto quere dicir que os integrantes do Consello deben ser conscientes de que a súa participación nel non é a título individual, senón en representación dun sector da comunidade educativa, e por tanto, deben, por unha banda, informar aos seus representados sobre todos os asuntos que se tratan no Consello, e por outra, solicitar e atender as propostas que lles presenten paira trasladalas a este órgano de goberno. Este é o único modo de que exista una participación real de todos os sectores da comunidade educativa.

Os consellos escolares débense reunir como mínimo una vez ao trimestre e sempre que o convoque o presidente ou o solicite polo menos un terzo dos seus membros, ademais, teñen que celebrar obrigatoriamente una reunión a principio de curso e outra ao final, ás que deben acudir todos os seus membros.

Composición do Consello Escolar

O Consello Escolar renova cada dous anos á metade dos seus membros pertencentes aos sectores de profesores, pais e alumnado, de modo que o período mínimo de permanencia é de catro anos. Os membros elíxense por e entre eles, é dicir, os pais elixen aos seus representantes, os alumnos aos seus e ao igual faio o profesorado.

No caso dos colexios públicos, cada una das comunidades autónomas determina o número de membros total que debe ter e regula o proceso de elección dos mesmos, axustándose ás directrices que establece LÓEA sobre a súa composición:

 • O director do centro, que exercerá de Presidente.
 • O xefe de estudos do centro.
 • Un Concelleiro ou representante do Concello.
 • Un número de profesores que non poderá ser inferior a un terzo dos compoñentes do Consello.
 • Un número de pais e alumnos que non poderá ser inferior a un terzo do Consello. Entre os pais do Consello, uno deles debe ser designado pola asociación de pais máis representativa do centro, e os alumnos poden ser elixidos paira o Consello a partir de 1º diso.
 • Un representante do persoal de administración e servizos do centro.
 • O secretario do centro, que terá voz pero non voto.

  Nos centros privados concertados, tal como establece LÓEA, a composición do Consello escolar será a seguinte:

 • O director.
 • Tres representantes do titular do centro.
 • Un Concelleiro ou representante do Concello.
 • Catro representantes dos profesores.
 • Catro representantes dos pais ou titores dos alumnos (un deles designado pola asociación de pais máis representativa do centro).
 • Dous representantes dos alumnos a partir de 1º diso.
 • Un representante do persoal de administración e servizos.