Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Requisitos que deben cumprir as escolas infantís

Os centros autorizados para impartir o primeiro ciclo de Educación Infantil deben cumprir coas condicións establecidas na normativa de cada comunidade
Por Marta Vázquez-Reina 26 de Novembro de 2008
Img enelcolegio
Imagen: Daniel Buican

Para que un centro que atende a nenos de cero a tres anos poida denominarse Escola Infantil ten que contar necesariamente cun proxecto pedagóxico que responda as necesidades educativas dos nenos deste tramo de idade, pero tamén ten que reunir unha serie de requisitos respecto das súas instalacións, equipamento ou persoal que participa no mesmo para que se lle conceda a debida autorización e homologación por parte das administracións educativas.

Os centros de primeiro ciclo de Educación Infantil son aqueles centros docentes, xa sexan públicos ou privados, que prestan un servizo educativo de maneira regular e continuada a nenos entre cero e tres anos, de acordo ao establecido no currículo da devandita etapa disposto polas distintas comunidades autónomas. Por tanto, non son considerados centros de Educación Infantil os que non impartan contidos educativos, senón que están centrados no lecer, atención e coidado dos nenos.

Só os centros de Educación Infantil autorizados están sometidos a un réxime de inspeccións

A gran diferenza entre estes dous tipos de centros radica principalmente en que, mentres as “ludotecas” ou gardarías non cualificadas como de Educación Infantil tan só teñen que respectar aquelas normas que demanda un concello para outorgar a debida licenza municipal de apertura dun espazo recreativo infantil, as escolas ou gardarías de Educación Infantil autorizadas deben cumprir obrigatoriamente unha serie de requisitos, dispostos na normativa correspondente, que garanten que se trata dun centro que cumpre uns estándares mínimos de calidade, tanto do servizo educativo que ofrece, o persoal que o atende e as instalacións e equipamento das que dispón; de feito, só os centros de Educación Infantil autorizados están sometidos a un réxime de inspeccións para verificar que prestan adecuadamente o seu servizo.

Estes requisitos, ata agora, estaban regulados de maneira xeral por un decreto de 1991 polo que se establecen as condicións mínimas dos centros que impartan ensinos de réxime xeral non universitarias, pero a Lei Orgánica de Educación (LOE), promulgada no 2006, delega todas as responsabilidades do primeiro ciclo de Educación Infantil nas comunidades autónomas e, por tanto, son as administracións educativas autonómicas as que deben determinar os contidos educativos e regular os requisitos que haxan de cumprir os centros que impartan devandito ciclo. Desde entón, a maioría de comunidades comezaron a desenvolver a súa propia normativa para regular a educación no primeiro ciclo de infantil e, aínda que en liñas xerais son moi parecidas entre elas, é recomendable que a persoa interesada consulte a normativa propia de cada autonomía.

Titulación dos profesionais

A proposta pedagóxica do centro sempre debe estar baixo a responsabilidade dun profesional co título de Mestre de Educación Infantil

Tal como establece LÓEA, “a atención educativa directa aos nenos do primeiro ciclo de Educación Infantil correrá a cargo de profesionais que posúan o título de Mestre coa especialización en Educación Infantil ou o título de Grao equivalente e, no seu caso, doutro persoal coa debida titulación para a atención ás nenas e nenos desta idade”. Algunhas comunidades limítanse a este enunciado para determinar a titulación do persoal que debe atender os centros, pero outras como Madrid, Canarias ou País Vasco especifican as titulacións, entre as que se inclúen as de Técnico Superior de Educación Infantil, Técnico Especialista Educador Infantil ou Técnico Especialista en Xardíns de Infancia. No entanto, a elaboración e seguimento da proposta pedagóxica do centro sempre debe estar baixo a responsabilidade dun profesional co título de Mestre de Educación Infantil ou título de Grao equivalente.

En canto ao número de persoas que atenden o centro que imparte o primeiro ciclo de Educación Infantil, debe ser igual ao número de unidades (clases) en funcionamento máis un; así mesmo, por cada seis unidades, un dos profesionais debe ter o título de Mestre de Educación Infantil ou título de Grao equivalente.

Número de alumnos no centro

As escolas infantís deben ter como mínimo tres unidades ou clases que atendan a nenos entre cero e tres anos

Xeralmente, as escolas infantís deben ter como mínimo tres unidades ou clases que atendan a nenos entre cero e tres anos; con todo, dependendo da poboación ou as circunstancias de cada centro, nalgúns casos permítese que o número de clases sexa inferior. As clases deben ter un número máximo de alumnos determinado segundo o grupo de idade ao que pertenzan:

 • Nenos de 0 a 1 ano: en case todas as comunidades o número máximo de nenos deste tramo permitido é de 8 por cada clase, exceptuando en Baleares que o máximo é 7.
 • Nenos de 1 a 2 anos: habitualmente a cifra máxima permitida para este grupo de idade é 13 nenos, aínda que o número varía nalgunhas comunidades como Madrid (14) ou Baleares (12).
 • Nenos de 2 a 3 anos: o máximo de nenos desta idade oscila entre 18 e 20, dependendo de cada comunidade, aínda que en Navarra excepcionalmente non se pode superar os 16 postos escolares neste tramo.

  Instalacións

  En xeral todos os centros de primeiro ciclo de Educación Infantil deben cumprir con todas as condicións hixiénicas, sanitarias, de habitabilidade, seguridade e accesibilidade que se esixen para a obtención dunha licenza municipal de apertura de centros onde se atenden a nenos destas idades, pero, así mesmo, as súas instalacións deben cumprir unha serie de requisitos específicos para que lles poidan outorgar a debida autorización para impartir clase:

 • O centro debe situarse en locais de uso exclusivamente educativo e ten que contar cun acceso independente desde o exterior.

 • Cada clase ou unidade debe ter a súa propia aula de aprendizaxe, que terá unha superficie de dous metros cadrados por cada neno e en ningún caso debe ser menor de 30 metros cadrados (40 en Baleares).

 • As aulas que estean destinadas a nenos menores de 2 anos deben contar cunha área específica para o descanso dos menores e outra para a hixiene.

 • No caso das aulas para nenos de 2 e 3 anos, deben ter un aseo accesible e alcanzable desde a clase.

 • O centro ten que dispor dunha sala de usos múltiples cunha superficie entre 30 e 40 metros cadrados.

 • Os nenos deben ter á súa disposición un patio de xogos exclusivo do centro cunha superficie mínima de 60 a 75 metros cadrados (100 en Baleares), dependendo do número de unidades. Este patio ten que estar debidamente acoutado, de modo que se garanta a seguridade dos nenos.

 • O centro debe contar cun espazo adecuado para a preparación de alimentos, así como con aseos destinados ao persoal do centro separados dos dos nenos.