Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Reválida, como serán as probas?

Os alumnos de Primaria, Secundaria e Bacharelato deberán examinarse para acreditar os coñecementos e pasar de ciclo
Por Azucena García 10 de Outubro de 2012
Img examenses
Imagen: Djenan Kozic

A reválida volve. A proposta de reforma educativa recupera esta proba ao final de cada ciclo e os alumnos deberán enfrontarse a estes exames para superar unha etapa e pasar á seguinte. Mesmo desaparecerá a temida selectividade, que se substituirá por esta avaliación. Ante tales cambios, alumnos e pais queren saber como serán o novos test. O seguinte artigo detalla como serán os exames que deberán superar os alumnos, unha vez que a Lei orgánica que os regulará entre en vigor.

Exames de avaliación en Primaria

Un exame no terceiro curso de Primaria avaliará as competencias básicas en comunicación lingüística e matemática

A implantación destas probas de avaliación abarcará a todo o país e a todos os ciclos, incluído Primaria. Nesta etapa, o obxectivo é detectar calquera problema para “posibilitar a adopción temperá das actuacións encamiñadas a resolvelos”. Establecéronse avaliacións ao final de cada ciclo, “en puntos críticos de cada etapa educativa”.

Realizarase un exame ao final do terceiro curso. A proba servirá para comprobar “o grao de adquisición das competencias básicas en comunicación lingüística e matemática”. Haberá outra proba ao acabar sexto, pero esta non terá efectos académicos, senón que servirá para comprobar se se adquiriron as competencias básicas e cumpríronse os obxectivos desta etapa. O seu resultado “terá carácter informativo e orientador para os centros, o equipo docente, as familias e os alumnos”.

As probas gañan relevancia neste ciclo, posto que é fundamental que a traxectoria educativa sexa óptima desde o principio. Por este motivo, concederase máis importancia a “a atención personalizada dos alumnos, a realización de diagnósticos precoces e o establecemento de mecanismos de reforzo”. En canto ás características xerais das probas, o seu deseño recaerá no Executivo, aínda que se previu consultar ás comunidades autónomas.

Exames de avaliación en Secundaria

En ESO, haberá unha avaliación tras o primeiro ciclo, sen efectos académicos, e outra tras cuarto curso

A avaliación en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) será “continua e diferenciada segundo as distintas materias”. Haberá unha proba ao finalizar o primeiro ciclo, pero esta carecerá de efectos académicos. Terá carácter informativo e servirá para comprobar o ritmo de aprendizaxe dos alumnos e o seu grao de adquisición de competencias básicas.

Cando terminen o cuarto curso de ESO, os estudantes enfrontaranse a unha nova proba. Esta vez a avaliación realizarase na opción de ensinos académicos (para a iniciación ao Bacharelato), na de ensinos aplicados (para a iniciación á Formación Profesional) ou en ambas, segundo decida o alumno. Será necesaria unha nota mínima de 5 sobre 10 para aprobar.

É esencial facer esta proba para obter o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. Este conseguirase cunha cualificación igual ou superior a 5 puntos sobre 10, que se calculará a partir da nota media das cualificacións de cada materia (70%) e a nota da avaliación final (30%).

Neste ciclo gaña importancia a implicación dos pais, que recibirán ao final de cada curso un denominado “consello orientador”. Neste recollerase o grao de adquisición das competencias básicas e, mesmo, “proporase a pais ou titores” o itinerario máis adecuado para o alumno, un programa de mellora da aprendizaxe e o rendemento ou un ciclo de Formación Profesional Básica, segundo o caso.

Avaliación final de Bacharelato

Para presentarse á proba final de Bacharelato, deberán aprobarse todas as materias cursadas

É a proba definitiva. A temida selectividade substituirase por unha avaliación ao final de Bacharelato, na que os alumnos deberán demostrar os seus coñecementos. O aprobado corresponderá, como nos casos anteriores, a unha nota igual ou superior a 5 sobre 10. Cando se aprobaron todas as materias, pero non se supere a avaliación final, o alumno obterá un certificado “que fornecerá efectos laborais”.

Para presentarse a esta proba, os alumnos deberán aprobar todas as materias cursadas. Non será posible examinarse se teñen algunha materia pendente de aprobar ou suspendida. De novo, será o Executivo o encargado de decidir as características das probas, aínda que se consultará ás comunidades autónomas.

En canto ao acceso á universidade, nalgúns casos bastará coa nota final de Bacharelato, aínda que noutros, estes centros establecerán os seus propios requisitos de acceso.

Que ocorre se se suspende a avaliación

O alumno poderá repetir unha soa vez por etapa e cun plan específico de reforzo ou recuperación

Para pasar ao seguinte ciclo, será necesario aprobar cada unha das avaliacións previstas ao final dos mesmos. O alumno ha de acreditar que adquiriu as competencias básicas e o grao de madurez adecuado para proseguir os seus estudos. Se suspende, terá a opción de repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou recuperación.

A repetición de curso prevese desde terceiro de Primaria. Se ao final desta etapa suspéndese o exame de avaliación, os profesores adoptarán “as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas”, entre elas, a repetición. En Secundaria, pasarase de curso con todas as materias superadas ou avaliación negativa en dúas e repetirase cando se teña avaliación negativa en tres ou máis materias, se o equipo docente non decide o contrario.

Para implantar estas avaliacións, modificouse a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación e, en concreto, o artigo 20. No novo texto, este artigo establece que a avaliación da aprendizaxe será “continua e global”. Examinarase a progresión dos alumnos en todas as materias, coa intención de actuar nas áreas onde se detecten carencias e reducir a taxa de fracaso e abandono escolar.