Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Sancións aos alumnos nos colexios

O plan de convivencia dos centros recolle as normas de conduta e as correccións e medidas que se deben aplicar ante o seu incumprimento
Por Marta Vázquez-Reina 16 de Abril de 2010
Img estudiantessancioneslistado
Imagen: laura00

Inxuriar ou ofender a un membro da comunidade educativa ou falsificar documentos académicos son algunhas das condutas dos alumnos consideradas graves para a convivencia nos centros escolares. Estas faltas e outras cualificadas como leves deben corrixirse mediante a aplicación das sancións que figuran no regulamento de réxime interno de cada colexio, segundo as pautas que marca a normativa das comunidades autónomas.

Todos os centros educativos do noso país están obrigados a implementar no seu proxecto educativo un Plan de Convivencia. Así o estipula a Lei Orgánica de Educación (LOE 2006). Para levalo a cabo, cada comunidade, en función da súa autonomía en materia de educación, estableceu nos seus diferentes ámbitos o marco regulador oportuno.

Unha das partes fundamentais dos plans de convivencia é o regulamento que recolle as normas de conduta que deben respectar os alumnos para garantir o seu cumprimento. Asistencia a clase, puntualidade, respecto á autoridade do docente, trato correcto cara aos compañeiros ou coidado e respecto dos materiais e instalacións do centro son algunhas das principais normas que deben atender os estudantes durante o transcurso normal da actividade académica para manter dentro do recinto escolar un clima adecuado.

As correccións deben ter un carácter educativo e recuperador e garantir o respecto aos dereitos do resto do alumnado

Os centros, no seu regulamento de réxime interno, deben recoller as faltas que se consideran contrarias ás normas de convivencia en función da súa gravidade e determinar as sancións que se poden aplicar en cada caso, así como os órganos competentes para impolas. As correccións deben ter un carácter educativo e recuperador e garantir o respecto aos dereitos do resto do alumnado. Teñen que ter en conta tamén a idade do alumno e as súas circunstancias persoais, familiares ou sociais.

As correccións poden atenuarse se se dan unha serie de circunstancias, como o recoñecemento por parte do alumno e a reparación espontánea do dano ocasionado ou a petición de escusas, pero tamén poden agravarse se hai premeditación e reiteración nas faltas, se os danos prexudican a compañeiros menores de idade ou recentemente chegados ao centro ou se implican calquera tipo de discriminación por motivos de raza, sexo, etnia ou discapacidade.

Condutas leves

Considérense leves as condutas que son contrarias ás normas de convivencia marcadas no regulamento do centro educativo. As máis frecuentes son as seguintes:

 • Faltas inxustificadas de puntualidade ou asistencia a clase.
 • Actos e condutas que perturben o desenvolvemento normal das actividades da aula.
 • Falta de colaboración sistemática do alumno na realización de actividades curriculares.
 • Trato incorrecto cara a outros membros da comunidade educativa.
 • Danos leves a instalacións ou material do centro ou a bens doutros.

  Cando as faltas que atentan ás normas de convivencia son leves, pódense impor algunha das seguintes sancións:

 • Amoestación oral ou escrita.
 • Privación do recreo.
 • Comparecencia ante o Xefe de Estudos.
 • Realización de tarefas que contribúan á mellora das actividades do centro ou a reparar o dano causado nas instalacións ou material.
 • Suspensión do dereito a participar en actividades extraescolares ou complementarias do centro.
 • Cambio de grupo do alumno por un prazo determinado (entre unha semana e 15 días).
 • Suspensión de dereito de asistencia a determinadas clases ou ao centro por un prazo máximo de tres días. Nestes casos, o alumno debe realizar actividades de formación para que non se interrompa o seu proceso educativo.

  Faltas graves

  Considéranse así as condutas dos alumnos que resultan moi prexudiciais para a convivencia do centro:

 • Actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da comunidade educativa.
 • Reiteración nun mesmo curso escolar de condutas contrarias ás normas de convivencia do centro.
 • Agresión grave física ou moral contra os demais membros da comunidade educativa ou discriminación grave.
 • Suplantación de personalidade en actos da vida docentes e a subtracción ou falsificación de documentos académicos.
 • Danos graves causados por uso indebido ou intencionado de instalacións, material ou documentos do centro ou en bens doutros membros.
 • Incumprimento das sancións impostas.
 • Faltas reiteradas de puntualidade ou asistencia a clase inxustificadas.
 • Condutas que dificulten ou impidan a outros compañeiros o dereito á educación.
 • Incitación ou estimulación á comisión dunha falta contraria ás normas de conduta.
 • Uso indebido de medios electrónicos durante as horas lectivas que perturben a vida académica ou lesionen os dereitos da comunidade educativa.
 • Uso ou introdución no centro de obxectos ou sustancias prexudiciais para a saúde ou perigosas.
 • Gravación, publicidade ou difusión a través de calquera medio ou soporte de agresións ou humillacións cometidas.

  As familias poden reclamar se están en desacordo coas sancións impostas

  As medidas de corrección para as condutas máis graves son competencia do director do centro. Para a súa imposición, é necesario tramitar de maneira previa unha audiencia co alumno e cos seus pais ou titores legais, que en caso de desacordo poden reclamar contra as sancións impostas no prazo que determine o colexio. Algunhas das correccións que recollen as comunidades na súa normativa para as faltas graves son as seguintes:

 • Realización de tarefas que contribúan á mellora das actividades do centro ou a reparar o dano causado nas instalacións ou material.
 • Suspensión do dereito de participación nas actividades extraescolares por un período máximo de tres meses.
 • Cambio de grupo do alumno.
 • Expulsión de determinadas clases por un período de dúas semanas a un mes.
 • Suspensión do dereito de asistencia ao centro durante un período máximo dun mes.
 • Cambio de centro docente. Neste caso, a administración competente debe garantir un posto escolar ao alumno noutro centro educativo.