Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Seguro Escolar Obrigatorio

Cobre os riscos de accidente escolar ou enfermidade de todos os estudantes menores de 28 anos a partir de terceiro de secundaria
Por Marta Vázquez-Reina 22 de Setembro de 2007

Os alumnos españois desde 3º da ESO ata os estudos de posgrao universitarios deben abonar cada ano unha cota de 1,12 euros correspondente ao Seguro Escolar Obrigatorio. A cobertura inclúe asistencia sanitaria e prestacións económicas en caso de enfermidade, acccidente escolar ou infortunio familiar.

O Seguro Escolar obrigatorio leva implantado en España máis de cinco décadas: estableceuse mediante a Lei do 17 de xullo de 1953 coa finalidade de exercitar “a previsión social en beneficio dos estudantes españois, atendendo ao seu máis ampla protección e axuda contra circunstancias fortuítas e previsibles”.

Inclúese dentro das prestacións de Réxime Especial da Seguridade Social e cobre os riscos de accidente escolar, enfermidade ou infortunio familiar a todos os estudantes españois, ou estranxeiros residentes legais en España, menores de 28 anos, que cursen estudos oficiais desde terceiro de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ata os estudos de posgrao universitarios (máster ou doutoramento).

A cota anual subscríbese de forma obrigatoria xunto co pago da matrícula

Para obter este seguro non hai que realizar ningún trámite especial, xa que a cota anual, de 1,12 euros, subscríbese de forma obrigatoria xunto co pago da matrícula de calquera dos estudos que abarca. Esta mesma cantidade por estudante abónaa o Ministerio de Educación en concepto de pago do Seguro Escolar, xa que, tal como recolle a Lei, “as cargas do Seguro serán cubertas nun 50% polo Ministerio de Educación Nacional, e noutro 50% coas cotas dos asegurados”.

Unha vez abonado, o estudante pode facer uso durante todo o curso escolar das súas prestacións. Solicítanse por medio da presentación do Modelo de Solicitude de Prestación do Seguro Escolar, xunto coa documentación requirida en cada caso, nos Centros de Atención e Información da Seguridade Social. No caso de enfermidade (excepto urxencias), a solicitude debe ser presentada de forma previa á prestación; cando se trata de accidente escolar nun prazo dun ano e para infortunio familiar se ampla ata o cinco anos.

Cobertura pública e privada

O estudante pode elixir o centro ou o médico da súa conveniencia, público ou privado

Para a asistencia médica a través do Seguro Escolar, tanto por accidente como por enfermidade, o estudante pode elixir o centro ou o médico da súa conveniencia, público ou privado. Se non pertence ao Sistema Nacional de Saúde ou non está concertado, o seguro abona as facturas de acordo a unhas tarifas e o alumno paga a diferenza se o custo é maior.

Se non existise médico nin centro sanitario concertado ou colaborador, ou cando se requira asistencia urxente xustificada nun centro privado, o Seguro Escolar cobre a totalidade dos gastos orixinados. Os estudantes poden informarse dos centros privados concertados en cada provincia na institución académica na que cursan os estudos.

Accidentes escolares

Cando un alumno sofre unha lesión corporal en actividades relacionadas coa súa condición de estudante, considérase que sufriu un accidente escolar. Lesións por prácticas deportivas do centro, nunha viaxe de estudos ou fin de carreira ou no desenvolvemento de calquera actividade dentro do recinto onde se estean cursando os estudos, son algúns dos supostos que se inclúen nesta categoría, sempre que ditas actividades fosen organizadas ou autorizadas polos centros de ensino.

O estudante pode recibir asistencia médica e farmacéutica gratuíta a través do Seguro Escolar

O estudante pode recibir asistencia médica e farmacéutica gratuíta a través do Seguro Escolar desde o momento de accidente ata a data de alta médica (máximo un ano). Tamén ten dereito a diferentes prestacións económicas en función das consecuencias do accidente: cando deriva nunha incapacidade permanente e absoluta para os estudos abónase unha indemnización que oscila entre 150,25 euros e 601,01 euros; se se demostra unha gran invalidez para os estudos, e o estudante queda incapacitado para os actos máis esenciais da vida, recibe unha pensión vitalicia de 144,24 euros anuais.

No caso de falecemento como consecuencia dun accidente escolar, os familiares reciben entre 30,05 e 120,05 euros en concepto de gastos de enterro. Se o estudante falecido ten a cargo esposa, fillos, ascendientes directos maiores de 65 anos ou incapacitados ou irmáns menores de idade concédese ademais un capital de 300,51 euros.

Prestacións por enfermidade

A prestación por enfermidade cobre as enfermidades contraídas ou sufridas polo estudante durante o período de vixencia do seguro. Inclúe hospitalización nas especialidades de cirurxía xeral, neuropsiquiatría, tuberculose pulmonar e ósea e tocología, aínda que se está xustificado, pódense realizar tamén tratamentos de fisioterapia, cobaltoterapia, radiumterapia, ril artificial e radioterapia, así como cirurxía máxilofacial, cada un cos seus límites correspondentes.

Cobre tamén os gastos de medicamentos completos en caso de internamento

A prestación cobre tamén os gastos de medicamentos completos en caso de internamento, pero cando son tratamentos ambulatorios abónase tan só o 70% do custo. Se o estudante falece vítima da enfermidade nos dous anos seguintes, indemnízase aos familiares na mesma contía que no caso de falecemento por accidente escolar.

Infortunio familiar

Esta prestación concédese cando unha situación económica no fogar do estudante imposibilita a continuidade dos seus estudos: falecemento da cabeza de familia (sempre que os ingresos non superen os 6.010,12 euros por cada membro da unidade familiar) ou ruína ou quebra familiar. O estudante percibe unha cantidade de 86,55 euros (103,85 se pertence a familia numerosa) durante o numero de anos que falten para acabar os seus estudos, ou antes cando o estudante cumpre 28 anos de idade no transcurso dos mesmos.

Unha lei obsoleta?

Aínda que a mesma lei que estableceu o Seguro Escolar recollía que “as cotas do Seguro serán revisadas periodicamente”, desde o seu establecemento a cota modificouse unha soa vez, en 1985, cando se incrementou de 171 a 187 pesetas. Os mesmos 1,12 euros que na actualidade abonan ao ano tanto os estudantes, como o Ministerio de Educación.

E se os custos do seguro non variaron de modo significativo, tampouco o fixeron as cantidades establecidas para as prestacións: desde 1953 o único cambio foi a subida en 1963 de 8.400 (50,48 euros) a 14.400 (86,55 euros) pesetas na contía anual pola prestación por infortunio familiar. Deste xeito, as indemnizacións que hai máis de 50 anos podían considerarse elevadas, hoxe en día resultan insignificantes nalgúns casos, por exemplo a que se concede en concepto de gastos de enterro de entre 30,05 e 120,05 euros en caso de falecemento do estudante como consecuencia dun accidente escolar.