Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Selectividade: estudo, comprensión e análise

Para superar con éxito esta proba non basta con aprenderse os contidos, hai que demostrar que se conta coa suficiente madurez académica para acceder á universidade
Por Marta Vázquez-Reina 9 de Xuño de 2009
Img estudiando
Imagen: sanja gjenero

O mito da caverna de Platón ou a dúbida metódica de Descartes, o II República ou a Guerra Civil. Para aprobar selectividade é imprescindible aprenderse a teoría, pero tamén é necesario demostrar que se comprende. E é que esta proba non é un mero trámite para expor os contidos que se aprenderon en Bacharelato, senón que ten entre os seus obxectivos primordiais valorar aquelas cualidades que mostran que o alumno posúe a madurez necesaria para aproveitar con éxito os estudos universitarios. Capacidade para axuizar e razoar ou para analizar, sintetizar e expresar ideas son algunhas das destrezas académicas básicas necesarias para superar con nota este exame.

O próximo 1 de xuño darase pistoletazo de saída aos primeiros estudantes que este ano se examinan das Probas de Acceso á Universidade (PAU), máis coñecidas como selectividade. Durante estes días, máis de 165.000 mozos porán a proba os coñecementos adquiridos durante o segundo curso de Bacharelato para obter a chave que lles dea acceso aos estudos universitarios da súa elección. As estatísticas xogan ao seu favor, preto do 93% dos que se presentan á selectividade supérana con éxito. Pero isto non é suficiente.

Para ser declarado apto na proba basta con obter unha cualificación mínima de catro puntos na fase xeral

Para ser declarado apto na proba basta con obter unha cualificación mínima de catro puntos na fase xeral, con todo, a cualificación final de acceso á universidade, que se calcula a partir do 40% da nota obtida nesta fase e do 60% da media das cualificacións de Bacharelato, debe ser igual ou superior a cinco, e por tanto, esta nota mínima non garante a entrada aos estudos universitarios. Menos aínda, se a carreira á que se quere optar ten establecida unha nota de corte elevada debido ao desaxuste entre a demanda de alumnos e a oferta dispoñible de prazas. Nestes casos, os alumnos están obrigados a presentarse a tamén á fase específica da selectividade para subir a nota de acceso e poder concorrer con máis oportunidades á adxudicación de prazas.

Máis nota, máis opcións

Por iso, canto maior nota obtéñase na proba de acceso, máis posibilidades terá o estudante de elixir estudos universitarios, porque mesmo se pode dar o caso de que un excelente expediente de Bacharelato véxase devaluado por uns malos resultados na selectividade. Este paradoxo “” aparentemente carece de toda lóxica, xa que os contidos que se avalían na proba, tal como establece o Real Decreto que a regula, son os correspondentes ao currículo de Bacharelato.

Un excelente expediente de Bacharelato pode devaluarse por uns malos resultados na selectividade

Pero hai que ter en conta que a selectividade non é só un exame para expor aquilo que se aprendeu, senón que está concibida como unha proba para valorar a madurez académica dos alumnos, e esta non se consegue só co estudo, senón que é necesario demostrar que se posúen as competencias básicas que permitirán o bo aproveitamento dos ensinos universitarios.

Criterios de corrección

As comisións organizadoras das Probas de Acceso á Universidade que constitúen cada ano as distintas administracións educativas teñen, entre outras, a misión de establecer os criterios xerais de corrección das probas. Estes criterios son publicados por cada universidade e enviados aos centros de secundaria, de modo que tanto os profesores como os alumnos coñécenos con antelación á realización dos exames. Nestes criterios téñense que enfocar para preparar os contidos do exame e para abordar de forma correcta os aspectos non teóricos da proba.

 • Expresión: por moi dominado que teña un alumno un tema, se non é capaz de expresalo de forma escrita será moi difícil que poida reflectir o que sabe no papel. Hai que ter en conta que, no momento de avaliar os exercicios, os correctores de exames de selectividade atenden de forma específica á claridade na expresión, a adecuación do estilo, a orde e a coherencia do que se escribe. Demostrar riqueza de vocabulario, ser preciso nos conceptos e facer un bo uso da linguaxe é imprescindible para conseguilo.

 • Ortografía: as faltas de ortografía poden facer que un estudante suspenda un exame. É conveniente repasar antes de presentarse ás probas as normas ortográficas básicas, vixiar a puntuación e, durante o exercicio, se se ten dúbida ante a forma correcta de escribir un termo tentar sempre buscar un sinónimo para expresar a mesma idea.

 • Destrezas cognitivas: expresamos e escribimos de forma correcta os contidos, pero somos capaces de comprendelos? A comprensión dunha materia avalíase coa valoración da capacidade de análise e de síntese que demostra o alumno, o modo que ten de analizar e relacionar os contidos, así como de emitir xuízos e razoamentos propios. Neste sentido, é aconsellable evitar expresar impresións a favor ou en contra dunha idea sen xustificalo e se se enuncia que se está de acordo ou en desacordo cun punto específico, convén dicir o porqué. Recoméndase terminar os exercicios (cando o permitan) cunha síntese e conclusión final na que se exprese a opinión persoal do estudante.

  Consellos imprescindibles

  Ser puntual: as probas de selectividade convócanse en xeral media hora antes de que dea comezo o exame para poder distribuír aos alumnos e repartir os exercicios. Se o estudante chega antes de que finalice ese tempo, é probable que non teña problema para que lle deixen entrar á proba, con todo, se o atraso provoca que chegue transcorrida esa primeira media hora, é necesario presentar un xustificante en función do contratempo que sufrise

  Para evitar a impuntualidad, é conveniente realizar polo menos unha vez o percorrido desde o domicilio ata o lugar do exame uns días antes e utilizar os mesmos medios de transporte que se vaian a usar o día da proba, deste xeito, poderase calcular de forma máis certeira a hora á que hai que saír de casa para ser puntual. É recomendable tamén que o estudante consulte nos taboleiros dos centros onde se vaia a examinar (ou nas súas páxinas web se é posible) o edificio e a aula onde lle tocou realizar a proba e verifique a súa localización cunha visita previa.

  Documentación: para ser examinado de selectividade é imprescindible presentar no exame un documento de identificación (DNI, pasaporte ou carné de conducir) e o xustificante de abonar as taxas; sen estes documentos non se pode facer a proba.

  Materiais: é importante levar o material necesario para realizar os exercicios. Dous ou máis bolígrafos de tinta azul ou negra, que son as permitidas e, ademais, calculadora, material de debuxo ou dicionarios no caso de que os exercicios que se vaian a realizar requírano e admítano. Hai que lembrar que as calculadoras que se permiten non poden ser programables.