Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Técnicas de estudo: cada materia, o seu método

Para estudar con eficacia, é conveniente aplicar diferentes metodoloxías e estratexias de estudo en función da materia curricular
Por Marta Vázquez-Reina 28 de Setembro de 2011
Img superdotadolistado
Imagen: John Bolland

Para matemáticas practicar, para ciencias experimentar e para historia, relacionar. Estas son algunhas das pautas que se recomendan para que os escolares aborden o estudo de determinadas materias curriculares con garantías de éxito. E é que, aínda que no momento de estudar deben prevalecer metodoloxías comúns para todas as materias, para sacar o máximo partido á xornada, débese atender tamén ás técnicas e os métodos máis efectivos para cada unha delas.

Estudo diferenciado

Razoamento, concentración, reflexión, análise ou memoria son algunhas das principais facultades que os estudantes deben pór en marcha cando inician un proceso de aprendizaxe dunha materia curricular. Todas elas son esenciais, pero no momento de abordar a xornada de estudo , é conveniente que o alumno potencie e desenvolva en maior medida aquelas que son máis efectivas e adecuadas para cada materia.

Cada estudante ten que adoptar a metodoloxía de estudo que lle resulte máis eficaz

Sen esquecer que cada estudante ten que adoptar a metodoloxía de estudo que lle resulte máis eficaz polas súas propias características particulares e o seu estilo de aprendizaxe, cada materia ten unha identidade propia e, por tanto, as técnicas de estudo que se utilicen deben ser flexibles e diferenciadas para cada área de coñecemento. O que serve e é efectivo cunha materia non ten que selo necesariamente con outra. Por este motivo, para aproveitar ao máximo as horas de estudo, é necesario revisar con antelación os procedementos e métodos de traballo que se adaptan mellor a cada materia curricular.

Analizar as materias

O primeiro paso que debe dar o estudante é analizar as esixencias de cada materia e, en función destas, orientar os seus horarios, as súas metodoloxías e as súas pautas de estudo. Algunhas materias requirirán maior esforzo e horas de estudo, outras poden precisar en ocasións de axuda externa e algunhas, mesmo, favorécense do traballo en grupo. Do mesmo xeito, é posible que determinados temas ou contidos da materia esixan un estudo máis reflexivo e comprensivo e outros, pola contra, requiran potenciar as habilidades prácticas e a resolución de exercicios.

Débese atender á metodoloxía de ensino do docente na aula

O propio traballo sobre a materia proporcionará ao alumno as principais pistas sobre cales son as técnicas máis adecuadas para superala con éxito, pero tamén se debe atender á metodoloxía de ensino do docente na aula, para verificar cales son as súas esixencias e os aspectos que máis valora da materia. Con estas dúas premisas, hase de sacar o maior partido posible ao estudo cos métodos que máis se axustan a cada contido.

Consellos para cada materia

  • Matemáticas: é unha materia práctica que require claridade de ideas, rigor e comprensión por parte do estudante. Os especialistas recomendan que se aborde coa mente moi despexada, se é posible ao comezo da xornada de estudo. Para superala con éxito, é esencial que o alumno basee a aprendizaxe nos exercicios prácticos, evite as présas e asente ben os conceptos e operacións previas antes de proseguir con novos contidos.
  • Ciencias Sociais: son materias que esixen unha boa dose de observación e reflexión, pero tamén do exercicio continuado da memoria. Para reter de forma efectiva os coñecementos, é recomendable facer uso de técnicas de estudo como os esquemas e resumos, que permiten detallar as ideas principais e establecer relacións entre elas.
  • Ciencias Naturais: a aprendizaxe das materias desta área, como coñecemento do medio, bioloxía ou física e química, baséase na intuición, a observación, a análise e a lóxica. É aconsellable para a súa asimilación o uso de recursos gráficos, como os esquemas ou os mapas conceptuais, que axudan a asociar os conceptos básicos e facilitan a memorización comprensiva. O estudo debe basearse tamén na experimentación e a realización de actividades en grupo ou compartidas.
  • Idiomas: son outra das materias que esixen un exercicio moi práctico por parte do estudante, aínda que tamén require de capacitación para a memoria verbal. Un importante apoio para o estudo desta materia son os materiais audiovisuais, que axudan a adquirir desenvoltura coa lingua estranxeira ao alumno. En ocasións, pode requirirse a axuda externa dun profesor nativo para achegar confianza e soltura na aprendizaxe oral da materia.
  • Lingua e literatura: para estudar os contidos deste campo de coñecemento hai que diferenciar entre os pertencentes a unha área práctica, como a gramática ou a sintaxe, que requiren un importante labor de análise e o desenvolvemento continuo de exercicios prácticos, e os que son máis teóricos, como a literatura, que esixe un traballo memorístico. En ambos os casos, a lectura frecuente e continua, así como a práctica da escritura, son beneficiosas para superar a materia con éxito.