Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Éxito escolar: pautas para as familias

A intervención familiar na educación dos fillos é imprescindible para previr o fracaso académico
Por Marta Vázquez-Reina 17 de Xullo de 2011
Img ninos aulalistado

Poden evitar as familias o fracaso escolar? Aínda que as variables académicas ou persoais dos estudantes inciden de forma significativa no nivel de rendemento, as avaliacións educativas nacionais e internacionais reflicten a importancia que o contexto familiar adquire nos resultados dos alumnos. A motivación, o incremento de expectativas sobre os fillos e a súa propia formación son algunhas das pautas de actuación efectivas para lograr encamiñar a traxectoria formativa cara ao éxito.

O fracaso ou éxito escolar está condicionado por distintas variables asociadas ao tres elementos básicos que participan na educación: determinantes académicos (profesores e centros), persoais (alumnos) e familiares (pais). Na contorna escolar, as distintas administracións educativas adoptan diferentes medidas para previr o fracaso, como os programas de diversificación curricular, de cualificación profesional inicial ou a atención específica a alumnos con dificultades de aprendizaxe, entre outros.

É necesario que as familias interveñan tamén no proceso formativo dos seus fillos

Estas actuacións poden axudar a diminuír algúns factores que inciden no nivel de rendemento dos estudantes, pero para que sexan realmente efectivas, é necesario que as familias interveñan tamén no proceso formativo dos seus fillos e implíquense de forma directa na súa educación. Esta intervención é importante para reforzar os determinantes persoais ligados ao éxito académico, como a motivación ou as expectativas de futuro, e para paliar os efectos asociados ao contexto familiar que poden influír de forma negativa no progreso escolar.

Factor socioeconómico e rendemento

Tal como reflicten distintos informes educativos internacionais e nacionais, o status social, económico e cultural que rodea ao alumnado é un dos factores craves que explican o rendemento académico. A última Avaliación Xeral de Diagnóstico (2010), realizada no noso país entre os alumnos de segundo curso de Secundaria, conclúe que variables como o nivel de formación dos pais, a súa ocupación profesional, o número de libros no fogar ou os recursos domésticos favorables ao estudo determinan o éxito escolar en maior medida que outros aspectos como o tipo de centro educativo, a repetición de curso ou a comunidade autónoma onde se viva.

O status social, económico e cultural é un dos factores craves que explican o rendemento

Antonia Lozano, do Grupo de Investigación psicoeducativa e psicopedagógica da Universidade de Almería, no seu estudo sobre os factores que afectan o fracaso escolar na Educación, matiza estas variables tras analizar como se interrelacionan coas asociadas á contorna académica e persoal e conclúe que máis que unha cuestión de nivel cultural ou formativo, o relevante é o clima familiar.

Lozano afirma que, en ocasións, “un baixo nivel cultural pode compensarse cun maior compromiso e apoio familiar á actividade académica dos fillos”. A comunicación entre os membros da familia, o apoio e interese polos estudos, os hábitos lectores ou a participación en actividades culturais son algunhas das actuacións que sinala esta especialista para reprimir as consecuencias no rendemento dun nivel socioeconómico desfavorable no alumno.

Que poden facer as familias

Para superar as posibles desvantaxes do contexto familiar desfavorecido ou para incrementar o rendemento dos alumnos que, nunha contorna familiar favorable, rexistran dificultades que lles abocan ao fracaso escolar, os especialistas do ámbito educativo apuntan distintas pautas de actuación por parte dos proxenitores. Estas poden axudar a encamiñar aos seus fillos cara ao éxito académico:

  • Motivar: a motivación é fundamental para evitar o fracaso escolar. Tal como afirma Jesús Alonso Tapia, autor de Motivar ‘na escola, motivar na familia’, “o comportamento dos proxenitores pode influír na motivación ou desmotivación dos seus fillos por aprender”. Tapia describe algunhas estratexias que poden desenvolverse no fogar para incrementar esta capacidade, como educar co exemplo, coa mostra de interese e entusiasmo polo seu traballo, participar nas súas actividades con ilusión e manifestar satisfacción ante os logros dos fillos, inculcar o sentido da superación e adecuar as tarefas que se lle asignen ás súas capacidades reais.
  • Aumentar as expectativas: un dos datos máis relevantes que se extraen das diferentes avaliacións educativas é a elevada diferenza de rendemento entre un alumno cuxa familia non confía en que supere a educación obrigatoria e outro que esperan que alcance un título universitario. Isto evidencia que unha formulación de futuro que inclúe unha perspectiva educativa a longo prazo é sinónimo de éxito. É relevante por tanto que as familias expresen aos seus fillos interese pola súa traxectoria, que se informen sobre as distintas opcións dispoñibles e saiban transmitirlle a importancia que ten para eles a súa evolución académica.
  • Formarse: moitas das situacións no contexto familiar que inflúen no rendemento poderían solucionarse se os proxenitores incrementan a súa formación e coñecementos sobre diferentes aspectos como a comunicación cos fillos, as principais dificultades de aprendizaxe e outros problemas escolares ou extraescolares que inciden no progreso dos alumnos. Hoxe en día hai numerosos recursos para formarse neste sentido. Entre eles, destacan as escolas de pais, presenciais ou virtuais, os servizos de orientación escolar ou os cursos que distintas administracións educativas organizan de modo periódico para este fin.