Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Equivalencia entre titulacións

Se un título ou nivel de estudos é equivalente a outro pode ter os mesmos efectos académicos e profesionais
Por Marta Vázquez-Reina 24 de Xuño de 2009

É o mesmo ter o título de Graduado Escolar que o de Graduado en Secundaria? Pódese acceder a unha oposición do grupo C cursando o antigo BUP? A equivalencia entre distintos títulos ou niveis de estudo de sistemas educativos anteriores e os actuais permite acceder a empregos públicos ou privados nos que se requira o título equivalente ou continuar estudando a partir dun determinado nivel de ensino.

Graduado Escolar, BUP, Bacharelato Laboral ou Técnico Auxiliar son algúns dos títulos ou niveis de estudo que se podían alcanzar nos diferentes sistemas educativos implantados en España ao longo dos anos e sen vixencia na actualidade. Con todo, que non estean vixentes non significa que deixen de ter utilidade, posto que cada un deles ten establecida o seu equivalencia cos títulos e niveis educativos actuais, de modo que se recoñece que ten os mesmos efectos profesionais ou educativos que os títulos en vigor.

Isto non quere dicir que se unha titulación é equivalente a outra téñase dereito á expedición do título co que se establece a correspondencia, senón que o título ou nivel de estudos que se posúe dá acceso á profesión para a que se esixe o título equivalente, no caso de que a equivalencia sexa a efectos profesionais, ou que serve para continuar os estudos nos que se requira o título ou nivel equivalente para cursalos, se a equivalencia é a efectos académicos.

A equivalencia permite certificar que se posúe a cualificación necesaria para desempeñar o posto de traballo para o que se require un título

No ámbito profesional, a importancia da equivalencia radica en que tanto as administracións públicas como as empresas privadas esixen na maioría dos casos para acceder a un posto laboral posuír un determinado título académico ou alcanzar un nivel de estudos específico, e, por tanto, é necesario coñecer a correspondencia entre estes e os de anteriores ordenacións do sistema educativo do noso país para poder certificar así que se ten a cualificación necesaria para desempeñar o posto de traballo para o que se esixe un título en concreto.

Por outra banda, desde o punto de vista académico, é necesario que se establezan conexións entre os distintos sistemas de ensino para fomentar a aprendizaxe ao longo de toda a vida dos adultos; neste sentido, o sistema de equivalencias académicas entre títulos e niveis de estudo recoñece as aprendizaxes adquiridas en etapas anteriores. Desta maneira impúlsase a continuidade dos estudos.

Graduado en Educación Secundaria

O título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria establecido na vixente Lei Orgánica de Educación obtense unha vez finalizado con éxito o ciclo do catro cursos que conforman a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) do noso país ou facendo uso das outras vías dispoñibles no sistema educativo para obtelo.

Os estudos parciais de BUP son equivalentes a efectos profesionais e académicos ao Graduado en Secundaria

Para todos os efectos, é dicir tanto académicos como profesionais, este título é unicamente equivalente á superación de estudos parciais do Bacharelato Unificado Polivalente (BUP), sempre que se acredite non ter máis de dúas materias pendentes dos dous primeiros cursos desta etapa educativa. É dicir, se o interesado anteriormente cursara estudos ata 2º de BUP e non quedaban máis de dúas materias, a súa formación equivale ao título de Graduado en Secundaria Obrigatoria, e pode continuar a súa formación nas etapas educativas que esixan este título ou incorporarse a un posto de traballo que o demande como requisito.

Con todo as opcións de equivalencia ao Título de Graduado en Secundaria con efectos só profesionais conforman un espectro máis amplo que a equivalencia académica:

Título de Graduado Escolar: este título, que se obtiña hai anos ao finalizar a Educación Xeral Básica (1º a 8º de EGB), ten os mesmos efectos profesionais que o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, tal como establece LÓEA.

Probas de acceso a grao medio: para acceder a empregos públicos ou privados, considérase equivalente ao título de Graduado en Secundaria Obrigatoria o superar algunha das distintas probas de acceso a ciclos formativos de Grao Medio organizadas para os ensinos profesionais de artes plásticas e deseño, de formación profesional ou deportivas. Para que a equivalencia sexa admitida, os interesados deben completar polo menos a metade da duración total do ciclo formativo ao que accedesen, ou ter superadas todas as materias dos dous primeiros cursos da ESO.

Títulos anteriores a 1970: quen cursaron estudos de Bacharelato en plans educativos anteriores ao BUP tamén poden obter equivalencia a efectos profesionais co título de Graduado en Secundaria Obrigatoria. Neste sentido, considéranse equivalentes os títulos do denominado Bacharel Elemental, así como a superación de catro cursos completos de Bacharelato de calquera plan de estudos anterior a 1970, cinco anos de Bacharelato Técnico ou Laboral (sen proba de conxunto ou revalida) ou catro cursos de Humanidades da carreira eclesiástica.

Título de Bacharel

Outros títulos de Bacharel: calquera que obtivese anteriormente o título de Bacharelato Unificado Polivalente (BUP) ou calquera outro título de Bacharel Superior, xa sexa o xeneral, Laboral ou Técnico, terá a efectos profesionais a equivalencia ao actual título de Bacharel regulado en LÓEA.

Superar con éxito as probas de acceso a algunha dos ensinos de Grao Superior equivale ao título de Bacharel

Probas de acceso: a efectos profesionais obterán a equivalencia ao título de Bacharel aquelas persoas que superasen con éxito as probas de acceso a algunha dos ensinos de grao superior (FP, artes plásticas e deseño ou deportivas), e estean en posesión do Graduado en Secundaria Obrigatoria. Por outra banda, tamén obterán a equivalencia quen superasen a proba de acceso aos ensinos artísticos superiores para maiores de 19 anos sempre que acrediten que posúe o graduado en Secundaria ou superasen así mesmo polo menos 15 créditos ECTS dos ensinos superiores.

Estudos parciais: no caso de que non se completaron na súa totalidade outros estudos de Bacharelato anteriores ao BUP (excepto o Bacharelato elemental), poderase establecer equivalencia co actual título de Bacharel se se acredita que no seu momento tíñase pendente tan só a superación da proba de Grao Superior ou Revalida, vixente con anterioridade, ou dúas materias do bacharelato correspondente.

Equivalencias de FP
  • O título de Técnico Auxiliar da Lei de 1970 é equivalente a efectos académicos ao título de Graduado en Educación Secundaria e a efectos profesionais ao título de Técnico da correspondente profesión que se obtén actualmente tras cursar un Ciclo Formativo de grao medio.

  • O título de Técnico Especialista da Lei de 1970 ten os mesmos efectos académicos e profesionais que o actual título de Técnico Superior na correspondente especialidade que se obtén tras cursar un Ciclo Formativo de grao superior.

  • Títulos anteriores a 1970: o título de Oficial Industrial é equivalente para todos os efectos ao de Técnico Auxiliar e o título de Mestre Industrial, á súa vez, é equivalente ao título de Técnico Especialista.