Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Mellorar a comprensión lectora

Distintos exercicios e estratexias permiten desenvolver a capacidade dos nenos para realizar unha lectura comprensiva
Por Marta Vázquez-Reina 23 de Xaneiro de 2009
Img comprension lectorlistado
Imagen: Sophie

Pódese resolver un problema de matemáticas ou física se non se é capaz de comprender o seu enunciado? A comprensión lectora é quizais una das habilidades que máis infere no correcto proceso de aprendizaxe dos nenos e novos, xa que posuíla é vital para o desenvolvemento de todas as áreas e materias de coñecemento nas distintas etapas educativas.

Imagen: Sophie

Un dos principais obxectivos educativos marcado pola Unión Europea dentro da Estratexia de Lisboa 2010 para mellorar a calidade e eficacia dos sistemas de educación céntrase en reducir, polo menos un 20%, a porcentaxe de mozos europeos maiores de 15 anos con dificultades de comprensión lectora.

As avaliacións educativas evidencian un descenso xeneralizado en todos os países dos niveis de comprensión lectora

Con todo, lonxe de mellorar, nos últimos anos o nivel de comprensión lectora experimentou un importante descenso: mentres que no ano 2000 un 21,3% dos estudantes da Unión Europea carecía desta habilidade, no 2006 este problema afectaba a case un 3% máis da poboación desta idade, unha cifra que se eleva ao 25,7% se atendemos aos resultados dos estudantes de España. Certo é que, aínda que todas as avaliacións educativas levadas a cabo nos últimos anos, como PISA (Programa Internacional para a Avaliación de Estudantes) ou PIRLS (Estudo Internacional do Progreso en Comprensión Lectora), evidencian un descenso xeneralizado en todos os países dos niveis de comprensión lectora dos seus estudantes, os datos dos alumnos españois sitúanse case sempre por baixo da media dos países desenvolvidos.

Isto non significa que os mozos do noso país teñan problemas para ler, entendida esta acción na súa definición máis simple, tal como recolle o Dicionario da Real Academia Española: pasar a vista polo escrito ou impreso comprendendo a significación dos caracteres empregados. O problema radica na capacidade de comprender o que se le, unha habilidade que implica, ademais da comprensión da significación das palabras que se inclúen nun texto, a comprensión deste texto como un todo global, de modo que o lector sexa capaz tanto de obter información e elaborar unha interpretación desta, como de reflexionar sobre o seu contido.

Estratexias para mellorar

Para potenciar esta habilidade non basta con ler calquera texto, senón que este debe resultar interesante para o lector

O mellor consello e o máis obvio que calquera experto na materia pode dar para mellorar a comprensión lectora tanto dos nenos como dos adultos é practicar lendo cada vez máis, iso si, se o que se desexa é potenciar esta habilidade non basta con ler calquera texto, se non que este debe resultar interesante para o lector, xa que deste xeito mostrará un maior interese e esforzarase máis para comprender o que le. No caso dos máis pequenos, por exemplo, pódeselles proporcionar lectura sobre os seus personaxes favoritos ou sobre aquela temática, non necesariamente curricular, pola que mostran máis interese e posteriormente, charlar sobre o tema para comprobar que comprenderon o lido, o cal lles estimulará e animará a continuar lendo.

Por outra banda, ademais de que o texto de lectura co que se practique sexa de interese para o lector, tamén hai que coidar que o contido estea acorde co seu nivel de coñecemento, é dicir, que non inclúa moito vocabulario descoñecido, nin formas gramaticales ou sintácticas ás que non estea habituado, xa que pode ser desesperante e consecuentemente nada motivador abordar a lectura dun texto no que comprender cada frase convértase nunha ardua tarefa para o lector. Un exercicio recomendable cos mozos é repasar previamente o vocabulario do texto que se vai a ler coa axuda dun dicionario, isto alentaralle na posterior lectura ao comprobar que é capaz de interpretar significados que antes descoñecía.

Do mesmo xeito, tamén pode resultar interesante introducir de forma oral ao neno ou mozo nun tema concreto, explicándolle os conceptos básicos e a idea xeral, de modo que se xere nel a suficiente expectativa que lle leve a lanzarse á lectura comprensiva dun texto sobre o devandito tema.

Técnicas para adquirir esta habilidade

Ademais destas estratexias xerais para incitar a unha lectura comprensiva, tanto en clase como en casa pódense aplicar distintas técnicas ou exercicios que favorezan a adquisición desta habilidade, moitas delas, enumeradas a continuación, recólleas Antonio Vallés Arandiga na súa obra “Técnicas de velocidade e comprensión lectora”:

Idea principal. Esta técnica, dirixida principalmente a alumnos de primeiro ciclo de Primaria, consiste en mostrar ao neno unha ilustración dunha acción concreta e posteriormente ofrecerlle varias opcións textuais nas que se explique o debuxo, de modo que teña que elixir aquela que é a máis explicativa da ilustración; isto permitiralle aprender a extraer a idea principal dun texto.

Por moi simple que pareza, obriga ao lector a esforzarse en gran medida en comprender o texto que está a ler

Procedemento cloze. Este exercicio, por moi simple que pareza, obriga ao lector a esforzarse en gran medida en comprender o texto que está a ler, xa que consiste en adiviñar unha serie de palabras que foron omitidas de maneira sistemática nun texto escrito e substituídas por espazos en branco ou liñas; o lector, para lograr dar un sentido completo ao texto, debe relacionar o contido e procesalo como un todo para adiviñar o termo que falta.

Lectura simultánea. Consiste en ler unha frase determinada e a continuación enunciar outra en termos moi similares pero máis comprensible para o alumno. Este método permite que o lector sexa capaz de comprender o lido grazas á implicación doutro.

Resumir. O resumo pode ser unha das mellores técnicas para exercitar a comprensión lectora, un exercicio mediante o cal o neno debe ler pequenos fragmentos dun texto e escribir posteriormente unha ou dúas frases que o resuman.

Aplicacións en liña para mellorar a comprensión lectora

En Internet, tanto pais como profesores poden acceder a diversos recursos didácticos que inclúen exercicios creados especificamente para mellorar a comprensión lectora, de modo que os nenos poidan practicar sinxelamente desde un computador. Estes son algúns deles:

  • Fondo Lector
  • Materiais Hot Potatoes para a comprensión de textos
  • Prácticas de lectura intensiva
  • Actividades de comprensión lectora
  • Exercicios de comprensión lectora para Primaria
  • Lecturas interactivas