Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Mellorar e ampliar o vocabulario nos estudantes

A competencia léxica dos estudantes favorece os procesos de aprendizaxe
Por Marta Vázquez-Reina 6 de Agosto de 2010
Img escolares primaria456listado

Manexar un amplo vocabulario e estar capacitado para utilizar o léxico dunha lingua con precisión e propiedade é fundamental para obter uns resultados académicos satisfactorios. A competencia lingüística dos estudantes alcanza a todos os aspectos do curriculum e é unha ferramenta básica para desenvolverse en todos os ámbitos: o social, o académico e, nun futuro, no laboral. Os docentes e as familias poden aplicar diferentes estratexias didácticas para promover e mellorar a capacidade verbal dos alumnos.

O Dicionario da Lingua Española recolle máis de 80.000 termos que forman parte do léxico do noso idioma. Se se suprimen os arcaísmos, localismos ou coloquialismos non compartidos por España e América e mantéñense só as acepcións que teñen un uso verificado no español actual, aínda persisten máis de 54.000 vocábulos. Todos eles forman parte do que se denomina vocabulario, é dicir, o conxunto de termos lexicales que se empregan para comunicarse nunha lingua.

Ao finalizar o primeiro ano de vida, o vocabulario dun neno limítase apenas a unha ou dúas decenas de palabras, aos dous anos pode superar as 300 e ao redor do tres anos pode adquirir preto de 1.000 termos. A partir de entón, comeza unha longa carreira ata alcanzar unha correcta fluidez verbal que lle permita desenvolverse en diferentes ámbitos e que servirá de base para avanzar en todas as áreas cognitivas que forman parte do currículo académico.

A importancia do léxico

A linguaxe serve de apoio a todas as formas de aprendizaxe

Numerosos estudos relacionan a competencia léxica dun estudante co seu rendemento académico. A linguaxe serve de apoio a todas as formas de aprendizaxe. A través del pódese interpretar, representar e expresar os significados que interveñen no proceso de ensino e, por tanto, un nivel lingüístico inadecuado ao nivel escolar dun alumno pode alterar a correcta adquisición doutras competencias académicas.

O papel das familias é fundamental no proceso de adquisición de vocabulario. É importante que os proxenitores se esforcen por traballar en casa sobre esta área e incidan en dous aspectos básicos:

Fomento da lectura: é unha das principais ferramentas para ampliar o léxico dos máis pequenos. Na etapa de prelectura os pais deben lerlles aos seus fillos e tratar de explicar os termos que descoñezan.

Linguaxe apropiada: utilizar un léxico adecuado e cada vez máis amplo é fundamental para a riqueza lingüística. A determinada idade é preciso evitar o uso de termos onomatopéyicos que poden crear confusión nos pequenos.

Actividades en clase para ampliar o vocabulario

O vocabulario non debe traballarse só desde a área da linguaxe

A escola é a principal contorna no que os estudantes adquiren o vocabulario. A materia de Lingua forma parte de todas as etapas educativas e a variedade léxica é unha das competencias que deben adquirir os alumnos con esta materia. Con todo, o vocabulario non debe traballarse só desde a área da linguaxe. Os docentes do resto de materias curriculares poden incidir na adquisición de novos termos con sinxelas actividades que se enmarquen nas súas determinadas áreas de coñecementos:

Dedución de palabras: xornais, revistas e outros medios de comunicación de actualidade poden servir de soporte idóneo para traballar cos alumnos en clase a dedución de termos que descoñecen. Os alumnos deben propor os significados que interpretan dos termos marcados polo docente co apoio do contexto que rodea á palabra.

Orixe das palabras: estudar de onde provén un termo axuda ao estudante a comprender o seu significado e permítelle relacionalo noutras situacións con palabras semellantes que derivan do mesmo.

Cadeas de palabras: consiste en buscar campos semánticos nos que se poden incluír sinónimos ou antónimos ata construír unha cadea de termos completa. Despois o docente pode traballar na utilización dos termos nun contexto oral ou escrito para que se asimile dunha forma máis práctica.

Buscar palabras: cada día o docente propón a un alumno preparar unha exposición para o resto dos compañeiros sobre un termo determinado. O traballo debe incluír tanto a explicación do significado como a súa aplicación en diferentes contextos. Pode ser de utilidade colocar un panel expositivo na aula onde se recolla o novo vocabulario que se introduce cada día.