Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Acceder á universidade desde a Formación Profesional

Os estudantes de Formación Profesional que queiran acceder a titulacións universitarias con exceso de demanda terán que superar una proba de nivel similar a selectividade
Por Marta Vázquez-Reina 13 de Xuño de 2008
Img fp listado
Imagen: Thiago Martins

Elixir o camiño de Formación Profesional (FP) de Grao Superior non significa excluír á universidade da traxectoria formativa. As dúas vías son complementarias. Paira o próximo curso 2010-2011, os estudantes de FP de Grao Superior poden optar, sen necesidade de realizar ningunha proba, polas mesmas prazas universitarias que quen acceden por outras vías, xa que se elimina o límite de cota que con anterioridade se reservaba paira estes alumnos. Con todo, o seguinte ano académico 2011-2012, os titulados de FP que queiran ingresar en carreiras superiores con situacións de concorrencia competitiva farano nas mesmas condicións que os aspirantes de bacharelato. Paira iso, poderán presentarse a unha proba similar á fase específica de selectividade paira mellorar a súa nota de admisión.

Imaxe: Thiago Martins

Aínda que o obxectivo prioritario da Formación Profesional de Grao Superior é formar profesionais que, una vez concluídas os ensinos, incorpórense ao mercado laboral con todas as garantías de éxito, parte destes alumnos decide continuar os seus estudos una vez obtido o título de técnico superior. A opción maioritaria elixida por estes titulados é cursar outro ciclo de Grao Superior, con frecuencia da mesma familia profesional, xa que en moitos casos unha alta porcentaxe das materias aprobadas son obxecto de convalidación. Pero tamén unha porcentaxe elevada destes estudantes (24,6%, segundo a Enquisa de Transición Educativo-Formativo e Inserción Laboral) decide acceder á universidade paira engadir á súa curriculum un título universitario superior.

As condicións paira ingresar na universidade dos estudantes que proveñen de FP variaron de forma substancial

Até o pasado curso 2009-2010, o título de técnico superior daba acceso directo a determinadas titulacións relacionadas coa familia profesional do grao cursado. Cada un dos títulos das 26 familias profesionais que conforman o Catálogo de Títulos de Grao Superior tiña establecido mediante normativa as carreiras universitarias nas que se podía ingresar. Paira garantir o acceso aos estudos superiores, as universidades estaban obrigadas a reservarlles unha porcentaxe específica das súas prazas. Entre un 7% e un 30%, en función da titulación.

Con todo, a partir da publicación do Real Decreto 1892/2008, que regula o acceso aos ensinos universitarios oficiais de Grao e do Real Decreto 558/2010, polo que se modifica este último, as condicións paira ingresar na universidade dos estudantes que proveñen de FP variaron de forma substancial.

Cambios na forma de acceso

Desaparición da cota: a nova normativa elimina a cota de prazas reservadas paira estes estudantes nas universidades españolas. A partir do próximo curso 2010-2011, os titulados en FP optan polo mesmo número de vacantes que quen acceden á universidade pola vía tradicional do bacharelato.

Adscrición de titulacións: no canto da asignación de acceso directo a determinadas titulacións de cada Grao Superior, a partir de agora, os títulos de FP adscríbense a cada una das ramas de coñecemento nas que se estruturan os ensinos universitarios de Grao. Os estudantes teñen acceso preferente aos títulos englobados nestas ramas.

Paira acceder a unha titulación universitaria sen exceso de demanda non se necesita realizar ningunha proba

Acceso sen proba: os titulados en FP que queiran acceder a unha titulación universitaria cuxa demanda non sexa superior á oferta de prazas, non necesitan realizar ningunha proba previa paira o ingreso. Tan só deben iniciar o procedemento de matriculación tal como téñao establecido a universidade onde se desexa ingresar.

Acceso con proba: a pesar de que nun principio a normativa estableceu que os titulados de FP poderían acceder sen necesidade de proba a calquera dos ensinos universitarios de Grao, a normativa modificouse paira garantir as mesmas oportunidades a todos os estudantes nas titulacións en situacións de concorrencia competitiva (exceso de demanda). A partir do curso 2011-2012, os futuros egresados que proveñen de FP poderán mellorar a súa nota de admisión nas mesmas condicións que os estudantes de bacharelato mediante a realización dunha proba similar á fase específica de selectividade.

Xustificación da proba

Permitirá que os estudantes de FP poidan obter as mesmas puntuacións na nota de admisión nas titulacións máis demandadas
Esta proba estableceuse paira permitir que os estudantes de FP poidan obter as mesmas puntuacións na nota de admisión nas titulacións máis demandadas. Nun principio (tal como aplicouse paira o curso 2010-2011), paira acceder a estas carreiras, os titulados de FP, sempre que tivesen acceso preferente á titulación, podían sumar á súa nota media do ciclo formativo as dúas mellores notas obtidas en dous módulos do seu plan de estudos, multiplicadas polo parámetro de ponderación que establece cada universidade.

No mesmo caso, os estudantes de bacharelato podían sumar á súa nota media (60% da nota de bacharelato e 40% da nota da fase xeral de selectividade), as dúas mellores notas dos exercicios da fase específica voluntaria da proba de acceso á universidade polo seu correspondente parámetro de ponderación.

As universidades do noso país teñen liberdade paira marcar os parámetros de ponderación mencionados (entre 0,1 e 0,2) e, na maioría dos casos, optaron por establecer paira os módulos de FP o mínimo (0,1). Deste xeito, estes estudantes non tiveron a posibilidade de alcanzar en moitas ocasións as notas medias de acceso dos alumnos de bacharelato. Por este motivo, o Ministerio de Educación abre a posibilidade a que se presenten o curso 2011-2012 a unha proba, cuxos exercicios se prevé que se ponderen cos mesmos criterios que os exercicios que realizan os estudantes de bacharelato en selectividade.

Deseño da proba de FP

O Ministerio aínda non definiu o temario que se incluirá nesta fase específica dirixida aos estudantes titulados en FP. O Real Decreto que a regula establece as liñas xerais:

  • Cada estudante poderá realizar un máximo de catro exercicios á súa elección. Cada exercicio estará relacionado cun tema do temario establecido a este efecto paira cada una dos ensinos relativos aos títulos de FP, que estará adscrito ás ramas de coñecemento en que se estruturan os ensinos universitarios oficiais de Grao.
  • Cada un dos exercicios dos que se examine o estudante cualificarase de 0 a 10 puntos, con dúas cifras decimais. Consideraranse superados cando se obteña una cualificación igual ou superior a 5 puntos.
  • A nota de admisión calcularase coa seguinte fórmula: nota media do ciclo + criterio de ponderación * cualificación de exercicio 1 + criterio de ponderación * cualificación de exercicio 2.
  • A nota de admisión integrará as cualificacións dos exercicios da fase específica, sempre que os temas sobre os que versan estean adscritos á rama de coñecemento do título ao que se pretende acceder.
    Convalidación de estudos

    Moitos dos titulados de FP non terán que comezar desde cero os seus estudos na universidade, xa que grazas ás resolucións e convenios de correspondencia entre Ciclos Formativos de Grao Superior e estudos universitarios establecidos por numerosas universidades españolas recoñécense parte dos seus estudos por créditos universitarios. Deste xeito, os alumnos de FP poden chegar a convalidar entre un 30% e un 40% dos créditos universitarios e reducir de maneira significativa a duración dos seus estudos, o que lles permite incorporarse ao mercado laboral nun prazo máis curto do habitual.

    A maioría das universidades permiten estas convalidaciones. É recomendable que, ao formalizar a matrícula, o estudante solicite información respecto diso no propio centro universitario ou que consulte previamente as páxinas web da universidade, onde a miúdo infórmase sobre estes aspectos.