Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Aprender inglés a distancia

O programa de educación a distancia That's English permite obter os certificados básico e intermedio da Escola Oficial de Idiomas
Por Marta Vázquez-Reina 1 de Marzo de 2009
Img ingleslistado
Imagen: Marta Vázquez

Os libros, un computador, unha televisión e un pouco de constancia. Isto é o único que lles fai falta aos máis de 35.000 alumnos que optan cada ano por aprender inglés comodamente desde casa a través do programa educativo That’s English. Esta modalidade de aprendizaxe a distancia forma parte dos ensinos de réxime especial do sistema educativo español e está desenvolvida e supervisada polo Ministerio de Educación, Política Social e Deporte, coa colaboración das comunidades autónomas, TVE, a BBC e o BBVA.

Cada ano máis de 370.000 mozos e adultos deciden iniciar ou completar os seus coñecementos de idiomas nalgunha das 284 escolas oficiais de idiomas que se reparten por todo o país, unha decisión motivada, ademais de por a garantía de calidade que teñen estes centros, por ser unha das opcións máis económicas para aprender unha lingua estranxeira en España, cun prezo anual por curso de entre 65 e 140 euros, dependendo da comunidade autónoma. Así mesmo, os alumnos que cursan estes ensinos poden obter ao finalizalas a certificación oficial de coñecementos dun idioma adaptada desde o curso pasado aos niveis de referencia do Marco Común Europeo das Linguas, unha vantaxe adicional que facilita a mobilidade tanto laboral como académica en toda Europa.

Non todos os estudantes contan co tempo e a dispoñibilidade horaria necesaria

Pero non todos os estudantes que optan por estes ensinos oficiais contan co tempo e a dispoñibilidade horaria necesaria para poder cursalas na súa modalidade máis común, a presencial, xa que require asistir polo menos dúas veces por semana a clases de dúas horas de duración. Por ese motivo, en 1994, o Ministerio de Educación iniciou o desenvolvemento e implantación dunha nova modalidade de ensino que permitise aos seus alumnos realizar a aprendizaxe do idioma máis solicitado na EOI a distancia, é dicir, sen necesidade de asistir a clases nos centros oficiais. Foi así como naceu That’s English, un programa pioneiro no ensino de idiomas que contou desde os seus inicios coa colaboración da cadea de televisión inglesa BBC, Televisión Española e unha entidade bancaria e, máis adiante, coa participación das distintas consellerías de educación das comunidades autónomas.

Desde entón e ata agora, o número de estudantes que optan por esta modalidade de ensino a distancia ha ido aumentando cada ano, alcanzando no curso 2006-2007 un total de 35.556 estudantes, que seguiron a súa aprendizaxe nalgunha da 110 EOI que actualmente inclúen o programa That’s English entre a súa oferta académica. Unha vez inscritos na EOI correspondente, os alumnos da modalidade a distancia teñen a mesma categoría de estudantes oficiais dese centro que os da modalidade presencial, por iso, os requisitos que deben cumprir para acceder ao programa son os mesmos: ter a partir de 16 anos ou cumprilos no ano de formalización da matrícula, ou ter 14 ou 15 anos e non cursar o idioma inglés na Educación Secundaria Obrigatoria.

Metodoloxía

O nove módulos do programa inclúen os niveis básico e intermedio dos ensinos oficiais

O programa That’s English imparte actualmente o nivel básico e o intermedio dos ensinos oficiais de idiomas, mentres que o nivel avanzado require obrigatoriamente ser realizado na modalidade presencial. Estes dous niveis estrutúranse en 9 módulos de ensino que poden ser superados polos que se inicien o estudo do inglés en catro anos na maioría das comunidades autónomas, excepto en Andalucía, Cataluña e Navarra onde unicamente se requiren tres anos. Así mesmo, aqueles que xa cursasen ensinos desta lingua tamén poden acceder a esta modalidade a distancia incorporándose a un curso ou nivel superior ao inicial, nas mesmas condicións e cumprindo similares requisitos que os alumnos da modalidade presencial.

Aínda que cada alumno imponse o ritmo de aprendizaxe que precise segundo as súas circunstancias persoais, en cada curso o alumno matricúlase no número de módulos que corresponden ao nivel no que se atope: básico I, básico II, intermedio I ou intermedio II. Para superar cada un destes niveis deberá efectuar unha proba presencial na EOI na que estea matriculado ao finalizar cada módulo e, igualmente, terá que realizar unha proba específica cando finalice o nivel básico ou o intermedio, obtendo, se as supera, a certificación oficial correspondente a ese nivel, que lle permitirá ao seguinte ano incorporarse ao nivel superior na modalidade que desexe, presencial ou a distancia.

A matrícula redúcese o 50% para as familias numerosas e é gratuíta para as numerosas de categoría especial

O período de inscrición e matriculación en That’s English adoita dar comezo en setembro, finalizando no mes de outubro. Para formalizar a matrícula, o alumno debe abonar os 180 euros que ten de custo o programa cada ano, que se reduce o 50% no caso de que pertenza a familia numerosa ou é gratuíto en caso de familia numerosa de categoría especial. Por outra banda, no caso de que o estudante vaia a repetir curso, tan só terá que abonar 40 euros.

A matrícula, ademais de dar dereito a asistir a tutorías presenciais ou telemáticas no centro oficial, inclúe o material didáctico que lle acompañará e servirá de apoio durante o ensino a distancia permitíndolle controlar o seu proceso de aprendizaxe de forma autónoma:

  • Libros de texto: o alumno recibe un libro por cada módulo no que estea matriculado; estes libros, elaborados pola BBC, inclúen, ademais das unidades didácticas, orientacións para o estudo, test de autoevaluación, solucións das actividades e referencias gramaticales.
  • Cadernos de actividades: son cadernos de actividades para repasar cada unha das unidades dos libros correspondentes a cada nivel, de modo que o alumno poida reforzar pola súa conta os contidos con exercicios de vocabulario, gramática ou expresión escrita.
  • Compact disc: os alumnos reciben como apoio á aprendizaxe distintos CD que incorporan o contido de audio que se referencia nos libros de texto e actividades didácticas interactivas.
  • DVD: o DVD que recibe o alumno conteñen os programas que se emiten por televisión ao longo do curso, de modo que o estudante pode visionarlos no momento que desexe, así como utilizalos para repasar os contidos cando o necesite. Estes programas emítense na 2 de TVE de luns a sábado entre as 6 e as 7:30 horas da mañá.