Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Bacharelato a distancia

Trátase dun réxime de ensino orientado a compatibilizar o traballo cos estudos
Por Marta Vázquez-Reina 11 de Novembro de 2008
Img bachillerato distancia
Imagen: Steven S.

Preto de 40.000 alumnos de Bacharelato no noso país non asisten diariamente clase, e ninguén lles obriga. Son os estudantes do réxime de Bacharelato a distancia, un ensino que se caracteriza pola súa flexibilidade á hora de deseñar o plan de estudos e a gran autonomía coa que contan os seus alumnos para organizar a súa aprendizaxe.

Imagen: Steven S.

Mozo de entre 16 e 17 anos, graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), con intención de acceder a estudos superiores e con ningunha outra obrigación máis que estudar. Este é o perfil habitual dos miles de alumnos que cada ano inician o Bacharelato no noso país. Con todo, unha porcentaxe cada vez maior de estudantes desta etapa posobrigatoria responden a un perfil moi diferente: maiores de 18 anos que deben compaxinar os seus estudos cunha xornada laboral completa, o que lles imposibilita asistir a diario a clase e cursar os seus ensinos nalgún dos réximes presenciais, xa sexa o ordinario ou o nocturno.

A estes estudantes, tal como establece a Lei Orgánica de Educación (LOE), as administracións están obrigadas a proporcionarlles medidas que lles ofrezan a oportunidade de cursar estes estudos organizados segundo as súas características particulares, de acordo ao ritmo que marquen as súas posibilidades e dispoñibilidade de tempo. A resposta é o denominado Bacharelato a distancia, un réxime de ensino que, polas súas características específicas, permite que cada cal poida adaptar os seus estudos de Bacharelato ás súas necesidades individuais.

Os alumnos matricúlanse só nas materias que cren que poden aprobar, de acordo ao seu tempo dispoñible

Flexibilidade e autonomía son os principios polos que se rexe o Bacharelato a distancia para que os seus estudantes poidan obter finalmente a titulación desexada. Por unha banda, do mesmo xeito que no réxime nocturno, quen optan pola modalidade a distancia poden prolongar os seus estudos durante todos os anos que desexen, xa que non ten o límite temporal de permanencia de catro anos establecido para o réxime ordinario. Así mesmo, outra das grandes vantaxes, exclusiva deste réxime de ensino, é que os alumnos non están obrigados a matricularse dun curso completo cada ano, senón que se matriculan unicamente do número de materias que cren que poden afrontar co tempo libre do que dispoñen; ademais, estas materias, que poden ser de primeiro ou segundo curso, avalíanse de forma independente, non global, e por tanto, as materias que se aproben estarán superadas para sempre, polo que en cursos seguintes só terán que matricularse daquelas materias que non aprobasen.

Acceder ao Bacharelato a distancia

Os ensinos de Bacharelato a distancia están orientadas a persoas adultas (o 80% ten entre 18 e 25 anos) en posesión do titulo de Graduado en Educación Secundaria ou equivalentes, que non poden cursar ditas ensinos de modo presencial por circunstancias especiais. Os requisitos esenciais para poder acceder a estes estudos son os seguintes:

 • Ter o título de Graduado en Educación Secundaria ou equivalente (2º de BUP con dúas materias non superadas como máximo, título de técnico auxiliar de FP de primeiro grao ou título de técnico dun Ciclo de grao medio).

 • Ser maior de 18 anos ou cumprir 18 anos no ano en que comece o curso.

 • De maneira excepcional, ser maior de 16 anos, sempre que se acredite ante o director do centro dispor dun contrato laboral que non permita acudir aos centros educativos en réxime ordinario ou ser deportista de alto rendemento.

  Os estudantes só poden matricularse nos centros autorizados polas distintas consellerías de educación

  Se se cumpren estes requisitos, os estudantes poden matricularse en Bacharelato a distancia naqueles centros autorizados polas distintas consellerías de educación para impartir os ditas ensinos. Actualmente, un total de 86 centros están autorizados para impartir o Bacharelato a distancia no noso país, un 12,5% máis que hai dous anos, o que evidencia o significativo crecemento de alumnos que optan por este réxime académico, sobre todo nalgunhas comunidades como Andalucía, Madrid ou Canarias, onde se aglutina máis do 50% destes estudantes. Para coñecer cales son os centros autorizados en cada comunidade, a mellor opción é consultar nas direccións provinciais de Educación ou directamente en cada consellería.

  Unha vez matriculado, o estudante pasa a ser para todos os efectos alumno oficial do centro, aínda que o seu itinerario educativo será diferente ao do resto de bachareis. O primeiro que debe considerar o alumno é o tempo do que disporá para estudar, e en función deste seleccionar o número de materias, da modalidade elixida, nas que se vai a matricular; as materias poden ser calquera das que integran o currículo do primeiro ou segundo curso, sempre que non sexan vinculantes con outras que non se aprobaron con anterioridade. É importante lembrar que o alumnado que proceda desde calquera outro réxime de ensinos de Bacharelato poderá incorporarse ao réxime a distancia sen necesidade de matricularse de novo nas materias xa superadas.

  A acción tutorial, aínda que non sexa obrigatoria, é moi recomendable para obter bos resultados

  Ao comezo do curso académico, os estudantes reciben a listaxe do material didáctico requirido para as materias nas que se matricularon, que será a base dos seus estudos xunto coa acción tutorial que, aínda que non sexa obrigatoria, é moi recomendable para obter bos resultados. O apoio tutorial ao que teñen dereito os alumnos de Bacharelato a distancia é tanto individual como colectivo. A través da tutoría individual -que pode ser telefónica, telemática ou presencial- o titor fai un seguimento individualizado do proceso de aprendizaxe do alumno, aconséllalle e resolve todas as dúbidas que lle xurdan. Así mesmo, mediante a tutoría colectiva, que adoita realizarse unha vez á semana por cada materia, o grupo completo de alumnos recibe a orientación necesaria para avanzar na aprendizaxe da materia.

  A avaliación

  Os ensinos de Bacharelato a distancia teñen a mesma validez académica que as recibidas no réxime ordinario ou nocturno, de modo que unha vez superadas todas as materias, o estudante recibe o título de Bacharel correspondente.

  Dado o carácter non obrigatorio das tutorías, a única ferramenta que pode empregar o profesor para avaliar a un alumno de Bacharelato a distancia son as avaliacións. Normalmente, para cada unha das materias elixidas establécense tres probas de avaliación ao final de cada trimestre, que son escritas e presenciais. De forma paralela á terceira avaliación, realízase unha proba global para aquelas persoas que non superasen as avaliacións parciais, así como a recuperación das non superadas. Desta forma, quen non superen a materia nesa proba global poderán presentarse sempre a unha proba extraordinaria en setembro.