Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Centros adscritos, unha alternativa á universidade

Os centros adscritos á universidade son unha alternativa para os estudantes que non alcanzan a nota de corte, xa que conceden títulos oficiais, pero o seu custo é máis elevado
Por Azucena García 4 de Xullo de 2012
Img universitarios345listado

Os centros adscritos á universidade están ligados a esta. Neles impártense formacións homologadas e os estudantes obteñen un título oficial. Son, para todos os efectos, alumnos da universidade coa que o centro se relaciona, pero a diferenza desta, a nota de corte pode ser máis baixa, polo que se dá a oportunidade de acceso a estudantes que non obtiveron en selectividade a cualificación necesaria para entrar na universidade. No entanto, antes de matricularse, convén informarse sobre que é un centro adscrito á universidade, os estudos que se imparten neles e como acceder, posto que o seu custo é, en xeral, máis elevado que o das universidades e algúns esixen superar unhas probas específicas de acceso. Neste artigo, acláranse todas estas cuestións.

Que é un centro adscrito á universidade

Os centros adscritos ás universidades son institucións ligadas a estas, que non sempre esixen os mesmos requisitos. Son unha alternativa para os estudantes cuxa nota en selectividade non alcanza ou supera a nota de corte da carreira elixida e, por tanto, non poden acceder a esta. A súa vantaxe é que, a pesar deste contratempo, os alumnos que culminan os estudos con éxito obteñen o título correspondente, xa que a configuración xurídica dos centros así o permite. Estes títulos son oficiais e expídeos a universidade á que o centro estea adscrito. En ocasións, con todo, esíxese superar unha proba de acceso.

Os estudantes reciben un título oficial expedido pola universidade á que está adscrito o centro

As universidades públicas contan a miúdo con centros adscritos, aínda que a súa xestión sexa privada. Os asistentes reciben unha formación de calidade, similar á que recibirían na universidade correspondente e, unha vez terminados os estudos, poden desempeñar a súa profesión como o farían no caso de acudir á universidade. “Os seus ensinos teñen os mesmos efectos académicos que as cursadas nas facultades correspondentes da universidade”, sinala o Colexio Universitario Cardeal Cisneros, adscrito á Universidade Complutense de Madrid (UCM).

O Colexio detalla que os plans de estudo coinciden cos oficiais das Facultades da UCM, os alumnos son “para todos os efectos” alumnos oficiais desta universidade, reciben o título de licenciado e o persoal docente selecciónase entre profesores de universidade e “profesionais de recoñecido prestixio”.

O artigo 11 da Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de Universidades, regulaba estes centros e establecía que a adscrición ha de aprobarse mediante convenio cunha universidade pública ou privada “para impartir estudos conducentes á obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional”. Este convenio ha de contar coa aprobación da comunidade autónoma e un informe favorable do Consello Social da universidade. Se o centro que solicita a adscrición sitúase nunha comunidade diferente á da universidade, deberase obter a aprobación desta segunda comunidade autónoma.

Estudos nos centros adscritos á universidade

Os centros adscritos á universidade caracterízanse por centrarse en estudos específicos, a miúdo, os mesmos que se imparten na universidade de referencia. Especialízanse en certas profesións e destacan polos seus labores de investigación, que complementan o traballo da universidade á que se ligan.

Os centros adscritos poden impartir calquera ensino autorizado pola universidade de referencia ou outra que se autorice no futuro

O Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación e recoñecemento de Universidades e Centros universitarios lembra que os centros adscritos poden impartir calquera dos ensinos que ten autorizada a universidade en cuestión ou que permita no futuro, pero fixa un límite de sete.

Estes centros pódense entender como extensións das universidades, posto que se basean na cooperación con esta, lembra a Universidade de Salamanca nos seus estatutos. Mesmo, co tempo, é frecuente que estes centros se convertan en universidades privadas, que ofrezan os seus propios títulos e expídanos con carácter oficial.

Como acceder a un centro adscrito á universidade

Os centros adscritos á universidade funcionan dun modo similar a estas. Os estudantes han de matricularse nos prazos previstos. Primeiro débese realizar a preinscrición e, unha vez concedida a praza, a matrícula. Hai que informarse moi ben do proceso, posto que a preinscrición pode ser obrigatoria tanto no centro adscrito, como na universidade á que se adhire.

Ademais de cursar estudos de Grao, tamén é posible apuntarse a un máster, cuxo título é oficial e está homologado. En todos os casos, os estudantes matriculados poden solicitar axudas ou bolsas para a formación, tanto as concedidas polo Ministerio de Educación, como pola comunidade autónoma ou o propio centro. Estas son moi importantes, xa que aínda que a inscrición nestes centros coincide coa matrícula da universidade de referencia, os alumnos abonan o custo de cursar estudos no centro adscrito, o que encarece a formación.

Algúns centros manteñen relacións con empresas e outras entidades, grazas ás cales xestionan unha bolsa de traballo e reciben ofertas de emprego. Mesmo se converten en receptoras das demandas de alumnos e antigos alumnos, nun intento por mellorar as taxas de emprego e favorecer a inserción laboral dos seus estudantes.