Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como facer o meu primeiro currículo vitae

Os candidatos recentemente titulados ou con pouca ou nula experiencia laboral deben resaltar no currículo vitae as súas habilidades e o seu potencial como futuro traballador
Por Marta Vázquez-Reina 3 de Xuño de 2011
Img curriculumlistado

Non contar con experiencia profesional previa pode pechar as portas de moitas ofertas de traballo, pero non de todas. O mercado laboral require tamén candidatos novos sen experiencia para ocupar postos específicos nos que se valora tanto a formación académica, como as habilidades e competencias adquiridas por outras vías alleas á actividade profesional. Para lograr destacar entre o resto de candidaturas, é imprescindible elaborar un currículo vitae que reflicta con claridade e concisión as capacidades e aptitudes do solicitante e os elementos diferenciadores máis atractivos para os empregadores.

A experiencia profesional previa é un dos factores que máis destacan no seu currículo vitae os candidatos que optan por un posto de traballo para diferenciarse do resto de postulantes. Con todo, non todos os perfís poden incluír este apartado na “súa folla de ruta”. Os recentemente titulados ou os estudantes en busca de prácticas carecen, na súa maioría, dunha traxectoria laboral que transmita aos empregadores as súas cualidades e aptitudes para desenvolver unha determinada actividade. Como poden demostrar estas candidaturas a súa valía no mercado de traballo?

A clave está en saber elaborar un primeiro currículo vitae que reflicta a idoneidade do candidato para un posto a través da súa traxectoria académica, as súas capacidades e habilidades e outras características particulares que acheguen información suxestiva e atractiva para os reclutadores.

A formación, substituta da experiencia

As ofertas de traballo que non requiren experiencia profesional previa dos candidatos son minoritarias no mercado laboral. Segundo o informe correspondente ao pasado mes de abril de 2011 do portal de emprego Infojobs, o 70,5% dos postos ofertados neste período solicitaban candidatos con polo menos un ano de experiencia. No entanto, neste portal rexistráronse máis de 4.000 ofertas para postulantes sen traxectoria profesional anterior e na web primerempleo.com, especializada neste tipo de postos, máis de 7.200 empresas ofrecen traballo a estes perfís.

As ofertas de traballo que non requiren experiencia profesional previa dos candidatos son minoritarias

O aspecto máis valorado do currículo vitae destes candidatos é a formación académica. Así o afirma Teresa Gentil, directora comercial de primerempleo.com. “A titulación obtida e a universidade ou centro de estudos na que se cursou son os principais factores que se avalían nestas candidaturas”, apunta. “É importante resaltar -se é posible- as medias altas nas cualificacións ou os premios académicos recibidos”, resumo desde primerempleo.com, aínda que como recalca Teresa Gentil, “é fundamental ser o máis claro e conciso posible e evitar encher o currículo vitae con información irrelevante”.

Gentil apunta que é necesario achegar todos os datos que dean conta da formación complementaria adquirida, tales como cursos, seminarios, relatorios ou exposicións, “pero sempre que se adecuen ao posto ofertado ou que representen algún interese para a empresa que o ofrece”. O esencial é que o proceso de aprendizaxe reflicta os logros e a énfase e a disciplina que puxo o postulante por formarse no campo de coñecemento requirido.

O aspecto máis valorado do currículo vitae destes candidatos é a formación académica

Na formación, aínda que nun apartado diferente á académica, inclúense os cursos ou actividades formativas para a aprendizaxe de idiomas ou informática. Respecto desta, desde o portal infoempleo.com recomendan sinalar o nome do centro ou escola onde se estudou, os anos investidos, os certificados acreditativos e o nivel obtido polos candidatos.

Capacidades e aptitudes

Os especialistas en selección de persoal recomendan para os recentemente titulados sen experiencia o modelo de currículo vitae denominado “funcional”, orientado a salientar as habilidades, capacidades e aptitudes do candidato para desenvolver con éxito un determinado posto de traballo.

Recoméndase salientar as habilidades, capacidades e aptitudes do candidato

Estas competencias pódense reflectir, por unha banda, no apartado correspondente ao perfil do solicitante de emprego. Nesta sección débense pór de manifesto os argumentos que o configuran como un bo candidato para a oferta e describir as cualidades valoradas no mercado de traballo que o definen, tales como a flexibilidade, dinamismo, entusiasmo, creatividade, afán por aprender ou capacidade para traballar en grupo, entre outras.

No apartado referir# a a experiencia, débense transmitir estas cualidades asociadas ás distintas actividades desenvolvidas polo candidato. Ser monitor ou adestrador dun equipo deportivo, desenvolver un proxecto de investigación , ser voluntario ou calquera outro traballo ou práctica temporal poden demostrar ao empregador a capacidade de esforzo, a disciplina, a habilidade para xestionar un equipo ou a responsabilidade que é capaz de adquirir o postulante no novo emprego e o seu potencial para o futuro.

Elementos diferenciadores

Ante a falta de experiencia laboral, os mozos recentemente titulados deben resaltar no seu currículo vitae os elementos diferenciadores do seu perfil que poden atraer ás empresas fronte a outras candidaturas cun perfil profesional máis extenso. Desde a empresa de recrutamento Monster destacan que a mocidade se debería presentar como “unha vantaxe máis que como un inconveniente”.

No currículo vitae débense resaltar os elementos diferenciadores fronte a outras candidaturas

A carencia de ataduras familiares e a maior capacidade de adaptación a condicións laborais “máis esixentes” son, con frecuencia, unhas cualidades atractivas para optar a determinados postos de traballo. Para chamar a atención sobre estes aspectos, en Monster recomendan aos candidatos resaltar no apartado de información adicional do seu currículo vitae a dispoñibilidade para traballar en horarios pouco habituais, o interese pola mobilidade ou cambio de residencia ou outras circunstancias que reflictan unha actitude aberta e disposta ante calquera modificación ou cambio no posto de traballo.

Cinco consellos imprescindibles

Ao elaborar o primeiro currículo vitae, as empresas de selección suxiren seguir determinadas pautas esenciais para que a candidatura sexa o máis atractiva posible para os reclutadores:

 • Solicitar información: os candidatos deben informarse ben sobre a empresa que oferta o traballo e o posto que se require cubrir, para enfocar o currículo cara ás habilidades e competencias que se valoren máis no sector.
 • Ser realista: antes de postular por unha oferta de emprego, o candidato debe valorar con detemento se reúne todas as condicións que se esixen para desenvolvelo. Se non é así, é preferible non enviar a candidatura, antes que adornar o currículo ou mentir sobre o perfil dispoñible.
 • Claridade e concisión: o currículo debe conter só a información relevante para o reclutador e ten que estar organizado dunha forma lóxica e ordenada que facilite a súa lectura.
 • Coidar a presentación: un papel de boa calidade e unha correcta presentación gráfica -cun deseño limpo e sinxelo- onde se resalten con recursos tipográficos os aspectos esenciais achega ao seleccionador unha primeira impresión positiva sobre o candidato. Non se debe esquecer revisar a ortografía.
 • Carta de presentación: convén achegar ao currículo unha carta de acompañamento que xere interese no reclutador e destaque os puntos craves que definen e diferenza ao candidato.
  Modelos e persoais

  Por onde empezar a elaborar o currículo vitae? Aínda que este documento sempre debe ser personalizado, para obter ideas e pautas xenéricas de como se confecciona é aconsellable consultar antes os diferentes modelos e persoais máis habituais no ámbito de selección de persoal. Distintos portais e páxinas web ofrecen aos usuarios a posibilidade de descargar estes exemplos e utilizalos de base para redactar o seu propio currículo vitae. Estes son algúns dos máis destacados:

 • Modelos e persoais para crear o teu currículo.
 • Modelocurriculum.net.
 • Persoais currículo vitae.
 • Currículo vitae Europass.
 • Currículo vitae formato.
 • Persoais de currículo de Office.
 • Exemplos de Currículo vitae en inglés.