Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Como obter o Certificado de Ensinos Iniciais

Para conseguir esta titulación, os maiores de 18 anos poden optar por cursar os ensinos básicos para persoas adultas ou realizar unha proba específica
Por Marta Vázquez-Reina 31 de Agosto de 2011
Img adultos claselistado

A acreditación das competencias e a formación adquirida mediante un título ou certificado académico é un dos elementos básicos que permiten o desenvolvemento profesional. Os adultos que abandonaron o sistema educativo sen obter ningunha titulación poden empezar por obter o denominado Certificado de Ensinos Iniciais, un título que demostra que se conta cos coñecementos e habilidades básicas no ámbito social, científico-tecnolóxico e da comunicación.

Un dos principais obxectivos da política de aprendizaxe ao longo da vida que propón a Lei Orgánica de Educación (LOE 2006) é facilitar o retorno ao sistema educativo a quen o abandonaron de forma temperá, así como o recoñecemento das aprendizaxes adquiridas, para favorecer a súa integración no mercado laboral.

A acreditación mediante certificados académicos xoga un papel primordial para a integración no mercado laboral

En ambos os casos, xoga un papel primordial a acreditación mediante certificados académicos da formación ou as competencias que se teñen. Por unha banda, o certificado de estudos constitúe a plataforma de acceso necesaria para acceder ás diferentes etapas do sistema educativo e, por outra, supón para os empregadores unha garantía de que o candidato a un determinado posto de traballo conta coas habilidades requiridas para desempeñalo.

Ensinos Iniciais

O primeiro chanzo que deben superar ou acreditar as persoas maiores de 18 anos que deixaron incompleta a súa formación sen obter ningún título son os denominados Ensinos Iniciais para persoas adultas, que forman parte, xunto coa Educación Secundaria para persoas adultas (ESPA), da oferta de ensino básico que o sistema educativo pon á súa disposición.

Os Ensinos Iniciais son o primeiro chanzo que se debe superar

Estes ensinos están destinadas a promover o desenvolvemento das competencias básicas necesarias para acceder á ESPA e á mellora de coñecementos, destrezas e habilidades que favorezan o desenvolvemento persoal, laboral e social. En xeral, a formación abarca dous niveis:

 • Nivel I: dirixido a quen non dominan as técnicas instrumentais esenciais, como lectura, escritura ou cálculo, que impiden a comprensión lingüística e matemática suficiente para afrontar as necesidades que se expoñen na vida cotiá.
 • Nivel II: destinado á consolidación de coñecementos e técnicas instrumentais para poder seguir con éxito ensinos posteriores, como a ESPA ou cursos de cualificación profesional.

  Formación presencial

  A vía formal para obter o Certificado de Ensinos Iniciais é a superación da formación correspondente nalgún dos 1.500 Centros de Educación para Persoas Adultas (CEPA) do noso país. Os ensinos organízanse en dous anos académicos, pero pódense ampliar en función das necesidades e características do alumnado, sempre que estean xustificadas.

  Para acceder a estes estudos é necesario pasar por unha valoración inicial das aprendizaxes

  Para acceder a estes estudos tan só é necesario ter 18 anos e pasar por un procedemento denominado VIA (valoración inicial das aprendizaxes), cuxa finalidade é adscribir ao alumno no grao e nivel desta formación que máis se adecue aos seus coñecementos e competencias por medio do recoñecemento das aprendizaxes e aptitudes previas adquiridas. Tras esta valoración, deséñase para o estudante un itinerario educativo acorde ás súas expectativas e necesidades, que unha vez completado permite solicitar o Certificado de Ensinos Iniciais.

  Proba libre

  Ademais da formación regulada, existe un camiño máis directo para certificar os Ensinos Iniciais: a proba libre. Esta avaliación, de recente creación, engádese ás outras probas libres xa vixentes no noso país que permiten obter o Graduado en Educación Secundaria ou o título de Bacharelato.

  A proba libre é un camiño máis directo para certificar os Ensinos Iniciais

  A proba convócase unha ou dúas veces ao ano, en función da autonomía, e pódense presentar as persoas maiores de 18 anos que non cursen de forma presencial ou a distancia os Ensinos Iniciais. Está orientada a avaliar a capacidade para a aplicación dos coñecementos adquiridos a través da experiencia en contornas e contextos cotiáns e consiste en tres exercicios que avalían ao aspirante en tres ámbitos:

 • Científico-tecnolóxico: avalíase se o candidato é capaz de entender e resolver problemas e situacións relacionadas coa vida cotiá e utilizar os números e a información matemática.
 • Social: valora as capacidades para identificar e relacionar elementos de participación cidadá e os seus coñecementos sobre a actualidade.
 • Comunicación: valora as competencias do candidato nos usos orais e escritos da lingua castelá e inclúe unha entrevista.