Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Conseguir o título de FP mediante a acreditación de experiencia profesional

Ponse en marcha o sistema de avaliación e acreditación de coñecementos adquiridos mediante a experiencia ou vías non formais de formación
Por Amaia Uriz 16 de Abril de 2009
Img fp
Imagen: Rob Lee

Alfonso abandonou os seus estudos cando no segundo curso de Formación Profesional atopou traballo. Desde entón, e fai disto 20 anos, desenvolveu con competencia o seu oficio de electricista. Reciclouse e aprendeu técnicas novas, pero a falta dunha titulación que acredite a súa capacidade impídelle acceder a cursos para titulados, prolongar unha carreira académica ou demostrar a súa profesionalidade de maneira non empírica.

Este exemplo serve para millóns de profesionais. Son traballadores incluídos no sector da poboación activa que carecen de título académico oficial adquirido a través da formación regulada. Atendendo a esta realidade, o Ministerio de Educación puxo en marcha a “folla de ruta” para impulsar a Formación Profesional.

O candidato recibe un documento que acredita a súa competencia profesional, válido para todos os efectos en calquera lugar de España
Neste conxunto de medidas ábrese unha acción innovadora: recoñecer a experiencia como formación, ben para obter un título ou ben para optar a un sistema de avaliación que conduza cara á acreditación formal. Unha vez superada a proba de avaliación, o candidato recibe un documento que acredita a súa competencia profesional, válido para todos os efectos en calquera lugar de España.

Recoñecemento, avaliación e acreditación

As competencias profesionais poden convalidarse por módulos de Formación Profesional, o que permite ao traballador conseguir o título ou o certificado de Formación Profesional correspondente á súa actividade, demostrando a súa total competencia ou na súa falta e cursando os módulos que lle falten.

As administracións educativas das distintas comunidades autónomas son as responsables de organizar e convocar, polo menos unha vez ao ano, ditas probas. (Ao final desta páxina relaciónanse as institucións competentes).

Os candidatos deben ser traballadores maiores de 18 anos que posúan a nacionalidade española, sexan cidadáns dalgún dos países membros da Unión Europea, ou teñan a consideración de residentes legais doutros países con permiso oficial de residencia. Para optar á convocatoria deben acreditar unha experiencia laboral equivalente, polo menos, a tres anos de traballo a tempo completo no campo profesional e ocupación para cuxa titulación solicitan o seu recoñecemento. Non deben atoparse en posesión de titulación académica equivalente ás unidades de competencias cuxa acreditación solicitan, nin estar matriculados nun ciclo formativo ou módulos profesionais para os que solicitan a acreditación. Só se pode optar ao recoñecemento, avaliación e acreditación dun título en cada convocatoria.

O procedemento de acreditación

Atendendo a oferta de acreditacións que realicen as institucións, en primeiro lugar procédese a unha selección de candidatos a quen se lles ofrece información nunha sesión grupal co obxecto de definir a conveniencia de acceder á fase de avaliación, unha vez analizada a súa traxectoria profesional.

Na seguinte fase, unha comisión, formada por polo menos cinco persoas que avalían de maneira individual se o candidato demostra a competencia profesional requirida nos criterios e nunha situación de traballo, real ou simulada, acredita ou non a súa competencia nunha área concreta. En caso afirmativo, o candidato recibe a orientación para completar a formación conducente a un título de Formación Profesional ou se accede a un certificado de profesionalidade. Se non se logra acreditar a competencia, ofrécese orientación sobre as posibilidades de formación que se debería cursar para poder acreditala en posteriores convocatorias.

Orientación personalizada

O proceso de acreditación de competencias profesionais realízase de maneira individualizada
Aínda que se trate de convocatorias públicas e abertas a todos aqueles que cumpran os requisitos mínimos sinalados, o proceso de acreditación de competencias profesionais realízase de maneira individualizada. Trátase de analizar cada un dos casos que se presentan. Os candidatos que opten á súa acreditación profesional contan co apoio dun asesor, que lles orienta á hora de achegar documentación e demostrar as súas competencias.

Os asesores e avaliadores teñen unha experiencia de polo menos catro anos como profesores da familia profesional que se avalía. Ademais, antes de conformarse en comisión, cada membro recibe unha completa formación para garantir que a avaliación segue uns criterios obxectivos e comúns para todos.

Os traballadores que desexen sumarse a este proceso deben participar nas diferentes convocatorias para avaliar e acreditar as competencias profesionais relacionadas con determinados sectores ou colectivos. Tamén as organizacións empresariais ou sindicais poden solicitar a realización de convocatorias específicas para dar resposta ás necesidades de determinados sectores produtivos ou empresariais.

Ofertas e matriculación
Bolsas para conformar os comités de avaliación

O 5 de decembro péchanse as Bolsas convocadas por INCUAL para a formación de especialistas en observación e deseño de cualificacións profesionais.

En total, ofértanse 22 bolsas: dous en actividades relacionadas coa observación das cualificacións; doce en actividades relacionadas co deseño das cualificacións; dous en actividades relacionadas co recoñecemento e acreditación de competencias profesionais; tres en actividades relacionadas coa calidade e avaliación do Sistema Nacional de Cualificacións e Formación Profesional; e tres en actividades relacionadas coa información, orientación e a documentación sobre cualificacións profesionais.

Cada persoa que goce da bolsa traballará baixo o seguimento dun titor, que avaliará a súa contribución ás actividades do Instituto Nacional das Cualificacións con arranxo a resultados.