Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Educación especial, recursos para mellorar a calidade do ensino

Alumnos con síndrome de Down ou discapacidade benefícianse de recursos específicos para mellorar a calidade da educación especial
Por Azucena García 26 de Setembro de 2012
Img educacionespecial
Imagen: ONCE

Dispositivos dixitais específicos para alumnos con síndrome de Down, recursos deseñados para mellorar a calidade do ensino dos alumnos con discapacidade visual e auditiva e, mesmo, pautas para pais e profesores son algunhas das propostas para o novo curso. Con elas preténdese que os alumnos con necesidades educativas especiais accedan ao ensino en igualdade de condicións, como o resto dos seus compañeiros. Así se explica a continuación.

A educación especial atende a estudantes con discapacidade auditiva, motora, psíquica, visual, trastornos graves de personalidade ou sobredotación. Distingue entre centros de educación especial e centros ordinarios, pero en ambos os casos, os alumnos requiren apoios para seguir e culminar con éxito os seus estudos. Estes apoios adáptanse ás súas necesidades e ao sistema educativo, en favor dunha educación en igual de condicións para todos os nenos e novos. Unha maior concienciación conseguiu a eliminación progresiva das barreiras arquitectónicas para facilitar o acceso aos edificios, mentres que outras barreiras menos visibles comezaron tamén a derrubarse.

Fomentar a aprendizaxe dos nenos con síndrome de Down

Os recursos empregados en Educación Especial diríxense a alumnos, profesores e pais

Down España puxo en marcha a comezos de ano tres proxectos para fomentar a autonomía e a aprendizaxe. O primeiro deles, “Proxecto H@z Tic”, pretende favorecer o uso de tecnoloxías da información e a comunicación para que os alumnos con síndrome de Down ou outras discapacidades intelectuais aprendan a ler e a escribir mediante tabletas. O segundo dos proxectos céntrase en persoas adultas, entre quen fomenta a autodeterminación, a inclusión social e a vida independente, mentres que o terceiro -proxecto FISVI, de formación para a inclusión social e a vida independente- adquire un carácter práctico e promove o acceso ao emprego, a participación activa na sociedade e ferramentas que faciliten a emancipación.

Estes proxectos diríxense a alumnos, profesores e pais, o tres alicerces da inclusión educativa. Para estes últimos, mantén aberta a posibilidade de resolver dúbidas a través de foros habilitados na súa páxina web. Neles, expertos responden as cuestións dos pais relativas a matriculación, inclusión educativa ou métodos de aprendizaxe. A páxina web Mihijodown.com tamén contén información práctica para pais relacionada coa elección do colexio ou as actividades extraescolares.

Libros en braille e recursos accesibles para alumnos con discapacidade visual

Os alumnos con discapacidade visual comezan o curso. En total, máis de 7.500 estudantes cegos e con discapacidade visual grave, que na súa maioría acoden a centros ordinarios. Segundo o ONCE, un 98,6% agarraches a clases nun colexio ordinario. A integración destes nenos e mozos en centros escolares fai posible que estuden nun ambiente normalizado, aínda que necesiten certas axudas.

Para alumnos con discapacidade visual, facilítanse libros de texto en braille e computadores ou outros dispositivos que “falan”

Unha das principais son os libros de texto que conforman o material de estudo dos alumnos. Para iso, aprovéitase o verán para adaptalos, unha tarefa que recae nos servizos de produción bibliográfica do ONCE. Os libros e outros materiais escolares adáptanse ao braille e facilítanse ordenadores, anotadores e calculadoras que “falan” para ser máis accesibles aos alumnos, ou impresoras en braille.

Os Centros de Recursos Educativos (CRE) do ONCE prestan servizosespecializados e complementarios aos do sistema educativo ordinario, sinala a entidade. A finalidade é “a integración, inclusión e normalización do alumno en todos os ámbitos da súa vida”. Na actualidade, hai cinco centros en Alacante,Barcelona, Madrid, Pontevedra e Sevilla, aínda que o seu ámbito de actuación cobre todo o país, xa que coordinan os servizos que se desenvolven en todos os puntos.

Entre os recursos específicos desenvolvidos destacan materiais para profesores de educación física, aprendizaxe de lectoescritura, táboas estatísticas ou de elementos químicos, así como contos, xogos e revistas, para traballar o carácter lúdico das clases de Infantil.

Documentos sonoros para alumnos con xordeira

Fiapas reeditou en 2010 unha guía de Apoio á comunicación oral no ámbito educativo. Nela explícase como dirixirse a alumnos con discapacidade auditiva e distínguense as axudas tecnolóxicas que permiten que accedan a recursos sonoros. Entre estas, destacan os audífonos dixitais e implantes cocleares, pero ademais, os estudantes con problemas de audición requiren outros apoios.

Para alumnos con discapacidade auditiva, recórrese a axudas tecnolóxicas e apoios á comunicación oral, como xestos e material visual

Os profesores xogan un papel destacado na aula. É importante que coñezan como atender a estes alumnos e, entre outras cousas, como apoiar a comunicación oral: coñecer certos xestos que axudan aos estudantes a comprender as explicacións e a evitar as ambigüidades que pode favorecer a lectura labial, estar familiarizados co alfabeto manual, recorrer a axudas visuais como o subtitulado nos recursos audiovisuais ou os avisos luminosos en caso de emerxencia.

En canto á metodoloxía da clase, recoméndase: facilitar información escrita antes de explicar os contidos, para que o alumno familiarícese con eles, completar as explicacións con exemplos prácticos e material visual ou, no caso dos exames, “aumentar o tempo (25%) dos exercicios e probas de avaliación e presentar por escrito posibles indicacións e aclaracións para a súa realización”. Por último, débense ter en conta estas particularidades en todo o centro, así como nas actividades extraescolares, para que estes alumnos accedan en igualdade de condicións.

Profesorado de apoio e equipos de atención educativa

Os profesores de apoio realizan tarefas de reforzo e atenden as necesidades específicas dos alumnos

Os profesores de apoio son unha peza crave para alumnos con necesidades educativas especiais. Encárganse das tarefas de reforzo para garantir a comprensión dos contidos. Este profesorado atende as necesidades específicas dos menores e axúdanlles a liquidalas de maneira individualizada.

O ONCE conta cun total de 23 Equipos Específicos de Atención Educativa a persoas con discapacidade visual. Segundo explica a entidade, estes planifican as intervencións que se desenvolven durante o curso escolar, “co fin de facilitar a estes alumnos, os seus profesores e familias a aprendizaxe”, e desenvolven as tarefas xunto coas institucións responsables de Educación.

Cada alumno conta cun plan individualizado de atención, o centro e os mestres reciben asesoramento sobre como atender a estes alumnos, e as familias poden contactar cos profesionais para resolver as súas dúbidas. O obxectivo final é “potenciar a plena inclusión educativa” e “a maior autonomía do alumnado e dos profesores dos centros”.