Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

ePEL: Portfolio Europeo das Linguas electrónico

Este novo formato flexible permite aos usuarios planificar e actualizar o seu proceso de aprendizaxe de idiomas
Por Marta Vázquez-Reina 16 de Xaneiro de 2011
Img banderas europeaslistado
Imagen: Redvers

A armonización dos sistemas educativos dos diferentes países de Europa en torno ao Marco Común Europeo das Linguas (MCER) proporcionou unha base sólida para o mutuo recoñecemento, tanto no ámbito educativo como no laboral, dos certificados e competencias adquiridas no proceso de aprendizaxe de idiomas. Os aprendices poden xestionar e avaliar os seus progresos nestas competencias grazas ao Portfolio Europeo das Linguas (PEL), unha ferramenta accesible na súa nova versión electrónica. O ePEL permite organizar, recompilar e actualizar en todo momento a información referente á adquisición dun idioma e compartila con outros usuarios.

Un dos obxectivos prioritarios en materia de educación do Consello de Europa é favorecer a mobilidade e o plurilingüismo dos cidadáns europeos. Con esta finalidade, instaurouse hai case dúas décadas o Marco Común Europeo das Linguas (MCER). Este estándar internacional permitiu establecer uns criterios obxectivos comúns, definidos en distintos niveis, para describir as distintas habilidades e destrezas comunicativas implicadas no dominio dunha lingua: escoitar, ler, falar e escribir.

O PEL permite avaliar e xestionar a adquisición das competencias lingüísticas noutro idioma

Para que tanto os aprendices como os docentes de idiomas poidan avaliar e xestionar a adquisición destas competencias durante o proceso de aprendizaxe dunha lingua, o MCER propón o uso dunha ferramenta común de avaliación: o Portfolio Europeo das Linguas (PEL). Este instrumento, implantado hoxe en día na maioría de centros e institucións educativas do noso país, permite que os estudantes de idiomas, desde Educación Infantil ata os ensinos superiores, rexistren as súas capacidades comunicativas segundo o sistema común do MCER.

Para que serve o PEL

O portfolio non consiste tan só en certificar as experiencias educativas ou as titulacións obtidas no ámbito académico. Esta ferramenta tamén inclúe a presentación e recompilación dos contactos con outras linguas e culturas en contornas non formais, como visitas ao estranxeiro, lecturas noutras linguas ou a actitude motivadora cara á aprendizaxe.

O PEL permite organizar e recompilar a información sobre as aprendizaxes adquiridas

O portfolio cumpre dúas funcións definidas: pedagóxica e informativa. Por unha banda, permite organizar e recompilar a información sobre as aprendizaxes adquiridas e serve de guía para planificar e avaliar o progreso. Por outra, ao utilizar os descritores de competencias lingüísticas do MCER, proporciona unha linguaxe común entre os docentes e empregadores europeos para facilitar o recoñecemento das competencias e con iso a mobilidade entre países.

Na súa fase inicial, o PEL elaborouse en formato papel, pero despois dun período de experimentación, quedaron en evidencia algunhas das limitacións que leva este soporte. Entre elas, a dificultade para actualizar e manipular a información, a capacidade de almacenamento condicionada ou a dificultade para compartilo con outros usuarios interesados. Para emendar estas carencias, creouse unha nova versión do PEL en formato electrónico: o ePEL.

Traballar co portfolio

O usuario pode elixir entre 31 linguas de aprendizaxe sobre as cales reflexionar

Nome de usuario e clave. A partir da creación destes dous ítems, calquera usuario pode comezar a traballar co ePEL. O segundo paso é elixir o idioma no que se quere operar. Na actualidade está dispoñible en alemán, inglés, francés, italiano, portugués, español, eúscaro, galego, catalán e valenciano. Unha vez dentro, o punto de partida é completar os datos persoais e seleccionar as linguas (31 na actualidade) sobre as cales se quere reflexionar. En ambos os casos -lingua de traballo e lingua de reflexión-, o usuario pode cambiar de elección en calquera momento.

A partir de aquí, é posible empezar a completar o perfil lingüístico no tres seccións principais que conforman o ePEL:

  • Biografía: nesta sección pódese incluír o historial lingüístico (idiomas que aprendeu, onde e como), as súas características como aprendiz, o que lle resulta máis eficaz e agradable ao aprender, as experiencias nos lugares onde se fala a lingua de reflexión, a competencia intercultural e plurilingüe, os plans de futuro e as táboas de autoevaluación onde se recolle que é capaz de facer nese momento nos diversos idiomas.Dossier: serve para achegar exemplos de traballos persoais que ilustren as capacidades e coñecementos lingüísticos noutra lingua, tales como certificados, diplomas, proxectos, vídeos, etc.

  • Pasaporte: esta sección é a maneira máis sinxela de resumir e actualizar de forma continua os coñecementos dunha lingua adaptados ao MCER, xa que reflicte as habilidades nas distintas competencias lingüísticas segundo os niveis do Marco. Contén tamén a información sobre diplomas obtidos, cursos aos que se asistiu e outros contactos relacionados con outras linguas e culturas.
    Vantaxes do formato electrónico

    O equipo da Universidade Jaume I de Castelló encargado do deseño desta nova versión do PEL define o cinco premisas básicas que se tiveron en conta no seu desenvolvemento para incrementar a súa utilidade:

  • Propiedade do usuario: o usuario é o único “dono” do seu portfolio e, por tanto, o acceso á información está restrinxido por medio dunha identificación previa que, se se desexa, pódese compartir.
  • Mobilidade: o formato web permite incrementar a función informativa, xa que facilita que o usuario dispoña do seu ePEL en calquera lugar e momento, non só para completalo ou reflexionar sobre el, senón tamén para distribuílo con fins laborais ou académicos.
  • Función pedagóxica: ao ampliar a súa capacidade para recoller a información do estudante, increméntanse as posibilidades de xestión e avaliación das aprendizaxes adquiridas e a súa inclusión noutras plataformas de ensino.
  • Plurilingüismo: a versión electrónica adaptouse de modo que o usuario teña a posibilidade de cambiar en calquera momento a lingua na que se recolle a súa información ou o idioma sobre o que se traballa.