Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información aquí.

Entrevista

Jorge Azcárate, Presidente da Asociación Nacional de Centros de e-Learning e Distancia (ANCED)

A atención ao alumno é moi importante para que a formación en liña sexa de calidade
Por Marta Vázquez-Reina 30 de Xullo de 2008
Img jorge azcarate2 portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Licenciado en Empresariais pola Universidade de Deusto, Jorge Azcárate conta cunha ampla experiencia no campo do ensino a distancia. Iniciou a súa carreira profesional na empresa familiar CCC, creada hai 70 anos e pioneira neste tipo de modalidade formativa, ocupando na actualidade o cargo de Director Xeral. Desde o ano 2003 é presidente da Asociación Nacional de Centros de e-Learning e Distancia (ANCED) que, 30 anos despois da súa creación, reúne a 320 centros no noso país que imparten este tipo de formación, conformando unha oferta de máis de 4.600 cursos de todas as áreas formativas, que se imparten a máis dun millón de alumnos en toda España.

E-Learning, formación a distancia, formación en liña… que diferenza a cada unha destas modalidades?

Cando nos referimos ao e-Learning tamén o facemos como formación en liña; son dúas denominacións para unha mesma metodoloxía, xa que ambas utilizan plataformas tecnolóxicas para a formación, tutorías, consultas, foros, biblioteca, seminarios, etc. Mencionamos a palabra “distancia” para a formación que consideramos tradicional (contactos co titor a través do teléfono, correo, etc.). Aínda que en ambos os casos trátase de formación a distancia, pois non existe presenza na aula.

Cúál é a oferta e a demanda actual da formación en liña?

En España, este tipo de formación está a incrementarse de forma constante e nestes momentos existe unha ampla oferta; así mesmo, en determinados sectores e idades da poboación, a utilización do e- Learning é moi alta. De todos os xeitos, nestes últimos anos, parece que todo o mundo imparte formación e proliferan os novos centros ou consultorías, pero no futuro inmediato veremos que cada vez se primará máis a calidade da formación e a atención ao alumno. Por outra banda, a competencia doutros centros que chegan de Europa e do resto do mundo é enorme e isto posibilitará que sobrevivan os mellores.

En que se evolucionou nos últimos anos?

A evolución está marcada pola adaptación ás Novas Tecnoloxías
A evolución está marcada pola adaptación ás Novas Tecnoloxías, pero sempre mantendo a calidade da formación e ofrecendo os servizos que o alumno necesita para realizar con éxito o seu plan formativo: atención ao alumno de forma telefónica e en liña, tutorías personalizadas, etc. A atención ao alumno é moi importante para que esta modalidade formativa sexa de calidade.

Cal é o perfil do estudante dos centros e-Learning?

O perfil é dunha persoa de entre 30-45 anos, de nivel cultural medio-alto, empregado e residente en capitais de provincia. Actualmente, está a notarse un incremento de alumnos de entre 18-25 anos moi familiarizado co uso de Internet.

Requírese un amplo coñecemento de tecnologias para poder levar a cabo con éxito un programa de ensino e-learnig?

Como é lóxico, é necesario manexar correctamente a ferramenta sobre a que se desenvolve este tipo de formación, habitualmente o computador persoal. Os coñecementos mínimos que un alumno destas características debería ter a nivel de usuario son: manexo e instalación de programas nun sistema operativo (Windows, Mac, Linux), navegación en Internet e correo electrónico e ferramentas de ofimática, xa que pode necesitar realizar tarefas en procesador de textos e folla de cálculo.Non require moita máis profundidade no manexo, xa que os cursos desenvólvense sempre tendo en conta que poidan correr en calquera navegador e co mínimo de participación do alumno no proceso de instalación.

Cales son as áreas formativas máis demandadas polos estudantes?

Búscanse solucións formativas que posibiliten a mellora e calidade da empresa
A principal necesidade relacionada coa formación en liña é a de buscar solucións formativas que posibiliten a mellora e calidade da empresa. Decántanse por este tipo de formación polo seu carácter eminentemente práctico en consonancia cos tempos actuais; isto é así porque se adapta á personalidade de cada alumno, axústase á súa dispoñibilidade de tempo e en todo momento ofrece a posibilidade de elixir o ritmo de aprendizaxe, horarios, contacto cos titores, etc.

Pódese aprender e ensinar calquera materia nunha contorna virtual?

Claro que é posible, cos simuladores virtuais actuais é incrible o grao de realidade que se consegue; aínda que, na maioría dos casos, é moi recomendable as prácticas en empresas unha vez finalizada a formación teórica.

Que vantaxes e desvantaxes ten un estudante dun centro e-Learning fronte a un dun centro presencial?

Como vantaxes atópase a proximidade co titor e a flexibilidade de horarios e lugares de estudo. En canto ás desvantaxes, non vexo ningunha.

De que depende o éxito ou o fracaso dun curso e-Learning?

O éxito depende da aplicación que o alumno vexa dos seus contidos na súa vida laboral
Sen dúbida, en primeiro lugar, do interese que esperte a súa aprendizaxe no alumno e de forma destacada tamén a aplicación que o alumno vexa dos seus contidos na súa vida laboral. Para alcanzar o primeiro aspecto é fundamental que o desenvolvemento do curso provoque no alumno unha participación continuada, que pode alcanzarse de dúas formas: expondo retos continuos e utilizando as contornas multimedia como forma de facer participar a todos os sentidos no “xogo da aprendizaxe”.

Seguen existindo en España barreiras técnicas para o desenvolvemento desta modalidade formativa?

Si. Aínda que pareza reiterativo, a capacidade e a calidade das liñas de conexión de alta velocidade en España aínda deixan bastante que desexar. A emisión de vídeo real aínda non é compatible con alta calidade. Aínda os produtores temos que botar man de “enxeños” á hora de programar os contidos do curso, de modo que podamos facer chegar ao alumno a sensación de que está a asistir a unha clase en directo e sen retardos.

Cal é a situación do ensino e-Learning en España respecto doutros países europeos?

Estamos por baixo do uso que se fai noutros países europeos e aínda máis de Estados Unidos. Tamén se aprecian diferenzas entre as zonas urbanas (máis adoitadas ao uso de Internet) e as rurais (aínda menos habituadas). Neste sentido, as administracións públicas e as grandes empresas de telecomunicación deberían facer un esforzo para reducir os custos de conexión, con obxecto de que España chegue a ter o mesmo lugar que outros países da súa contorna no uso de Internet.

Cara a onde avanzará o e-Learning no futuro?

Para unha correcta evolución, a tecnoloxía de e-Learning debe ofrecer unha implementación simple
A evolución do e-Learning e a completa integración do TIC na educación están garantidas debido ao interese que desde os centros de formación, empresas e particulares tense hoxe en día pola teleformación; pero, hai que ter en conta que para unha correcta evolución, a tecnoloxía de e-Learning debe ofrecer unha implementación simple, custos unitarios baixos e mellores contidos. Entre os avances futuros, a simulación, os xogos e a interactividade enriquecerán ao e-Learning. Así mesmo, o e-Learning inalámbrico facilitará aos alumnos a conectividade en lugares onde non haxa cables.